Coeli Fastighet II AB avslutar nyemission

Det slutgiltiga resultatet i den nyemission som Coeli Fastighet II AB avslutade i februari 2020 blev nyteckning om 905 680 aktier, motsvarande 230,95 miljoner kronor.

Bolaget har med bemyndigande från bolagsstämma genomfört tre emissioner, med målet att ta in 400 000 000 kronor, genom emission av maximalt 1 600 000 Preferensaktier P2.

I och med den tredje och fulltecknade emissionen når Bolaget sitt mål och emissionslikviden från de tre emissionerna om totalt 400 000 000 kronor före emissionskostnader kommer att användas till fastighetsförvärv enligt den investeringsstrategi som presenteras i det prospekt som publicerades av Bolaget inför den senaste emissionen.

Tilldelning av aktier kommer ske under mars månad.

AIF förvaltaren för Coeli Fastighet II AB:s värderingskommitté har fastställt fondens nettoandelsvärde (NAV) per aktie per den 23 mars 2020. NAV-rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida https://coeli.se/vara-fonder/fastighetsfonder/coeli-fastighet-ii-ab/

 

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 23 mars 2020 klockan 14:30 CET.