Skriv ut

Introduktion till företagsobligationer

Enkelt uttryckt är en företagsobligation utlåning till ett företag, likt ett banklån. Den stora skillnaden ligger i att istället för att en bank ger företaget ett lån, finns det vid företagsobligationer ett antal investerare som lånar ut sitt kapital. Detta kapital kan företaget till exempel använda för att expandera verksamheten eller refinansiera befintlig skuld. Företagsobligationer kan ses som ett alternativ till bankfinansiering, ofta med mer flexibla lånevillkor vilket ger låntagaren mer rum att manövrera sitt bolag.  Varför ett företag vill ha flexiblare lånevillkor kan handla om allt från att dela ut mer pengar till aktieägare till att förvärva andra bolag. Den här rätten till högre flexibilitet kommer oftast med en högre ränta för att investerare ska vilja ta den risken.

Generellt finns två olika slags obligationer, rörliga eller fastränteobligationer. För fastränteobligationer betalar företaget samma kupong (räntebetalning) vid varje betalningstillfälle och oberoende av hur räntebasen utvecklar sig. För en rörlig obligation betalar företaget en räntebas plus en räntemarginal. Om räntebasen till exempel är Stibor 3-månaders och går från 1 procent ner till 0 procent och räntemarginalen är 2 procent betalar företaget en ränta på 0+2=2 procent. Att jämföras med fastränteobligationen där räntan inte ändras av att räntebasen sjönk med 1 procent.

Varför ska man då som investerare tänka på vilken typ av räntebetalning man erhåller? I en fastränteobligation är räntekänsligheten högre eftersom investeraren har en längre räntebindning (räntan ändras inte). Skiftar marknadsräntan uppåt tappar en fastränteobligation sitt värde i större utsträckning än vad en obligation med rörlig ränta gör eftersom räntebasen skiftar uppåt. Ränteduration är ett mått som visar hur känslig en obligations pris är för förändring i marknadsräntan och uttrycks ofta i antal år. Ju högre ränteduration, desto högre är räntekänsligheten och därmed ränterisken i en obligation. I en miljö där en investerare tror att räntebasen ska gå ner är det därmed mer attraktivt att äga fastränteobligationer än rörliga obligationer och vice versa.

Vilka faktorer finns det då som påverkar prissättningen i en företagsobligation? I ett tidigare inlägg visade jag på fem faktorer som påverkar räntorna i allmänhet och dessa påverkar även företagsobligationer. Här vill jag dock lyfta fram en av dessa faktorer – den uppskattade kreditrisken i bolaget/obligationen.

KREDITRISKEN

Risken som kreditinvesterare tar är att inte få tillbaka sitt insatta kapital. Därför är kreditrisken i ett enskilt bolag en viktig del att ta hänsyn till. Eftersom alla investeringar ingås med ett fokus på avkastning i förhållande till risk så ska ett bolag med en sämre kreditkvalitet betala en högre ränta. I och med att det är svårare att förutspå hur marknaden ser ut om tre år än imorgon så spelar även löptiden på obligationen en stor roll. En obligation med längre löptid ska i de allra flesta fall ha en högre avkastning eftersom risken att inte bli återbetalad är högre.

Investerare graderar på olika sätt risken i olika obligationer, till exempel om det är en statsobligation eller en företagsobligation. Dessutom kan det finnas säkerheter i underliggande tillgångar eller att obligationen ligger mer gynnsamt till i kapitalstrukturen, båda dessa påverkar möjligheten att få tillbaka investerat kapital och kommer därmed påverka investeringsrisken.

Skillnaden i avkastning (när investerare räknar in obligationens pris och kupong) mellan olika räntetillgångar benämns genom termen kreditspread. Kreditspreaden kan ändra sig beroende på den bedömda kreditvärdigheten hos en emittent och beräknas som skillnaden mellan en obligations avkastning och en räntebas (till exempel Stibor 3-månader). Det är denna extra avkastning som en investerare kräver för att välja att investera i obligationen jämfört med att investera i räntebasen. En mer kreditvärdig motpart, säg ett börsbolag med låg skuldsättning, kommer att ha en lägre kreditspread än ett litet privat bolag med hög skuldsättning.

Detta kan låta enkelt, men risk är ofta i betraktarens öga och vad som ses som hög risk för en investerare kan te sig som lägre risk för en annan. Allt beroende på preferens. Som en guide till hur stor risken är finns i vissa bolag (oftast de med större volymer av obligationer ute i marknaden) så kallade kreditbetyg. Dessa kreditbetyg ges ut av de stora ratinginstituten Moody’s, S&P och Fitch. Fortfarande är dock en stor del av företagsobligationsmarknaden utan officiellt kreditbetyg.

Med det här inlägget hoppas jag att förståelsen för vad en företagsobligation är och vilka grundläggande egenskaper som gör att ett företag betalar en viss ränta har ökat.

The only man who sticks closer to you in adversity than a friend is a creditor.” – Okänd

Författare

Alexander Wahlman
Senior Analyst Fixed Income

Prenumerera på Aktuellt från Coelis förvaltare