Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Total juni 2019

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Världens börser steg i värde under juni och återtog tappet från maj. Börsnedgången under maj var en konsekvens av en fyra månader stark börsuppgång och ett eskalerat handelskrig mellan USA och Kina. Drivkrafterna för återhämtningen under juni var att den amerikanska centralbanken Fed gav tydliga indikationer att de med hög sannolikhet kommer sänka styrräntan ett par gånger i år samt att marknaderna i stigande grad prisade in att det inte skulle bli någon eskalering av handelskriget under G20 i slutet av månaden. Mätt i svenska kronor steg de amerikanska och svenska börserna mest i värde medan den europeiska steg minst. Den amerikanska dollarn försvagades efter att Fed signalerat om räntesänkning. Kronan stärktes med 2,5 procent mot dollarn till 9,28 och var nästintill oförändrad mot euron (9,56). I eurozonen valde ECB att hålla räntan oförändrad, samtidigt som centralbanken fortsätter att kommunicera att den är villig att göra vad som krävs för att stötta ekonomin. I Sverige rapporterades en något högre inflation än vad analytikerkåren hade förväntat sig. Glädjande för Riksbanken var att inflationen var mitt i prick för deras prognos på 2,1 procent. De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna hade en stark avslutning på det första halvåret med fallande kreditspreadar under juni. Den svenska 10-åriga statsobligationen handlades under månaden strax under 0 procent. Det blev dock inte långvarigt och den noterades i slutet av månaden på en avkastning om 0,02 procent. De långa statsobligationerna visade en fortsatt positiv trend med fallande räntor där den mest utmärkande fortsatt var den tyska 10-åriga statsobligationen som nu handlas till -0,32 procent.

Aktier

Aktieportföljen som stod mot väl under nedgången under maj månad steg i värde. Dock inte fullt så mycket som marknaden på grund av sin defensiva karaktär samt att innehaven i tyska fastigheter föll i värde efter att ha bidragit positivt tidigare månader.  Den politiska ledningen i Berlin beslutade att frysa hyrorna under de kommande fem åren. Det är långt från säkert att det kommer vara legalt möjligt att genomföra förändringen men aktiemarknaden reagerade med att sänka kurserna och vi sålde av Deutsche Wohnen som har störst Berlinexponering av våra innehav. Däremot fick vi starka bidrag från det schweiziska kemikaliebolaget Sika och amerikanska kosmetikbolaget Estee Lauder.

Räntor

Företagsobligationsmarknaden utvecklades starkt i både Europa och i Norden under juni. Efter den svaga utvecklingen i maj återvände investerarnas riskvilja efter det att såväl Federal Reserve som ECB signalerat att penningpolitiken kommer inriktas på fortsatta stimulanser genom räntesänkningar respektive bibehållen låg styrränta. Största bidragsgivare i juni var Telia vars efterställda obligationer steg med cirka 3 procent i värde utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget. Den goda utvecklingen förklaras av såväl fallande europeiska statsobligationsräntor som allmänt tightare kreditspreadar. De allt lägre räntorna i euroland bidrog markant till resultatet under juni – de fem bäst bidragande innehaven var samtliga fastränteobligationer i euro. På den negativa sidan återfanns konsumentkreditbolaget 4Finance vars obligation föll något i värde. Detta på grund av oro för sämre intjäning under kommande år till följd av regelskärpningar och begränsningar av avgifter kopplade till konsumentlån i bland annat Polen. Moody’s bekräftade under månaden 4Finance kreditbetyg med bibehållna stabila utsikter. Under månaden deltog fonden i en nyemission av obligationer från kredithanteringsbolaget Intrum. Intrum är sedan samgåendet med Lindorff 2017 ledande inom sin nisch i flertalet marknader i Europa. I samband med samgåendet ökade bolagets skuldsättning och har sedan dess varit kvar på en förhållandevis hög nivå till följd av stora investeringar. Bolagets ledning guidar nu för en lägre investeringstakt vilket ger utrymme för att bolagets kreditprofil kan komma att stärkas. Akelius Residential lämnade portföljen i slutet av månaden, obligationen avyttrades med god vinst sedan investeringen i februari. Akelius har närmare en fjärdedel av sitt fastighetsbestånd i Berlin där det nu förs diskussioner om att införa begränsningar för hyreshöjningar – något som, om det implementeras, skulle kunna få betydande negativa effekter på fastigheternas marknadsvärde. Även Icelandair lämnade portföljen när bolaget genomförde en inlösen av det som var utestående i deras obligationslån i förtid.

Exponering
Företagsobligationer19
Hedgefonder5
Tillväxtmarknadsaktier10
Globala aktier56
Svenska aktier10

Coeli Total I-SEK

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Total

5 bästa
SIKA AG-REG
Aktie Schweiz
12,40%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
Aktie USA
10,79%
AAK AB
Aktie Sverige
7,38%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Aktie USA
7,25%
SPP Sverige
Sverigefond
6,73%
5 sämsta
ADLER REAL ESTATE AG
Aktie Tyskland
-16,36%
DEUTSCHE WOHNEN SE
Aktie Tyskland
-14,80%
VONOVIA SE
Aktie Tyskland
-8,21%
AXOS FINANCIAL INC
Aktie USA
-7,58%
AROUNDTOWN SA
Aktie Tyskland
-7,18%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.