Hur blir skatten om jag flyttar till Portugal när skatteavtalet har sagts upp?

Den 2 juni 2021, beslutade riksdagen att bifalla regeringens förslag att säga upp skatteavtalet med Portugal. Faktum är att samtliga riksdagspartier röstade för bifall i denna fråga.

Från och med den 1 januari 2022 finns det inget skatteavtal mellan våra länder. Vilket i sin tur innebär att det är svenska interna skatteregler som gäller för en person som flyttar till Portugal och blir begränsat skattskyldig i Sverige.

Varför finns skatteavtal?

En fråga man kan ställa sig är varför det finns skatteavtal mellan länder. Sverige har till exempel ett 70-tal avtal i kraft idag. Den främsta anledningen till skatteavtalen är att undvika att inkomster beskattas dubbelt, alltså både i den stat man bor men också i den stat varifrån inkomsten kommer, eftersom det inverkar negativt på arbetskraftens rörlighet och internationell företagsamhet. Ett ytterligare syfte är att försvåra skatteflykt. Det är alltså något bra att det finns skatteavtal mellan länder och att det från nästa år inte finns något avtal mellan Sverige och Portugal är således något som är negativt på många sätt.

Varför sades skatteavtalet med Portugal upp?

Den huvudsakliga anledningen till att avtalet sades upp är att pensioner från privat anställning i Sverige inte beskattas i Portugal. Då Sverige hade avstått från beskattningsrätten på privata pensioner blev skatten noll kronor för den som valde att flytta till Portugal och erhöll s.k. NHR-status. Det var inte alls vad de svenska förhandlarna tänkte sig när avtalet skrevs under 2003. Efter mycket kritik, inte bara från Sverige, införde Portugal en 10 procentig skatt på utländska pensioner men från svensk sida räckte inte det. Det finns dessutom ett förslag på nytt avtal mellan länderna som ger Sverige rätt att beskatta alla pensioner men eftersom ett avtal måste godkännas av bägge länderna och endast Sverige har godkänt avtalet så blev det stopp där. Till slut tröttnade Sverige och sa i stället upp hela det befintliga avtalet. Det är alltså där vi är nu och frågan är hur skatten kommer att bli från och med 2022 för den som har flyttat, eller kommer att flytta, till Portugal.

Vad händer när skatteavtalet upphör att gälla från årsskiftet?

Pensionerna

Utan skatteavtal gäller, som nämnts ovan, svensk intern skattelagstiftning fullt ut. Det betyder att svenska pensioner som betalas till personer som endast är begränsat skattskyldiga i Sverige (alltså fullt utflyttade utan någon kvarvarande väsentlig anknytning till Sverige) kommer att beläggas med SINK-skatt som uppgår till 25 procent utöver den 10 procentiga skatt som ska erläggas i Portugal. Detta innebär att skatten på de privata tjänstepensionerna höjs från 10 till 35 procent (25 procent om Portugal medger avräkning för den svenska SINK-skatten). Detta ska då jämföras med en skatt upp till 52 procent för dem som bor kvar i Sverige. Så trots frånvaro av skatteavtal är det ändå en lägre skatt för de högsta pensionerna jämfört med att bo kvar i Sverige även om det inte blir lika förmånligt som med avtalet i kraft.

Utdelning från svenskt aktiebolag
Även den möjlighet som idag finns med nuvarande skatteavtal att betala 10 procent i kupongskatt i Sverige på utdelning från sitt svenska aktiebolag kommer att försvinna. För många har det varit ett alternativ till att ta vägen ut via ett cypriotiskt bolag. Från årsskiftet kommer kupongskatten i stället att uppgå till 30 procent.
 
10-årsregeln
Utöver detta kommer den så kallade 10-årsregeln, en intern svensk skatteregel som ger Sverige rätt att beskatta vinster vid försäljning av aktier i upp till 10 år efter utflytt, att återigen bli tillämplig. I nuvarande skatteavtal är den möjligheten för Sverige borttagen.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.