Coeli Private Equity AB publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2019 till 30 juni 2019 samt offentliggör nytt NAV

Coeli Private Equity AB (publ) (”Bolaget”), org. no 559168-1019, avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2019 till 30 juni 2019.

  • Resultat efter skatt uppgick till 59 040 (-18) TSEK
  • Resultat per stamaktie uppgick till 6,87 (-2,23) SEK
  • Substansvärdet uppgick till 98,16 kr/aktie
  • Nettoskulden uppgick till 179 947 (482) TSEK

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter periodens utgång har Priveq V förvärvat bolaget Pilot Flight Academy (PFA).

Herkules III och Norvestor VI har avyttrat portföljbolagen Norsk Jernbanedrift och Nomor.

Därtill har Bolaget investerat 23 MSEK ytterligare i Storskogen Invest AB och genomfört en tilläggsinvestering om 10 MSEK till Gladsheim Fastigheter AB.

Efter periodens utgång har Bolaget påbörjat processen att notera Bolagets stamaktier på den reglerade marknaden Nordic AIF som drivs av Nordic Growth Market NGM Equity. 

Kommentar från VD

Coeli Private Equity etablerade sig under år 2006 och har sedan dess investerat på den nordiska private equity marknaden. Vi har under vår historia skapat ett stort nätverk och blivit erkända investerare på vår marknad. Ledningen och förvaltningen arbetar alltid med produktutveckling och förbättringar av våra strukturer. Vi har fokuserat på att placera våra aktieägare och investerare i centrum för att hitta ett bättre och enklare sätt att vara allokerad mot tillgångsslaget private equity. Resultatet blev den fusionering som efter samtliga stämmors beslut registrerades under våren 2019. Nu är nio tidigare mindre bolag fusionerade till ett stort investeringsbolag, Coeli Private Equity AB.

För att nämna och belysa några av de fördelar vi identifierat vill jag nämna att förvaltningsavgiften har sänkts från 2,5 procent till 0,3 procent. Bolaget drivs i princip till självkostnadspris, där nu även Coeli är aktieägare på samma villkor som övriga investerare. Ett tydligt bevis på att vi tror på tillgångsslaget och att vi kommer att kunna leverera en attraktiv direktavkastning till våra investerare. Stordriftsfördelarna att endast ha ett investeringsbolag gör även att vi kan hålla administrativa och servicetjänster på en lägre nivå. Den större storleken på bolaget ger oss även mer kraft i förhandlingar med motparter och vi får en annan uppmärksamhet och förmåner vid dessa förhandlingar och relationer.

Portföljen som vi nu har är en väl diversifierad portfölj, som främst genom investeringar i private equity fonder men även ett par direkta investeringar har exponering mot omkring 130 portföljbolag i olika livscykler och branscher. Vår portfölj är unik och våra aktieägare har en allokering mot private equity likt de stora professionella investerarna. Kraften i en sådan portfölj är att vi med största sannolikhet vet att det kommer att vara ett flöde av portföljbolags som säljs av framöver, vår målsättning är att genom fortsatta nya investeringar skapa förutsättningar för ett fortsatt konstant flöde där vi kan dela ut avkastningen och fortsätta investera anskaffningsvärdet. Vi eftersträvar en hög direktavkastning samtidigt som att vi bevarar och bygger nytt värde i bolaget och till våra aktieägare.

Bolaget visar redan denna första årsrapport, med brutet räkenskapsår, en god värdeutveckling och ett bra flöde av försäljningar som ligger till grund för en utdelning under hösten. Våra tillgångar är omkring 50-60 miljoner kronor högre än vid årsskiftet och substansvärdet har ökat med cirka 7 procent.

Vi ansöker nu om att notera bolaget med syftet att öka transparensen mot investerare genom regelbunden rapportering och för att öppna upp för en ökad likviditet och handel i bolagets aktier på en reglerad marknadsplats. Vi har även som avsikt att införa ett återköpsprogram under hösten där bolaget kan nyttja delar av kassan till att köpa aktier som är till försäljning på marknaden för att därigenom minska bolagets kapital och öka befintliga aktieägares ägarandel.

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 21 oktober 2019 klockan 17:15.