Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ)

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168–1019, meddelar idag att antalet Stamaktier har minskat med 929 863 aktier under juni 2020. Per idag uppgår antalet Stamaktier till 7 670 137 och antalet Stamaktier serie II till 1 400 000. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget är 9 070 137 aktier och röster per den 30 juni 2020.

Under juni månad registrerades den indragning av egna Stamaktier som Bolaget förvärvat inom ramen för det återköpsprogram som genomförts under perioden november 2019 till maj 2020. Indragning av de egna Stamaktierna beslutades om vid extra bolagsstämma den 3 juni 2020 och makuleringen av aktierna skedde den 17 juni 2020.

Eftersom Bolaget samtidigt genomförde en fondemission motsvarande den summa som de indragna aktierna utgjorde av Bolagets aktiekapital är aktiekapitalet efter indragningen oförändrat. Fullständig information om detta återfinns på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

Fördelning av utgivna aktier Coeli Private Equity AB per 2020-06-30
Antal aktier                         9 070 137
Stamaktier                          7 670 137
Stamaktier serie II              1 400 000

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 juni 2020 klockan 09:00 CET.