Coeli Fastighet II AB avslutar nyemission och rapporterar NAV

Det slutgiltiga resultatet av nyemissionen i Coeli Fastighet II AB blev en nyteckning om 425 920 aktier, motsvarande 106,48 miljoner kronor.

Fonden fulltecknas när emissionslikviden för samtliga emissioner uppgår till 400 miljoner kronor, vilket innebär att fonden ännu ej är fulltecknad.

Teckningstiden avslutades den 29 mars 2019. Tilldelning av aktier beräknas ske under april månad.

AIF-förvaltaren för Coeli Fastighet II AB:s värderingskommitté har fastställt fondens nettoandelsvärde per aktie per den 3 april 2019. NAV per den 3 april 2019 uppgår till 249,31 SEK. Den fullständiga NAV-rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida https://coeli.se/vara-fonder/real-estate/coeli-real-estate-ii-ab/

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 04 april 2019 klockan 09:00. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till att förvärva eller teckna några värdepapper i Coeli Fastighet II AB.