Bröstarvingar och livförsäkringar med förmånstagarförordnade

I augusti i år tog jag upp vilket skydd som en bröstarvinge har mot att föräldern ger bort tillgångar till någon annan i sådan stor utsträckning att rätten laglotten kränks, det så kallade förstärkta laglottsskyddet i Ärvdabalken (ÄB) 7:4 st. 1. Nu kommer jag att redogöra för hur det förstärkta laglottsskyddet står sig i förhållande till jämkning av förmåntagarförordnade i en livförsäkring.

För att bestämmelsen om förstärkt laglottskydd ska bli tillämplig måste en gåva likställas med ett testamente. De två typer av gåvor som omfattas är dels sådana som lämnas i anslutning att döden är nära förestående, dels gåvor som inte är betungande för givaren. Exempel på det sistnämnda är när en fastighet ges bort med förbehållet för givaren att få bo kvar. Även gåvor som lämnats många år innan givaren avled kan under vissa omständigheter falla in under det förstärkta laglottskyddet om det är klarlagt att syftet med gåvan var att ordna med successionen Det händer dock inte alltför sällan att den avlidne har tecknat en livförsäkring med ett förmånstagarförordnade som är till nackdel för någon eller några bröstarvingar. För det fall ett sådant förmånstagarförordnande leder till ett oskäligt resultat gentemot en bröstarvinge finns det i Försäkringsavtalslagen (FAL) 14:7 st. 2 en jämkningsregel vars syfte är att korrigera detta.

En viktig fråga är hur reglerna om det förstärkta laglottsskyddet står sig i praktiken i förhållande till möjligheten att genom en livförsäkring med förmånstagarförordnande gynna vissa bröstarvingar framför andra.

Utgångspunkten är att ett förmånstagarförordnande alltid ska respekteras även om det leder till ett resultat som gör åtskillnad mellan försäkringstagarens familjemedlemmar. En arvinge som är självförsörjande och har en inkomst som är att betrakta som normal torde inte ha någon möjlighet att få till stånd jämkning med stöd av FAL 14:7 st. 2. Om det är så att ett förmånstagarförordnande ingår i ett antal familjerättsliga handlingar som försäkringstagaren att missgynna en eller flera bröstarvingar kan det från rättvisesynpunkt dock finnas skäl att aktualisera jämkningsregeln. I sådana fall krävs inte heller att den eller de bröstarvingar som missgynnats är i behov av ekonomiskt stöd.

Även om det generellt sett är svårt att jämka ett förmånstagarförordnande i en livförsäkring kan skulle det möjligen kunna gå att argumentera för att förmånstagarförordnandet kan jämställas med en sådan gåva som omfattas av ÄB 7:4 st. 1. Gåvobegreppet i denna bestämmelse är extensivt till sin karaktär vilket innebär att det omfattar även familjerättsliga handlingar med benefika inslag utöver ordinära gåvor. Exempel på detta är egendom som överförs från den ena maken till den andre maken genom flera bodelningar under bestående äktenskap i kombination med upprättande av äktenskapsförord.

Slutsatsen är att ett förmånstagarförordnade i en livförsäkring sällan kan jämkas med stöd av FAL 14:7 st.2 såvida den kränkte inte kan visa att föräldern tecknat försäkringen med i syfte att ordna successionen efter sig i enlighet med förutsättningarna för det förstärkta laglottsskyddet. Men detta förutsätter att förmånstagarförordnandet träffas av det så kallade extensiva gåvobegreppet i ÄB 7:4 vilket det inte finns något uttryckligt stöd för i denna bestämmelse.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.