Så styrs Coeli

Coeli Wealth Management tillhör den finansiella företagsgruppen Coeli Holding. Bolagets och gruppens mål är en sund och effektiv företagskultur som främjar mervärde för våra kunder och medarbetare. Coelis styrning utgår ifrån ett antal interna regeldokument som uppdateras och godkänns årligen av styrelsen. Affärsverksamheten styrs också av detaljerade interna mål- och regeldokument som utgör ramverket för rörelsen.

 


Styrelse

                                                              Mikael Smedeby, styrelseordförande

Mikael Smedeby har mångårig erfarenhet från styrelsearbete och har ett flertal styrelseuppdrag,     bland annat är han styrelseordförande i Advokatfirman Lindahl sedan 2014 och ledamot i regionstyrelsen för Nordea Uppland-Gästrikland. Tidigare var han verkställande delägare på Advokatfirman Lindahl och dessförinnan Managing Partner för kontoret i Uppsala. Mikael studerade juridik vid Uppsala Universitet och fick Juridiska fakulteten vid Uppsala universitets pris för bästa examensarbete 1994-1995.

Mikael Larsson, styrelseledamot

Född 1965. Grundare, huvudägare och koncernchef Coeli-gruppen.

Pär Davidsson, styrelseledamot

Pär Davidsson är VD i Coeli Wealth Management AB och delägare i Coeli Holding AB. Pär började på Coeli 2004 och har under sin tid verkat som rådgivare, kontorschef och verksamhetschef inom bolaget. Dessförinnan har Pär erfarenhet från Skandiabanken. Pär har en civilekonomexamen från Göteborgs Handelshögskola samt är Reservofficer i Marinen.

 

Mia Norell, styrelsesuppleant

Mia Norell är sedan 2014 Chief Operating Officer på Coeli och sitter med i styrelsen sedan 2016. Mia har arbetat inom Coeli sedan 2006 och hade då sin första roll i bolaget som team leader för back office-avdelningen med ansvar för värdepappersrörelsens depåverksamhet. Hon har även varit Chief Risk Officer mellan 2012 och 2014.

VD & Ledning

                           

      Pär Davidsson, VD                         Cathrin Lönnberg, Ekonomichef         Erik Bäckström, Kontorschef                                                    

     Jerker Moregård, Kontorschef           Marcus Bratt, Kontorschef                  Ola Ternlund, Kontorschef
      

 

Intern kontroll - risk och regelefterlevnad/compliance

Riskhantering

Som leverantör av finansiella produkter och tjänster är Coeli skyldigt att på bästa sätt hantera de operativa riskerna som bolaget tar på sig och som finns i alla delar av vår verksamhet. Löpande transaktionskontroller och kontinuerlig utveckling av processer och system är därför en självklar del av vårt dagliga arbete.

 

Riskkontroll och regelefterlevnad/compliance

Kontrollfunktionerna riskkontroll och regelefterlevnad/compliance är direkt underställda Coelis VD och styrelse. Deras främsta uppdrag är att se till att Coeli uppfyller kraven som ställs i lagar och föreskrifter, samt inte utsätter sig för risker som är högre än vad vi och våra kunder kan bära. Funktionerna utvärderar dessutom de åtgärder som vidtas för att rätta till brister, stöttar verksamheten med råd samt utbildar medarbetare i för verksamheten aktuella risk- och regelämnen. Riskkontroll och regelefterlevnad/compliance är prioriterade områden som vi ständigt utvecklar.

 

Internrevision

Varje år genomför Coeli en internrevision för att utvärdera verksamheten. Internrevisionen granskar både den löpande verksamheten men även bolagets funktion för hantering och kontroll av risker utvärderas. För detta ändamål anlitar Coeli en extern konsultfirma.