Anknutet ombud till Coeli

Känsla Finans AB
Känsla Finans AB (org.nr 556797-1113) är ett anknutet ombud till Coeli Wealth Management AB. Som anknutet ombud har Känsla Finans AB rätt att marknadsföra investeringstjänster, ta emot och vidarebefordra order och instruktioner avseende investeringstjänster, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning och försäkringsförmedling.
 

Klagomålsansvarig

Om en kund till Känsla Finans AB vill framföra ett klagomål i ett enskilt ärende avseende finansiell tjänst eller produkt hänvisas till Coeli Wealth Management ABs klagomålsansvarige. Klagomål skall framställas skriftligen. Om klagomålet avvisas finns möjlighet för kund att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av allmän domstol. Eventuella kundklagomål skickas till regelansvarig@coeli.se.

Information om anknutna ombud

Lagen om värdepappersmarknaden möjliggör för värdepappersbolag att knyta fysiska och juridiska personer till sig som anknutna ombud. Det anknutna ombudet får endast vara anknutet till ett värdepappersbolag och får för detta bolags räkning bedriva viss tillståndspliktig verksamhet såsom vidarebefordran av order, placering av finansiella instrument och tillhandahållande av rådgivning avseende finansiella instrument och tjänster. Värdepappersbolaget har rätt att begränsa ombudets rättigheter till att exempelvis bara omfatta vissa typer av finansiella instrument eller tjänster. Ombudet är skyldigt att informera kunder och presumtiva kunder om vilket värdepappersbolag de agerar för. Vidare är ombudet skyldigt att följa samma regler och rutiner som gäller inom värdepappersbolaget.

Eftersom ombudet handlar på ett värdepappersbolags vägnar är bolaget ansvarigt för eventuell skada som ombudet förorsakar kund.

Anknutna ombud ska registreras hos Bolagsverket. Du som vill kontrollera om en fysisk eller juridisk person är registrerad som anknutet ombud kan söka gratis i Näringslivsregistret för att få fram dessa uppgifter. Näringslivsregistret finns på www.bolagsverket.se.

För företag som är intresserade av att verka som anknutet ombud till Coeli Wealth Management, var vänlig kontakta Pär Davidsson på mail: par.davidsson@coeli.se.