Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Multi Asset juli 2020

Coeli Multi Asset

Coeli Multi Asset är en hedgefond som har som målsättning att generera hög avkastning över tid samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen har huvudfokus på systematiska lång/kortinvesteringar i globala aktier där syftet är att finna undervärderade kvalitetsaktier för investering samt övervärderade aktier eller aktier av låg kvalitet för blankning/kortning. Fonden investerar också en del av tillgångarna i marknadsneutrala globala makrostrategier, huvudsakligen inom aktier och räntebärande. Syftet med de globala makrostrategierna är att diversifiera fonden ytterligare samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen resulterar i en portfölj med gynnsamma risk/avkastningsegenskaper och låg korrelation till aktie- och räntemarknaden. Investeringar görs direkt genom köp av fysiska innehav och/eller indirekt genom finansiella derivatinstrument. Fonden använder derivat i stor utsträckning.

Händelser och trender på marknaden som dominerat utvecklingen

Juli började med uppåtgående kurser som fortsatte i princip resten av månaden men med lite mindre avbrott. Huvudfokus i förvaltningen under juli har varit rapportperiodens utfall samt fortsatt koll på utvecklingen rörande viruset covid-19.

HFR:s breda hedgefondsindex var upp 1,3 procent under juli och är upp cirka 0,2 procent hittills i år. Som jämförelse kan också nämnas att HFR:s Global Equity Long/Short-index var upp 0,9 procent i juli men är fortfarande ner hela -5,5 procent för året. Coeli Multi Asset (andelsklass R SEK) var upp 1,1 procent i juli och är därmed upp 3 procent för året.

Bland de systematiska lång/kort-strategierna i globala aktier kom de största positiva bidragen till avkastningen från de långa positionerna i Advanced Micro Devices, Beijer Ref och Apple Inc. De största positiva bidragen till avkastningen från de korta/blankade positionerna kom under juli från Mitsubishi Motors, Telefonica och Carnival cruises.

Köpoptioner i Advanced Micro Devices och NASDAQ-index utvecklades också bra under månaden. Hedging av portföljen bidrog något negativt.

Förändringar i portföljen

Bruttoexponeringen har under månaden varierat mellan 30 och 50 procent medan nettoexponeringen har varierat mellan -5 och +15 procent. Under månaden köptes aktier i bland annat Fortescue Metals Group, Tomra Systems och Logitech.

Fondens positionering/framtidstro

Under månaden minskades fondens nettoexponering något i jämförelse med juni och fonden var i huvudsak marknadsneutral under juli. Förväntan på börsen framöver är fortsatt optimism som dock kan kväsas om geopolitisk oro ökar eller spridningen av covid-19 blossar upp igen.

Övrigt

Coeli Multi Asset är medlem i Nordic Hedge fund-index, NHX, som består av 157 nordiska hedgefonder. Enligt Hedge Nordics beräkningar har fonden en Sharpe-kvot på 2.20 för i år. Måttet Sharpe-kvot används för att se hur en portfölj av tillgångar har utvecklats givet tagen risk. Detta gör att man kan jämföra olika portföljer mot varandra. Ju högre Sharpe-kvot desto bättre har portföljen varit på att skapa avkastning till den risk man tagit. Att Coeli Multi Asset har en Sharpe-kvot på 2.20 innebär att den är topp fem av de 157 hedgefonderna i indexet. Rensar man för räntefonder så ligger fonden på plats två, efter Alcur Select. Vi kan naturligtvis inte garantera att denna trend fortsätter men passar ändå på att njuta lite av detta just nu.

Stefan Åsbrink

Förvaltare Coeli Multi Asset

Översikt
Startdatum 2019-12-31
Förvaltningsavgift  1,7 %
Riskgrad 5 of 7

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.