Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Fastighet II AB (publ), 559173-7548, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 juni kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 8 juni 2019 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 7 juni 2019), dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 11 juni 2019 under adress Coeli Fastighet II AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, per telefax 08-545 916 41 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets­handlingar, såsom exempelvis full­makter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coeli.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 7 juni 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning för stämman
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av ny styrelseledamot
  8. Avslutande av stämman

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)
Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att Helena Liljedahl väljs till ordinarie styrelseledamot samt utses till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

 ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Antalet aktier i bolaget är 925 920, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 425 920 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5 425 920.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upp­lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

________________________

Stockholm i maj 2019

Coeli Fastighet II AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 22 maj 2019 klockan 17:00.