Coeli Private Equity AB – Delårsrapport juli 2020 – december 2020

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168–1019 (”Bolaget”), avger delårsrapport avseende perioden 1 juli 2020 – 31 december 2020.

Första halvåret 2020/2021

  • Rörelseresultatet uppgick till 118 313 (96 671) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader Utgör förvaltningsavgifterna -1 226 (-1 566) TSEK. Resultat från finansiella placeringar uppgick till 123 873 (100 806) TSEK, varav 123 060 (100 755) TSEK avser värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar och 814 (51) TSEK resultat från kortfristiga placeringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till 118 839 (96 580) TSEK
  • Resultat per stamaktie (exkl. återköpta aktier) uppgick till 15,73 (11,60) SEK och 3,09 (4,12) SEK per Stamaktie Serie II
  • Substansvärdet (exkl. återköpta aktier) uppgick till 114,12 SEK/stamaktie och 22,39 SEK/stamaktie Serie II
  • Nettokassan uppgick till 75 255 (63 235) TSEK.

Händelser efter periodens slut

  • Under perioden 1 januari 2021 till 19 februari 2021 förvärvade bolaget 43 723 egna aktier till ett belopp om cirka 4,39 MSEK. Det totala antalet återköpta aktierna från och med 4 juni 2020 till den 19 februari 2021 motsvarar cirka 4,81 procent av det totala antalet utestående aktierna i bolaget. Förvärven under januari och februari har skett till ett pris per aktie som ligger mellan 99 SEK och 104 SEK, vilket vid respektive köp varit inom det registrerade kursintervallet.
  • Under januari 2021 utfäste Bolaget 5 MEUR till den norska PE-fonden Norvestor VIII. Bolaget har även beslutat att investera 10 MSEK, 15 MSEK respektive 30 MSEK i bolagen Teqt Intressenter AB, CIP II AB och Truecaller.

Kommentarer från VD

Första halvåret ska summeras i det brutna räkenskapsår som bolaget har. Även om vi haft mer vetskap och information om hur marknaden skulle se ut efter sommaren så har det varit en stor ovisshet och osäkerhet som fortsatt har drabbat hela vår omvärld. Nya vågor med ökad smittspridning och nya försök med att nå ett stopp har tyvärr präglat perioden. En förmodad god nyhet är att vaccinering nu har påbörjats, och även om det redan kan anses vara inprisat i många marknader så andas det ut en liten del av det djupa andetag som världens marknader håller.

Vår investeringsfilosofi är att ha fokus mot den nordiska private equity-marknaden, vilket innebär att alla våra investeringar har en stark koppling till Norden, även om exponeringen absolut är global när det kommer till de marknader som portföljbolagen tillhandahåller tjänster och produkter till. Med vårt nordiska investeringsfokus når vi en bred investeringssektor av fina onoterade bolag med god tillväxtpotential. Norden är ett område som ses ha goda och välskötta ekonomier och har ett gott rykte när det kommer till struktur, ordning och transparens. Detta avspeglar sig även när det kommer till investeringar på private equity-marknaden i Norden. Att få en exponering mot de främsta private equity-fonderna i Norden är unikt och vi ser även en ökad efterfrågan i form av ökad köpsida i Bolagets orderbok på börsen, vilket är en positiv trend som ser ut att fortsätta.

Pandemin har påverkat oss alla och absolut även våra investeringar. Det finns några marknader och branscher som har drabbats hårdare än andra, framförallt hotell- och restaurangbranschen där det för vissa verksamheter varit omöjligt att bibehålla omsättningen. Dock finns undantag som exempelvis hamburgerkedjan Bastard Burgers i vår portfölj som under året kraftigt expanderat och både öppnat flertalet nya restauranger och ökat omsättningen markant. I övrigt så är det omställning som har gällt för våra portföljbolag och det har de över lag varit skickliga på, det är en av fördelarna med att ha aktiva och professionella ägare, flexibilitet och hög aktivitet.

Sammanfattningsvis har vi under den rapporterade perioden sett en majoritet av värdeökningar i våra portföljbolag vilket tillsammans med fin avkastning från avyttrade portföljbolag skapat ett positivt resultat för perioden om hela 119 miljoner kronor. Det gör att vi under perioden har ett ökat substansvärde om 13,71% och under hela år 2020 har substansvärdet ökat 18,90%. Tittar vi tillbaka från när bolagets resa startade, vid fusioneringen under våren 2019, har vi haft en substansvärdeökning om 46,4%. Vi delade under den rapporterade perioden även ut 7 SEK per aktie till våra aktieägare, vilket var samma storlek som året innan. Genom detta upprätthåller vi vår målsättning att ha en långsiktig stabil hög utdelning samt god värdeökning i bolaget.

Vi ser fram emot att fortsätta vår förvaltning och att arbeta för att fortsätta skapa avkastning och värde till våra aktieägare. Som alltid så är ni välkomna att kontakta undertecknad om ni har frågor eller funderingar kring bolaget och förvaltningen. Mer information finner ni även på hemsidan https://coeli.se/vara-fonder/private-equity-fonder/coeli-private-equity-ab/

 

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 09:30 UTC.