Coeli Private Equity AB (publ) publicerar nettoandelsvärde per 17 juni 2020

Coeli Private Equity AB (publ), 559168–1019, publicerar NAV rapport per 17 juni 2020. NAV-kursen har fastställts av AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB och finns att tillgå på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

I enlighet med Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska en AIF-förvaltare värdera tillgångarna i en alternativ investeringsfond och beräkna nettotillgångsvärdet (NAV) per andel eller aktie i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden. Bolaget har den 17 juni 2020 genomfört den minskning samt ökning av aktiekapitalet som beslutades på en extra bolagsstämma den 3 juni 2020. Fullständig information om detta återfinns på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

Nettoandelsvärdet (NAV) per den 17 juni 2020 uppgår till 104,87 SEK per Stamaktie och 6,00 SEK per Stamaktie serie II.

NAV per den 17 juni 2020 (SEK)
Nettotillgångar*                                         812 510 611
Antal Stamaktier**                                        7 667 423
Antal Stamaktier serie II                               1 400 000
NAV per Stamaktie                                              104,87
NAV per Stamaktie serie II                                     6,00

*NAV-beräkningen baseras på ej reviderad resultat- och balansräkning per 2020-06-17
** Exklusive Bolagets återköpta Stamaktier

Fastställt den 26 juni 2020

 

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 juni 2020 klockan 13:50 CET.