Coeli Fastighet II genomför nyemission

I syfte att anskaffa kapital till fastighetsinvesteringar har styrelsen i bolaget Coeli Fastighet II AB, den 18 december 2018, beslutat att erbjuda nyemission. Emissionen pågår från den 7 januari 2019 till och med den 29 mars 2019. Sista likviddag för emissionen är den 29 mars 2019. Teckningskursen är 250 kr per aktie. Erbjudandet är riktat till allmänheten och avser nyemission av högst 1 600 000 preferensaktier P2. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 400 000 000 SEK som efter avdrag för emissionskostnader kommer att användas för att genomföra bolagets affärsidé.

Inom Coelis mer alternativa tillgångsslag har vi arbetat med private equity sedan 2006 och under år 2016 lanserade vi en möjlighet till exponering mot fastighetsmarknaden genom Coeli Real Estate. Nu, i och med bolaget Coeli Fastighet II AB, öppnar vi åter upp för en exponering mot fastighetsmarknaden. Bolaget kommer placera sina tillgångar i kommersiella fastigheter på den svenska marknaden. Ett typiskt investeringsobjekt är fastigheter med befintliga kassaflöden där möjlighet finns att skapa byggrätter för bostadsändamål. Bolaget har en investeringsstrategi där målsättningen med förvaltningen är att skapa en hög avkastning med ett avkastningsmål om cirka 10 procent.

Informationen ovan utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier i Coeli Fastighet II AB. Finansinspektionen har den 20 december 2018 godkänt och registrerat Coeli Fastighet II AB:s prospekt om nyemission i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Där hittar du mer detaljerad information om Coeli Fastighet II AB:s förväntade livslängd, fullständiga villkor för produkten, risker och avgifter. Prospektet finns tillgängligt på hemsidan och vi uppmanar dig som investerare att läsa prospektet noggrant.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jakob Pettersson, 08 506 223 00, som är ansvarig förvaltare för Coeli Fastighet II AB.