Hem Förvaltarblogg Att investera Hur ska man värdera bolag?

Hur ska man värdera bolag?

Aktier är en väldigt tacksam tillgång att värdera. Värdet på en aktie bestäms nämligen utifrån vilka kassaflöden bolaget förväntas generera i framtiden. Det, tillsammans med risken i dessa kassaflöden, bestämmer värdet på bolaget.

  • Värdet på en tillgång är nuvärdet av de förväntade kassaflödena
  • En tillgångs motiverade värde bestäms av kassaflödena, tillväxten och risken

Kassaflödesvärdering är det bästa sättet att få en uppfattning om ett bolags värde. Och en värdering är inte särskilt svårt att göra. Aktievärdering är alltså inte raketforskning. Aktieintresse, en årsredovisning och ett kalkylbladsprogram som exempelvis Microsoft Excel räcker för att analysera och värdera ett bolag.

Aktier representerar ägande i en verksamhet, och hur den verksamheten utvecklas, eller rättare sagt förväntas utvecklas, avgör värdet. Priset på andra tillgångar, som exempelvis guld, bestäms av utbud och efterfrågan och eftersom en sådan tillgång inte genererar kassaflöde är värdet noll. Just det, guld har inget värde i sig, bara ett pris. Nu finns det en ansenlig mängd människor som är beredd att betala för exempelvis guldsmycken och i och med detta så finns det ett pris på tillgången, men det går inte att räkna på. Pris är inte samma sak som värde.
Ett grundläggande antagande är att aktiemarknaden inte är effektiv och att priset därför kan avvika från värdet, vilket skapar investeringsmöjligheter.

Komplettera gärna din kassaflödesvärdering med relativ värdering, alltså värderingsmultiplar som exempelvis p/e-tal. Då kan du exempelvis jämföra med de multiplar som aktien handlats till de senaste tio åren. Om värderingen är väldigt hög eller låg relativt det genomsnitt som aktien handlats till historiskt gäller det att ta sig en ordentlig funderare. Det kan vara så att det är motiverat. Bolaget kan till exempel ha en fantastisk vinsttillväxt framför sig, som kan motivera en ovanligt hög värdering. Det kan i sin tur bero på att vi är tidigt i en begynnande konjunkturuppgång, vilket motiverar en högre multipel. Men det kan också vara så att aktiemarknaden prisar in ett alltför optimistiskt framtidsscenario för det här bolaget. Relativvärdering brukar också göras relativt liknande bolag, i samma sektor vanligtvis, men det kan vara svårt och är väldigt tidsödande att ta fram data för en mängd jämförelsebolag. Att jämföra med bolagets egen värderingshistorik är ett bra komplement till kassaflödesvärderingen.

Med absolut värdering, alltså kassaflödesvärdering, svarar vi på frågan om bolaget är över- eller undervärderat givet förväntade kassaflöden och risk. Med relativ värdering svarar vi på frågan om bolaget är över- eller undervärderat givet hur marknaden prissätter liknande bolag. Relativvärdering utgår från att marknaden har rätt – vilket är ett grundläggande felaktigt antagande, anser jag. Risken är att hela sektorn som vi jämför det analyserade bolaget med är felvärderad. Dessutom är varje bolag unikt så ur det perspektivet är det väldigt vanskligt att göra en traditionell relativvärdering.

För att sammanfatta: Det överlägset bästa sättet att värdera ett bolag på är att göra en kassaflödesvärdering. Relativvärdering kan användas som komplement.

Om du vill lära dig mer om kassaflödesvärdering, och aktievärdering i allmänhet, läs följande böcker:
Köp billigt, sälj dyrt – hur du blir miljonär på aktier, av Mattias Eriksson
Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, av Tim Koller, Marc Goedhart och David Wessels
Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance eller Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, av Aswath Damodaran

Författare

Mattias Eriksson
Portfolio Manager Coeli Sverige