Coeli Private Equity AB publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2019 till 30 juni 2019 samt offentliggör nytt NAV

Coeli Private Equity AB (publ) (”Bolaget”), org. no 559168-1019, avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2019 till 30 juni 2019.

 • Resultat efter skatt uppgick till 59 040 (-18) TSEK
 • Resultat per stamaktie uppgick till 6,87 (-2,23) SEK
 • Substansvärdet uppgick till 98,16 kr/aktie
 • Nettoskulden uppgick till 179 947 (482) TSEK

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter periodens utgång har Priveq V förvärvat bolaget Pilot Flight Academy (PFA).

Herkules III och Norvestor VI har avyttrat portföljbolagen Norsk Jernbanedrift och Nomor.

Därtill har Bolaget investerat 23 MSEK ytterligare i Storskogen Invest AB och genomfört en tilläggsinvestering om 10 MSEK till Gladsheim Fastigheter AB.

Efter periodens utgång har Bolaget påbörjat processen att notera Bolagets stamaktier på den reglerade marknaden Nordic AIF som drivs av Nordic Growth Market NGM Equity. 

Kommentar från VD

Coeli Private Equity etablerade sig under år 2006 och har sedan dess investerat på den nordiska private equity marknaden. Vi har under vår historia skapat ett stort nätverk och blivit erkända investerare på vår marknad. Ledningen och förvaltningen arbetar alltid med produktutveckling och förbättringar av våra strukturer. Vi har fokuserat på att placera våra aktieägare och investerare i centrum för att hitta ett bättre och enklare sätt att vara allokerad mot tillgångsslaget private equity. Resultatet blev den fusionering som efter samtliga stämmors beslut registrerades under våren 2019. Nu är nio tidigare mindre bolag fusionerade till ett stort investeringsbolag, Coeli Private Equity AB.

För att nämna och belysa några av de fördelar vi identifierat vill jag nämna att förvaltningsavgiften har sänkts från 2,5 procent till 0,3 procent. Bolaget drivs i princip till självkostnadspris, där nu även Coeli är aktieägare på samma villkor som övriga investerare. Ett tydligt bevis på att vi tror på tillgångsslaget och att vi kommer att kunna leverera en attraktiv direktavkastning till våra investerare. Stordriftsfördelarna att endast ha ett investeringsbolag gör även att vi kan hålla administrativa och servicetjänster på en lägre nivå. Den större storleken på bolaget ger oss även mer kraft i förhandlingar med motparter och vi får en annan uppmärksamhet och förmåner vid dessa förhandlingar och relationer.

Portföljen som vi nu har är en väl diversifierad portfölj, som främst genom investeringar i private equity fonder men även ett par direkta investeringar har exponering mot omkring 130 portföljbolag i olika livscykler och branscher. Vår portfölj är unik och våra aktieägare har en allokering mot private equity likt de stora professionella investerarna. Kraften i en sådan portfölj är att vi med största sannolikhet vet att det kommer att vara ett flöde av portföljbolags som säljs av framöver, vår målsättning är att genom fortsatta nya investeringar skapa förutsättningar för ett fortsatt konstant flöde där vi kan dela ut avkastningen och fortsätta investera anskaffningsvärdet. Vi eftersträvar en hög direktavkastning samtidigt som att vi bevarar och bygger nytt värde i bolaget och till våra aktieägare.

Bolaget visar redan denna första årsrapport, med brutet räkenskapsår, en god värdeutveckling och ett bra flöde av försäljningar som ligger till grund för en utdelning under hösten. Våra tillgångar är omkring 50-60 miljoner kronor högre än vid årsskiftet och substansvärdet har ökat med cirka 7 procent.

Vi ansöker nu om att notera bolaget med syftet att öka transparensen mot investerare genom regelbunden rapportering och för att öppna upp för en ökad likviditet och handel i bolagets aktier på en reglerad marknadsplats. Vi har även som avsikt att införa ett återköpsprogram under hösten där bolaget kan nyttja delar av kassan till att köpa aktier som är till försäljning på marknaden för att därigenom minska bolagets kapital och öka befintliga aktieägares ägarandel.

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 21 oktober 2019 klockan 17:15.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.