Kallelse till årsstämma i Coeli Private Equity AB

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ), 559168-1019, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 november 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 november 2019, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 11 november 2019 under adress Coeli Private Equity AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 8 november 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
a. om fastställande av resultat- och balansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. om avstämningsdag för beslutad utdelning
d. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
15. Avslutande av årsstämma

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b och 8 c)
Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av stamaktier med 7 kronor per stamaktie. Ingen utdelning föreslås utgå till stamaktier serie II.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag och betalningsdag avseende utdelningen.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)
Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen ska kunna utgå till ledamöter som inte är anställda av ett bolag inom Coelikoncernen med upp till 150 000 SEK till styrelsens ordförande och med upp till 100 000 SEK till övriga ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)
Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)
Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att Mikael Larsson, Johan Winnerblad och Henrik Arfvidsson omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Johan Winnerblad.

Val av revisor (punkt 12)
För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Detta förslag har upprättats av styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ) efter beredning och beslut av styrelsen i sin helhet. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang bolagets verkställande direktör, styrelseledamöter och vice verkställande direktör.

Syfte och grundläggande principer
Dessa riktlinjer utgör en ram för vilka ersättningar till ledande befattningshavare som styrelsen får besluta om under den tid som riktlinjerna gäller.

Syftet med riktlinjerna är att skapa ökad transparens i ersättningsfrågor, att stödja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom effektiva ersättningsstrukturer vad gäller ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Ersättningar till och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare ska utformas så att de är förenliga
med och främjar bolagets grundläggande värderingar och säkerställer bolagets tillgång till ledande befattningshavare med den kompetens som bolaget behöver till för bolaget anpassade kostnader och så att de får för verksamheten avsedda effekter. Sådana ersättningar och villkor ska också vara konkurrenskraftiga och marknadsmässiga.

Beslutsprocess
Styrelsen har inte inrättat något särskilt ersättningsutskott utan frågor om ersättning behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen ska löpande följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna samt i bolaget gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Styrelsen ska även varje år utvärdera tidigare beslutade riktlinjer och vid behov föreslå uppdaterade förslag för beslut av årsstämman. Beslutade riktlinjer får ändras även genom beslut av annan bolagsstämma än
årsstämma.

Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. De har således inte någon inverkan på sedan tidigare avtalsrättsligt bindande åtaganden.

Inom ramen för riktlinjerna och baserat på dessa ska styrelsen dels varje år besluta om specifika ändrade ersättningsvillkor för varje enskild ledande befattningshavare, dels fatta andra beslut om ersättning till ledande befattningshavare som kan erfordras.

För undvikande av intressekonflikter i styrelsen kommer inte den person som berörs av ett beslut om ersättning eller beredningen av riktlinjerna att delta i ärendets beredning eller beslut.

Principer för bestämmande av ersättningsnivåer och ersättning
Nivåerna på ersättningarna till ledande befattningshavare ska bestämmas med beaktande av befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden.

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av fast ersättning i form av grundlön, pension, förmåner och rörlig ersättning i form av kontanter. Vid fastställande av de olika komponenterna ska följande principer gälla.

Grundlön: Varje ledande befattningshavare kan erhålla grundlön, dvs fast månadslön. Fast ersättning utbetalas av bolaget i enlighet med ingångna avtal.

Pension: Varje ledande befattningshavare kan erhålla pension. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pension utbetalas av bolaget i enlighet med ingångna avtal.

Förmåner: Varje ledande befattningshavare kan ha rätt till sedvanliga anställningsförmåner. Rörlig ersättning: I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan om styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Total ersättningskostnad

Den totala ersättningskostnaden omfattar bolagets årliga kostnad för grundlön, pension, förmåner och eventuella rörliga ersättningar för konsultarvode, inklusive sociala avgifter och särskild löneskatt på pensionskostnader.

Avsteg från riktlinjerna
Styrelsen får tillfälligt frångå riktlinjerna om det finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Ett avsteg från riktlinjerna kan t.ex. bli aktuell för att kunna bibehålla en ledande befattningshavare eller om det behövs för att rekrytera en ledande
befattningshavare om det är av väsentlig betydelse för bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna stamaktier i enlighet med följande villkor:

  1. Bemyndigandet att besluta om förvärv av egna aktier får utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma.

 

  1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

 

  1. Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av stamaktier. Förvärv får även ske genom handel på NGM Nordic AIF.

 

  1. Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta och lägsta säljkurs.

 

  1. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

 

  1. Bemyndigandet är villkorat av att bolagets aktie är föremål för handel på en reglerad marknad senast dagen före årsstämman i bolaget 2020. Bemyndigandet kan utnyttjas först från och med den dag då bolagets aktie är upptagen till handel på en reglerad marknad.

 

  1. Förvärv ska i övrigt ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av NGM Equitys börsregler och andra tillämpliga regelverk.

 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som krävs registrering av beslutet hos Bolagsverket och beslutets verkställande.

Syftet med ovanstående bemyndigande avseende förvärv av egna aktier är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsen har för avsikt att till senast nästa årsstämma föreslå stämman att fatta beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av de aktier som styrelsen har förvärvat med stöd av bemyndigandet.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier i bolaget är 10 000 000, fördelat på 8 600 000 stamaktier och 1 400 000 stamaktier serie II. Både stamaktier och stamaktier serie II berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 10 000 000.

Majoritetskrav

För giltigt beslut avseende punkt 14 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut om vinstdisposition och avstämningsdag (punkt 8 b och 8 c), samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer från och med torsdagen den 24 oktober 2019 att anslås på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

________________________
Stockholm i oktober 2019
Coeli Private Equity AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande
den 15 oktober 2019 klockan 09:30.