Hem Pressmeddelande - Private equity 2006 Coeli Private Equity 2006 kallelse årsstämma 2017

Coeli Private Equity 2006 kallelse årsstämma 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
i COELI PRIVATE EQUITY 2006 AB (publ)

_______________________________________________________________________

Aktieägarna i Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 20 april 2017 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken onsdagen den 12 april 2017, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00
tisdagen den 18 april 2017 under adress Coeli Private Equity 2006 AB (publ), Sveavägen 24-26,
111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, per telefax 08-545 916 41 eller via e-post:
info@coeli.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav.
I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar,
såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana
behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av
ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.coelipe.se.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i
årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 12 april
2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c) om avstämningsdag för beslutad utdelning
d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid
redovisningen omfattar

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt
inlösenförfarande, innefattande
a) uppdelning av aktier (aktiesplit);
b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt
c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
14. Avslutande av årsstämma

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b och 8 c)
Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktie P1 med 2,59 kronor per
preferensaktie P1. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P2.
Som avstämningsdag föreslås måndagen den 24 april 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet
med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 27 april
2017.
Förslag till val av revisor (punkt 12)
För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard
Daun som huvudansvarig revisor.
Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt
inlösenförfarande (punkt 13)
A. Uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras genom en
s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie, såväl aktier av aktieslag P1 som aktieslag P2, delas upp
i två aktier varav en skall benämnas inlösenaktie P1 respektive inlösenaktie P2 i Euroclears
system och dras in på sätt som framgår under punkten B nedan. Styrelsen bemyndigas att
fastställa avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna.
Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 1.013.300 till,
2.026.600 envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 kronor.
B. Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier för i) återbetalning till aktieägarna och ii)
avsättning till fritt eget kapital
i) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall minskas för
återbetalning till aktieägarna med 256 650 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av
513 300 aktier av aktieslag P2, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 kronor. De aktier som skall
dras in utgörs av de aktier vilka, efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkten A ovan,
benämns inlösenaktie P2 i Euroclears system. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktie
beräknas bli torsdagen den 18 maj 2017.
För varje inlöst aktie av aktieslag P2 skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 14 kronor, varav
13,50 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Utöver minskningsbeloppet om 256 650 kronor
utskiftas således ett belopp om sammanlagt 6 929 550 kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i
anspråk. Betalning för de inlösta aktierna beräknas ske tidigast tisdagen den 23 maj 2017, dock
senast snarast efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna A-C.
ii) Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall
minskas för avsättning till fritt eget kapital med 250 000 kronor (minskningsbeloppet) genom
indragning av sammanlagt 500 000 aktier av aktieslag P1, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50
kronor. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier vilka, efter genomförd uppdelning av aktier
enligt punkten A ovan, benämns inlösenaktie P1 i Euroclears system.
Avstämningsdag för indragning av inlösenaktie P1 beräknas bli torsdagen den 18 maj 2015.
C. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital skall ökas genom
fondemission med 506 650 kronor till 1 013 300 kronor genom överföring av 506 650 kronor från

fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Antalet
aktier i bolaget kommer efter verkställd ökning av aktiekapitalet att uppgå till sammanlagt 1 013
300, envar aktie med ett kvotvärde om 1 krona vilket motsvarar dess ursprungliga nivå.
Årsstämmans beslut enligt punkterna A – C ovan skall fattas tillsammans som ett beslut. För
giltigt beslut av stämman krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna inom varje aktieslag och
samtycke från samtliga ägare till aktier av aktieslag P1.
ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Antalet aktier i bolaget är 1.013.300, fördelat på 500.000 preferensaktier P1 och 513.300
preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2
berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5.513.300.
RÄTT TILL UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om
bolagets förhållande till annat koncernbolag.
HANDLINGAR TILL STÄMMAN
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut
om vinstdisposition och avstämningsdag (punkt 8 b och 8 c), fullständigt förslag till beslut om
uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande (punkt 13) samt styrelsens
yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen
och styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § 4 st aktiebolagslagen kommer från och med
torsdagen den 30 mars 2017 att anslås på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas
tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm.
Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

________________________
Stockholm i mars 2017
Coeli Private Equity 2006 AB (publ)

Styrelsen

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

porträttbild man

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coelis kapitalförvaltare Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.