Coeli Fastighet II AB erbjuder nyemission

Finansinspektionen har den 17 april 2019 godkänt och registrerat Coeli Fastighet II AB:s prospekt om nyemission.

I syfte att anskaffa kapital till nya fastighetsinvesteringar har styrelsen i Coeli Fastighet II AB den 17 april 2019 beslutat att erbjuda nyemission av preferensaktier P2. Beslutet togs med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som hölls den 18 december 2018.

Emissionen pågår från den 23 april 2019 till och med den 12 juli 2019. Sista likviddag för emissionen är den 19 juli 2019. Teckningskursen är 252 kr per aktie.

Emissionen är riktad till allmänheten och förväntat kapitaltillskott är cirka 293,5 miljoner kronor, innan avdrag för emissionskostnader.

Prospektet innehållande fullständiga villkor för emissionen samt anmälningsblankett finns att tillgå på Bolagets hemsida https://coeli.se/vara-fonder/real-estate/coeli-real-estate-ii-ab/ .

Bolagets preferensaktier P2 är föremål för handel på Nordic AIF, en del av den reglerade marknaden som drivs av NGM Equity. Bolagets styrelse avser att även uppta de preferensaktier P2 som erbjuds i denna emission till handel på Nordic AIF.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 17 april 2019 klockan 09:30. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Coeli Fastighet II AB.