Coeli Real Estate Fund I AB årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018

Coeli Real Estate Fund I AB (publ) (”Bolaget”) avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018.

 • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet per den 31 december 2018 uppgick till 265,5 (141) mkr.
 • Hyresintäkterna uppgick till ca 14 248 (1 829) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 312 (-10 561) tkr, varav 2 965 (-9 000) tkr avser värdeförändringar för fastighetsbeståndet.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,26 (-17,34) SEK
 • Nettoandelsvärde per den 31 december 2018, NAV, per P2 aktie uppgick till 256,26 (245,42) kr.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Sedan den 31 december 2018 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:

 • Den 31 januari 2019 meddelade bolaget att man ingått avtal om ett nytt fastighetsförvärv avseende fastigheten Mandelblomman 1 i Spånga. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 6 905 kvm och hyresintäkter om ca 5,6 MSEK årligen och har ett överenskommet fastighetsvärde om 71 MSEK.
 • Den 1 mars 2019 har Finansinspektionens beslutat att tilldela Fonden en sanktionsavgift på 200 TSEK med anledning av att underlåtenhet att ansöka om godkännande av prospekt inom föreskriven tid. I samband med att Bolaget påbörjade sin andra emission den 31 augusti 2017 missade Bolaget att ansöka om godkännande av värdepappersnot och sammanfattning av erbjudandet i enlighet med tillämpliga bestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument. Den 3 oktober 2017 underrättade Bolaget själv Finansinspektionen om misstaget, som omgående åtgärdades genom att Bolaget ansökte om, och erhöll, godkännande av noten. Bolagets investerare påverkas inte av det inträffade. Bolaget kommer att överklaga Finansinspektionens beslut till Förvaltningsrätten.

 

 Kommentar från VD

Coeli Real Estate Fund I AB startades i november 2016 och genomförde under 2017 och 2018 totalt sex emissioner. Emissionerna har varit framgångsrika och totalt har 276 mkr tagits in från våra investerare. Hittills har ett 150-tal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats vilket har resulterat i bolagets sex fastighetsförvärv.

Bolagets första två fastighetsförvärv; Vagnhallen 15 och Vagnhallen 16; tillträddes den 31 oktober 2017. Fastigheterna ligger i anslutning till Vällingby City, cirka 500 m från tunnelbanan. Verksamheterna i fastigheterna är idag blandad och innefattar t.ex. dagligvaruhandel, bilförsäljning och gym. Fastigheterna ligger i ett område under omvandling och Coeli ser potential i att arbeta med befintliga hyresintäkter samt vara med i utvecklingen av området tillsammans med kommunen.

Bolaget tillträdde också fastigheterna Luktviolen 2 i Södertälje, Styrmannen 31 i Huddinge och Sankt Ilian 36:10 i Enköping under januari 2018.

Under hösten 2018 har bolaget förvärvat fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge. Coeli ser även här en potential att arbeta med befintliga hyresintäkter samt vara med i utvecklingen av området tillsammans med kommunen.

Utvärdering av nya investeringsmöjligheter sker löpande och totalt kommer 10-12 investeringar göras i bolaget.

 

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Real Estate Fund I AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 05 april  2019 klockan 21:00.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.