Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kallelse till extra bolagsstämma 2019 Coeli Private Equity 2006

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2006 AB (publ)
________________________________________________________________________________________

Aktieägarna i Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 mars 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 mars 2019, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 7 mars 2019 under adress Coeli Private Equity 2006 AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, per telefax 08-545 916 41 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 5 mars 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier P2 för återbetalning till innehavarna
8. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
9. Avslutande av bolagsstämma

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av preferensaktier P2
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 513 300 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 513 300 aktier av aktieslag preferensaktie P2, envar aktie med ett kvotvärde om 1 krona. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier vilka benämns P2 i Euroclears system.

För varje inlöst aktie av aktieslag preferensaktie P2 ska utbetalas en inlösenlikvid om kontant 27,60 kronor, varav 26,60 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Utöver minskningsbeloppet om 513 300 kronor utskiftas således ett belopp om sammanlagt 13 653 780 kronor, varvid fritt eget kapital ska tas i anspråk. Styrelsens förslag innebär således att sammanlagt cirka 14 167 080 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för indragning av inlösenaktie. Betalning för de inlösta aktierna ska ske tre bankdagar efter avstämningsdagen.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 8)
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 513 300 kronor till 1 013 300 kronor genom överföring av 513 300 kronor från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Antalet aktier i bolaget kommer efter verkställd ökning av aktiekapitalet att uppgå till sammanlagt 500 000 preferensaktier P1, envar aktie med ett kvotvärde om 2,0266 kronor.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkterna 7 och 8 ovan krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna inom varje aktieslag och samtycke från samtliga ägare till aktier av aktieslag P1.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Antalet aktier i bolaget är 1 013 300, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 513 300 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5 513 300.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

HANDLINGAR TILL STÄMMAN
Fullständigt förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier P2 (punkt 7) och till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 8) samt styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § 4 st aktiebolagslagen kommer från och med måndagen den 25 februari 2019 att anslås på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

________________________
Stockholm i februari 2019
Coeli Private Equity 2006 AB (publ)
Styrelsen