Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 oktober 2020.

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 oktober 2020 uppgår till 106,80 SEK för Bolagets stamaktier, viket är en ökning om 0,05% sedan det senaste värderingstillfället.

 

Indikativt NAV* per den 31 oktober 2020

Nettotillgångar 814 117 429
Antal stamaktier**     7 519 653
Indikativt NAV per Stamaktie  106,80 SEK

*NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller Stamaktier Serie II, dividerat med antalet Stamaktier, exklusive återköpta Stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.

** Antalet utestående Stamaktier, exklusive återköpta Stamaktier

 

Fastställt den 10 november 2020

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 oktober 2020.

 

 

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 november 2020 klockan 17:00 CET.