Coeli Private Equity AB utökar sin investering i Gladsheim Fastigheter AB

Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) investerar ytterligare cirka 10 MSEK genom deltagande i nyemission i Gladsheim Fastigheter AB. Bolaget har efter den senaste teckningen investerat totalt 50 MSEK i Gladsheim Fastigheter AB. Bolaget är fortfarande minoritetsägare i Gladsheim Fastigheter AB.

Gladsheim Fastigheter AB är ett nystartat fastighetsbolag med fokus på hyresbostäder. Gladsheim kommer förvalta och förädla hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder.

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 18
oktober 2019 klockan 14:00.