Regelverk

Finansiella företag tillhandahåller tjänster som är viktiga för enskilda företag, privatpersoner och samhället i stort. Om finansiella företag får problem kan det få allvarliga konsekvenser.

I syfte att förhindra detta finns idag ett omfattande regelverk som begränsar och styr finansiella företags verksamhet så att de bedrivs på ett sunt, rättvist och professionellt sätt. På så sätt upprätthålls allmänhetens förtroende för marknaden.

Även skydd av det finansiella systemet, konsumentskydd och behov av en effektiv marknad är viktiga motiv bakom regleringarna på finansmarknaden. Ytterligare ett motiv till regleringar är att förhindra att finansiella företags verksamhet utnyttjas för penningtvätt, finansiering av terrorism och skatteflykt.


Lagar och förordningar

I egenskap av EU-medlem har Sverige implementerat flera EU-direktiv för finansbranschen, exempelvis Markets In Financial Instruments Directive I (”MiFID),  Alternative Investment Fund Managers Directive (”AIFM-direktivet), Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities Directive V (”UCITS-direktivet”) och Anti Money Laundering Directive (”Penningtvättsdirektivet”).

I Sverige har ovan EU-direktiv implementerats genom följande:

  • lagen om värdepappersmarknaden
  • lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
  • lagen om värdepappersfonder
  • lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism


Vår verksamhet omfattas även av följande:

  • lagen om finansiell rådgivning till konsumenter
  • lagen om försäkringsförmedling

Därutöver finns ett antal EU-förordningar som är direkt tillämpliga i Sverige och som Coeli är skyldigt att följa, såsom Market Abuse Regulation (”Marknadsmissbruksförordningen”).

 

Föreskrifter

Coeli Wealth Management AB står under Finansinspektionens tillsyn och vår verksamhet omfattas av tillståndsplikt, vilket ställer höga krav på hur vi organiserar och kontrollerar vår verksamhet. För detta finns ett antal regler samlade i Finansinspektionens föreskrifter som preciserar och tydliggör de regler som finns i EU-direktiv, förordningar och nationell lagstiftning. 

Läs gärna mer på www.fi.se

Coeli följer även riktlinjer utgivna av etablerade branschorgan, exempelvis Fondbolagens förening och Svenska Fondhandlareföreningen.