Därför ska ni gifta er om ni har barn ihop

Det finns alltid anledning att fundera över vem som tar över de tillgångar du lämnar efter dig när du avlider. Många har en felaktig kunskap om vem som ärver vem, exempelvis är en vanlig tro att man ärver varandra om man har gemensamma barn även om man inte är gift. Det är rimligt att tro att det är så men tyvärr har lagstiftaren inte sett till att skydda den efterlevande i samboskap på samma sätt som äktenskap.

Det som gäller enligt svensk rätt är att dina tillgångar antingen tillfaller någon enligt de regler som finns i Ärvdabalken eller så har du genom ett testamente bestämt vem som ska ärva dig. Detta innebär således att man kan sätta Ärvdabalkens regler ur spel genom ett testamente. Dock gäller detta inte för bröstarvingars rätt till laglott. Den kan du aldrig testamentera bort mot din bröstarvinges vilja. Laglotten utgörs av hälften av din kvarlåtenskap.

Finns det inget testamente går arvet som huvudregel i första hand till dina bröstarvingar, det vill säga dina barn och deras avkomlingar. Det innebär att om ditt barn avlider så träder ditt barnbarn in som bröstarvinge efter dig och får samma rätt till laglott som ditt egna barn.

Är du gift ärver din efterlevande make/maka före era gemensamma barn, något som fram till 1988 inte var fallet. Sambor däremot har enligt lag ingen rätt att ärva varandra även om de har gemensamma barn. Det innebär att ogifta med barn blir utan arv efter den avlidne sambon. Det blir istället barnen efter den avlidne som kommer att ärva allt som den avlidne lämnar efter sig. Att den avlidnes andel av den gemensamma bostaden ärvs av barnen är troligtvis inte en önskvärd situation, varken för barnen eller för den efterlevande föräldern.

När ett samboförhållande upphör genom att din sambo avlider kan du som efterlevande begära samboegendomen fördelas mellan dig och den avlidne genom bodelning. Som samboegendom räknas er gemensamma bostad och bohaget om egendomen förvärvats för gemensam användning. All övrig egendom som din avlidne sambo äger kommer alltså inte att ingå i en bodelning. En sådan bodelning kan som bäst tilldela dig som efterlevande hälften av bostaden. Den andra hälften kommer tillhöra din avlidne sambos dödsbo och som nämnts ovan, ärvas av dennes barn. Finns det ett avtal mellan samborna att bodelning inte ska ske, man brukar säga att man ”avtalat bort sambolagen”, kommer en bodelning enligt ovan inte att bli aktuell. I så fall kan det i värsta fall bli så att du som efterlevande kommer att bo i en bostad som helt och hållet ägs av dina barn.

Du som förälder är normalt förmyndare för dina barn fram till dess att de fyller 18 år. Som förmyndare företräder du dina barn i alla ekonomiska angelägenheter. I de fall du inte kan handla på ditt barns vägnar ska en tillfällig god man utses för den underårige. Sådant hinder kan exempelvis uppstå om du och ditt barn är delägare i samma dödsbo. Det tillkommer då på överförmyndaren att utse en tillfällig god man för ditt barn att företräda dennes intressen i samband med boutredning, bouppteckning och arvsskifte efter den avlidne föräldern. Så snart detta är klart blir du återigen ensam förmyndare för ditt barn.

Huvudregeln i Sverige är att ett barns tillgångar förvaltas av dess förmyndare, men det finns undantag. Om de tillgångar ditt barn äger överstiger åtta prisbasbelopp (364 000 kr 2018) övergår den fria föräldraförvaltningen till så kallad kontrollerad förvaltning. Kontrollerad förvaltning innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar hur du som förmyndare tar hand om ditt barns tillgångar. Kontrollen går till så du årligen, senast den 1 mars, till överförmyndaren ska lämna en sammanställning av ditt barns samtliga tillgångar, inkomster och utgifter under året. Utöver detta måste du ansöka om tillstånd från överförmyndaren om du som förälder vill placera ditt barns tillgångar i aktier, andra mer riskfyllda placeringar eller i fast egendom.

Förutom att det ekonomiska skyddet för dig som efterlevande sambo, särskilt om du är ekonomiskt svagare än den avlidne, är dåligt tillkommer detta att det kan bli aktuellt med en tillfällig god man och kontrollerad förvaltning. Frågan är då vad det finns för möjligheter för dig och din sambo att påverka detta.

Ett alternativ är att ni skriver ett inbördes testamente mellan er. I ett testamente kan ni testamentera er kvarlåtenskap till varandra. Men om ni har barn ihop kan ni, på grund av barnens rätt till laglott, endast testamentera hälften av er kvarlåtenskap till varandra. Genom ett testamente kan det ekonomiska skyddet för dig som efterlevande blir bättre men det blir fortfarande så att era barn kommer att ärva den andra hälften varför det kan komma att bli aktuellt med en tillfällig god man och kontrollerad förvaltning.

Det andra alternativet är att ni gifter er. Har ni endast gemensamma barn kommer du som efterlevande make/maka att ärva allting efter den avlidne.  I detta fall kommer du och ditt barn inte bli delägare i samma dödsbo varför ingen tillfällig god man behöver utses. Eftersom du kommer ärva allting efter din make/maka kommer rådigheten över alla tillgångar som kapital, fastigheter, företag som din avlidne make/maka efterlämnade att ensamt tillfalla dig. Om det är så att anledningen till att ni inte vill gifta er är att ni vil ha möjlighet att behålla era egna tillgångar vid en separation så kan detta enkelt lösas genom att ni skriver ett äktenskapsförord. Då behöver ni inte dela era tillgångar lika mellan er vid en skilsmässa men ni ärver varandra fullt ut om ni har gemensamma barn.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.