Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

CNI Nordic 5 AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

CNI Nordic 5 AB (publ), org. nr. 559145-1801 (”Bolaget”), avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen ersätter även en bokslutskommuniké och innehåller därför, utöver helåret, även de oreviderade jämförelseperioderna juli – december 2020 respektive 2021.

Helåret 2021

  • Resultat efter skatt uppgick till 171 944 (2 214) TSEK
  • Resultat per preferensaktie P2 uppgick till 229,46 (2,95) SEK/aktie
  • Resultat per preferensaktie P1 uppgick till 61,90 (0,80) SEK/aktie
  • Substansvärdet per preferensaktie P2 uppgick till 631,19 (401,72) SEK/aktie
  • Substansvärdet per preferensaktie P1 uppgick till 70,19 (8,29) SEK/aktie
  • Nettokassan uppgick till 3 903 (15 964) TSEK

 

Andra halvåret 2021 (oreviderat)

  • Resultat efter skatt uppgick till 132 604 (-134) TSEK
  • Resultat per preferensaktie P2 uppgick till 176,96 (-0,18) SEK/aktie
  • Resultat per preferensaktie P1 uppgick till 47,74 (-0,05) SEK/aktie

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Sedan den 31 december 2021 har inga väsentliga händelser för Bolaget inträffat.

 

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 14:00 CET.