Kallelse till årsstämma i Coeli Real Estate Fund I AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Real Estate Fund I AB (publ), 559086-4392, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 april 2019, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 23 april 2019 under adress Coeli Real Estate Fund I AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, per telefax 08-545 916 41 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coeli.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 18 april 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut
 9. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. om avstämningsdag för beslutad utdelning
 12. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 19. Avslutande av årsstämma

 

 FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b och 8 c)

Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktie P1 med 1,94 kronor per preferensaktie P1. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P2.

Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 30 april 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 6 maj 2019.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen enbart ska utgå med 16 667 kronor till styrelsens ordförande.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att Mikael Larsson, Patric Sandberg Helenius och Jan Nordström omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Patric Sandberg Helenius.

 Val av revisor (punkt 12)

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget.

Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2020 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra bolag i koncernen.

Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 100 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

 Antagande av ny bolagsordning (punk 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning varigenom bolagets firma i § 1 i bolagsordningen ändras till Coeli Fastighet I AB.

Bolagsordningens 1 § får därmed följande lydelse:

Bolagets firma är Coeli Fastighet I AB. Bolaget är publikt (publ).

 ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier i bolaget är 1 522 940, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 1 022 940 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 6 022 940.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upp­lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut om vinstdisposition och avstämningsdag (punkt 8 b och 8 c), samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med fredagen den 5 april 2019 att anslås på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

________________________

Stockholm i mars 2019

Coeli Real Estate Fund I AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta

 Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Real Estate Fund I AB

 Telefon: 072 402 08 62

 Mail: jakob.pettersson@coeli.se

 Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 mars 2019 klockan 11:00.