Coeli Fastighet II AB offentliggör information om investeringsmöjligheter

Coeli Fastighet II AB (”Bolaget”) har under pågående emissionsperiod identifierat vissa investeringsmöjligheter i som ligger i linje med Bolagets strategi och placeringsinriktning.

Bolaget har under en längre tid utvärderat potentiella investeringsmöjligheter, varav ett antal fastighetsportföljer har identifierats som intressanta investeringsobjekt. Dialog har inletts med fastighetsägare av dessa portföljer. Bolaget bedömer att portföljerna har bra potential, kan ge god riskspridning och är ett kapitaleffektivt alternativt i och med att Coeli Fastighet II AB har en möjlighet att snabbt allokera kapital och uppnå en fullinvesterad portfölj i närtid.

Fastighetsportföljerna består av ett antal fastigheter utspridda i olika förorter till Stockholm som enligt Bolaget är strategiskt bra lägen och Bolaget bedömer att fastigheterna har god avkastningspotential. Vidare tyder Bolagets dialog med de aktuella kommunerna på goda chanser till att en ny detaljplan kommer att antas inom en tidsplan som ligger i linje med Bolagets planerade löptid.

För att Bolaget ska ha möjlighet att delta i en förvärvsprocess om dessa portföljer krävs att den pågående emissionen i Bolaget blir fulltecknad och är villkorat av att tillräcklig finansiering erhålls. I de två första emissionerna som Bolaget genomfört under 2019 tecknades aktier motsvarande 169 miljoner kronor. Likt vid alla potentiella investeringsmöjligheter kommer Bolaget att genomföra en grundläggande genomlysning av de aktuella fastighetsportföljerna inför ett eventuellt förvärv och eventuella investeringsavtal beräknas kunna ingås under det första kvartalet 2020.

Bolaget har dock inte ingått avtal eller gjort fasta åtaganden om investeringar. I det fall Bolaget ingår avtal eller gör fasta åtaganden om förärv kommer sådan information offentliggöras genom pressmeddelande.

Teckningsperioden i den pågående nyemissionen avslutas den 21 februari 2020, med sista likviddag den 28 februari 2020.

Prospektet innehållande fullständiga villkor för emissionen samt anmälningsblankett finns att tillgå på Bolagets hemsida https://coeli.se/vara-fonder/fastighetsfonder/coeli-fastighet-ii-ab/.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 20 december 2019 klockan 10:50 CET. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Coeli Fastighet II AB. Inbjudan till teckning sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjort på sin webbplats.