Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Multi Asset augusti 2020

Coeli Multi Asset

Coeli Multi Asset är en hedgefond som har som målsättning att generera hög avkastning över tid samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen har huvudfokus på systematiska lång/kortinvesteringar i globala aktier där syftet är att finna undervärderade kvalitetsaktier för investering samt övervärderade aktier eller aktier av låg kvalitet för blankning/kortning. Fonden investerar också en del av tillgångarna i marknadsneutrala globala makrostrategier, huvudsakligen inom aktier och räntebärande. Syftet med de globala makrostrategierna är att diversifiera fonden ytterligare samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen resulterar i en portfölj med gynnsamma risk/avkastningsegenskaper och låg korrelation till aktie- och räntemarknaden. Investeringar görs direkt genom köp av fysiska innehav och/eller indirekt genom finansiella derivatinstrument. Fonden använder derivat i stor utsträckning.

Händelser och trender på marknaden som dominerat utvecklingen

Augusti började med en stark sektorrotation där tillväxtaktier såldes av till förmån för så kallade värdeaktier. Denna sektorrotation blev dock väldigt kortlivad. Snart återhämtade sig tillväxtaktier och speciellt teknikbolag hade en mycket stark månad. HFR:s breda hedgefondsindex var upp 1,54 procent under augusti och är upp cirka 1,8 procent hittills i år. Som jämförelse kan också nämnas att HFR:s Global Equity Long/Short-index var upp 2,71 procent i augusti men är fortfarande ner -3 procent för året. Coeli Multi Asset var upp 0,73 procent i augusti och är därmed upp 3,75 procent för året. Bland de systematiska lång/kort-strategierna i globala aktier kom de största positiva bidragen till avkastningen från de långa positionerna i Apple, NVIDIA och AMD. De största positiva bidragen till avkastningen från de korta/blankade positionerna kom under augusti från Telefonica, HSBC och Telia. Köpoptioner i Apple, Microsoft, NVIDIA och Nibe B utvecklades också bra under månaden. Hedging av portföljen bidrog något negativt.

Förändringar i portföljen

Bruttoexponeringen har under månaden varierat mellan 28 procent och 65 procent medan nettoexponeringen har varierat mellan 2 procent och 29 procent. Under månaden köptes aktier i bland annat Costco Wholesale, Lonza group och Trelleborg.

Fondens positionering/framtidstro

Under månaden ökade fondens nettoexponering något i jämförelse med juli men fonden var i huvudsak marknadsneutral under augusti. Förväntan om börsen framöver är fortsatt optimism som dock kan kväsas om geopolitisk oro ökar eller spridningen av covid-19 blossar upp igen i en andra våg.

Övrigt

Coeli Multi Asset är medlem i Nordic Hedge fund-index, NHX, som består av 157 nordiska hedgefonder. Enligt Hedge Nordics beräkningar har Coeli Multi Asset en sharpekvot på 2,52 för i år. Måttet sharpekvot används för att se hur en portfölj av tillgångar har utvecklats givet tagen risk. Detta gör att man kan jämföra olika portföljer eller fonder mot varandra. Ju högre sharpekvot desto bättre har fonden eller portföljen varit på att skapa avkastning till den risk man tagit. Att Coeli Multi Asset har en sharpekvot på 2,52 innebär att den är på plats tre av de 157 hedgefonderna i indexet. Rensar man för räntefonder så ligger Coeli Multi Asset på plats två. Vi kan naturligtvis inte garantera att denna trend fortsätter men passar ändå på att njuta lite av detta just nu.

Stefan Åsbrink

Förvaltare Coeli Multi Asset

Översikt
Startdatum 2019-12-31
Förvaltningsavgift  1,7 %
Riskgrad 5 of 7

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.