Framtidsfullmakter och jäv

För en tid sedan publicerade Lantmäteriet deras tolkning av hur jävsreglerna i 7 § Lag (2017:310) om framtidsfullmakter bör tillämpas utifrån deras perspektiv. Det handlar då om sådana ärenden som ligger inom deras ansvarsområde såsom beviljande av lagfarter, inteckningar, avtal om servitut och så vidare.

Om jävsreglerna

I 7 § lagen om framtidsfullmakter står det att ”Fullmaktshavaren har inte rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren själv, fullmaktshavarens make eller sambo, fullmaktshavarens barn eller någon som fullmaktshavaren företräder är motpart eller av någon annan anledning kan ha motstridiga intressen.”

För att det ska uppstå en jävssituation krävs således att en person ingår i jävskretsen samt att denna person antingen är motpart i förhållande till fullmaktsgivaren vid en rättshandling eller kan ha motstridiga intressen med fullmaktsgivaren.

Om jävsregeln anses tillämplig innebär detta att fullmaktshavaren inte får företräda fullmaktsgivaren i den specifika situation där jäv uppstår. Skulle fullmaktshavaren ändå göra det blir effekten att rättshandlingen, som fullmaktshavaren företar med stöd av framtidsfullmakten, blir ogiltig.

När det gäller kriteriet ”motstridiga intressen” är det tillräckligt att det vid en objektiv bedömning kan finnas motstridiga intressen. Det behöver alltså inte finnas motstridiga intressen i realiteten. Således kan rättshandlingar som mycket väl är i fullmaktsgivarens intressen men som också skulle kunna vara i fullmaktshavarens intressen, träffas av jävsförbudet.

Hur tolkar lantmäteriet jävsreglerna?

Lantmäteriet har i sin tolkning av jävsreglerna landat i att det alltid finns motstridiga intressen när en fastighet ägs tillsammans eller när fastigheten, i de fall den inte ägs tillsammans, utgör giftorättsgods/samboegendom för makar/sambor och därmed kan ingå i en bodelning mellan parterna. En typisk situation är två makar som säljer en fastighet de äger tillsammans. Den ena maken skriver under köpehandlingen för egen del men även för den andra maken med stöd av framtidsfullmakt. Det föreligger då enligt Lantmäteriet jäv och köpehandlingen blir ogiltig. Konsekvensen av detta är att köparens ansökan om lagfart inte godkänns.

Kritiken mot lantmäteriets tolkning

Kritik har framförts framför allt från Mäklarsamfundet där man tycker att själva syftet med framtidsfullmakter, det vill säga att man ska kunna utse en person man litar på att tillse att bland annat fast egendom tas om hand och förvaltas på bästa sätt, genom Lantmäteriets tolkning urholkas. Därför har man från deras sida rekommenderat sina medlemmar, alltså fastighetsmäklarna, att vara vaksamma vid uppdrag där framtidsfullmakter förekommer. Även Villaägarna avråder sina medlemmar att låta en husförsäljning genomföras med hjälp av en framtidsfullmakt i situationer där det kan finnas motstridiga intressen.

Spontant kan jag tycka att Lantmäteriet kunde ha kommit med detta lite tidigare, lagen om framtidsfullmakter har ändå varit i kraft sedan 1 juli 2017. Dessutom hade det varit klädsamt om Lantmäteriet gett några exempel på hur ett motstridigt intresse skulle kunna se ut.

Hur löser vi eventuella problem?

Som väl är finns det möjlighet att lösa detta med jävsproblematiken, vilket man gör på något av följande sätt:

  • I de fall framtidsfullmakten redan börjat gälla kan man hos tingsrätten ansöka om en god man för fullmaktsgivarens räkning för den specifika rättshandlingen, som exempelvis kan vara en fastighetsförsäljning.
  • För dem som fortfarande kan skriva en framtidsfullmakt, eller kan skriva om en redan upprättad framtidsfullmakt, är alternativet att i framtidsfullmakten utse en person som inte ingår i jävskretsen som kan träda in och företräda fullmaktsgivaren.

Sammanfattning och några avslutande tankar

Således är det ingen fara på taket för framtida överlåtelser av fastigheter där Lantmäteriet anser att det kan finnas motstridiga intressen. Det går att lösa även om det blir lite mer omständligt i de fall en upprättad framtidsfullmakt redan har börjat gälla.

En oro har framförts om Lantmäteriet med anledning av detta kommer att riva upp redan godkända lagfartsansökningar men såvitt jag förstår kommer inte detta att ske utan deras tolkning av jävsreglerna kommer gälla för framtida fastighetsöverlåtelser.

En annan fråga är om Lantmäteriets tolkning av jävsreglerna även kommer börja tillämpas av exempelvis bostadsrättsföreningar eller banker för av makar samägda tillgångar. Men då det inte ligger i någons intresse att användandet av framtidfullmakter ska försvåras är det möjligt att jävsreglerna förr eller senare kommer prövas av domstol. Men det återstår att se.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.