Coeli Private Equity 2006 kallelse årsstämma 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
i COELI PRIVATE EQUITY 2006 AB (publ)

_______________________________________________________________________

Aktieägarna i Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 20 april 2017 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken onsdagen den 12 april 2017, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00
tisdagen den 18 april 2017 under adress Coeli Private Equity 2006 AB (publ), Sveavägen 24-26,
111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, per telefax 08-545 916 41 eller via e-post:
info@coeli.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav.
I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar,
såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana
behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av
ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.coelipe.se.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i
årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 12 april
2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c) om avstämningsdag för beslutad utdelning
d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid
redovisningen omfattar

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt
inlösenförfarande, innefattande
a) uppdelning av aktier (aktiesplit);
b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt
c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
14. Avslutande av årsstämma

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b och 8 c)
Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktie P1 med 2,59 kronor per
preferensaktie P1. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P2.
Som avstämningsdag föreslås måndagen den 24 april 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet
med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 27 april
2017.
Förslag till val av revisor (punkt 12)
För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard
Daun som huvudansvarig revisor.
Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt
inlösenförfarande (punkt 13)
A. Uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras genom en
s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie, såväl aktier av aktieslag P1 som aktieslag P2, delas upp
i två aktier varav en skall benämnas inlösenaktie P1 respektive inlösenaktie P2 i Euroclears
system och dras in på sätt som framgår under punkten B nedan. Styrelsen bemyndigas att
fastställa avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna.
Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 1.013.300 till,
2.026.600 envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 kronor.
B. Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier för i) återbetalning till aktieägarna och ii)
avsättning till fritt eget kapital
i) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall minskas för
återbetalning till aktieägarna med 256 650 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av
513 300 aktier av aktieslag P2, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 kronor. De aktier som skall
dras in utgörs av de aktier vilka, efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkten A ovan,
benämns inlösenaktie P2 i Euroclears system. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktie
beräknas bli torsdagen den 18 maj 2017.
För varje inlöst aktie av aktieslag P2 skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 14 kronor, varav
13,50 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Utöver minskningsbeloppet om 256 650 kronor
utskiftas således ett belopp om sammanlagt 6 929 550 kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i
anspråk. Betalning för de inlösta aktierna beräknas ske tidigast tisdagen den 23 maj 2017, dock
senast snarast efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna A-C.
ii) Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall
minskas för avsättning till fritt eget kapital med 250 000 kronor (minskningsbeloppet) genom
indragning av sammanlagt 500 000 aktier av aktieslag P1, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50
kronor. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier vilka, efter genomförd uppdelning av aktier
enligt punkten A ovan, benämns inlösenaktie P1 i Euroclears system.
Avstämningsdag för indragning av inlösenaktie P1 beräknas bli torsdagen den 18 maj 2015.
C. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital skall ökas genom
fondemission med 506 650 kronor till 1 013 300 kronor genom överföring av 506 650 kronor från

fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Antalet
aktier i bolaget kommer efter verkställd ökning av aktiekapitalet att uppgå till sammanlagt 1 013
300, envar aktie med ett kvotvärde om 1 krona vilket motsvarar dess ursprungliga nivå.
Årsstämmans beslut enligt punkterna A – C ovan skall fattas tillsammans som ett beslut. För
giltigt beslut av stämman krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna inom varje aktieslag och
samtycke från samtliga ägare till aktier av aktieslag P1.
ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Antalet aktier i bolaget är 1.013.300, fördelat på 500.000 preferensaktier P1 och 513.300
preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2
berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5.513.300.
RÄTT TILL UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om
bolagets förhållande till annat koncernbolag.
HANDLINGAR TILL STÄMMAN
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut
om vinstdisposition och avstämningsdag (punkt 8 b och 8 c), fullständigt förslag till beslut om
uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande (punkt 13) samt styrelsens
yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen
och styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § 4 st aktiebolagslagen kommer från och med
torsdagen den 30 mars 2017 att anslås på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas
tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm.
Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

________________________
Stockholm i mars 2017
Coeli Private Equity 2006 AB (publ)

Styrelsen