Skriv ut

Månadsbrev Diskretionär förvaltning december 2019

Med våra diskretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra. Aktiv Allokering Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 15-25 procent, Aktiv Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering Offensiv har en målbild om 100-130 procent aktier eller alternativa investeringar och räntor med hög risk.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Den starka uppgången på världens börser som startade under oktober höll i sig till årets slut. Under december utvecklades aktiemarknaderna i tillväxtmarknadsländerna och i Sverige starkast. Börserna steg på signaler om att konjunkturavmattningen stannat av, att de geopolitiska riskerna minskat då Tories vann en stabil majoritet nyvalet i Storbritannien samt att USA och Kina kommit överens om ett så kallad Fas 1-avtal. Avtalet innebär att vissa tullar minskas och Kina förbinder sig att under två år kraftig öka importen av amerikanska varor och tjänster. Kronan som handlas procykliskt fortsatte att återhämta sig under december månad, understödd av att Riksbanken valde att höja styrräntan till 0 procent konjunkturavmattningen till trots. Den nordiska företagsobligationsmarknaden fortsatte att utvecklas väl med fallande kreditspreadar.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Viss konjunkturell återhämtning väntas under 2020 i både Europa och Kina medan den amerikanska konjunkturen förväntas stabiliseras. Som jag skrev förra månaden är aktiemarknaden inne i en intressant period. Sedan den globala finanskrisen 2007-2008 har världen rört sig i minicykler. Den första nedgången var krisen i södra Europa under 2010-2012, den andra var gemensam tillväxtavmattning i USA och Kina under 2015-2016 som fick oljepriset att falla med tre fjärdedelar till 27 dollar/fatet som lägst. Konjunkturen har återigen mattats av stegvis sedan början av 2018 och ledande konjunkturindikatorer har nu fallit till liknande nivåer där det har vänt både år 2012 och år 2016. Börsen signalerar alltså en förväntning om att historien kommer upprepa sig och trots att konjunktursignalerna pekar nedåt kommer det vända upp inom kort. Redan under det första kvartalet i år kommer vi med större säkerhet veta om mönstret från de senaste tio åren håller i sig eller om vi är vid konjunkturcykelns slut. Får marknaden rätt att konjunkturen repar sig kommer börserna fortsätta stiga till nya höjder, men om konjunkturavmattningen består kommer börsen falla desto mer den har stigit till dess. Stabiliseras endast konjunkturen på en låg nivå och det inte blir mycket till återhämtning är risken däremot stor att aktiemarknaden kommer falla tillbaka till åtminstone där vi var vid ingången av oktober. Vår förväntansbild är att 2020 kommer bli ett år där riskfyllda tillgångar stiger i värde men betydligt mindre än under 2019. Återhämtar sig konjunkturen ökar sannolikheten för att europeiska och kanske även tillväxtmarknadsländers aktier utvecklas minst lika starkt som amerikanska. Räntorna kan stiga något och dollarn kan försvagas. Blir det ingen tydlig återhämtning kommer sannolikt USA och quality growth fortsätta överavkasta och dollarn förbli stark. Sannolikt kommer volatiliteten återigen göra sig påmind och det är fullt möjligt att vi kommer få uppleva ett kvartal likt Q4 2018 med en kraftig korrektion.

Taktisk allokering Aktier och Räntor

Generellt har aktieexponeringen ökats något under månaden. Fortsätter konjunkturen att stabiliseras kommer räntorna sannolikt börja stiga för bland annat statsobligationer varför investeringen i portföljskydd via amerikanska långräntor är förhållandevis liten.

Aktier
Räntor

Utveckling för Aktiv Allokering Trygghet, Total och Offensiv under december månad

Samtliga portföljer steg i värde under månaden. Dessutom steg samtliga underliggande investeringar i värde under månaden. Mest steg den taktiska allokeringen mot amerikanska aktier (Aktievikt Plus), mindre och medelstora bolag i tillväxtmarknadsländerna via JP Morgan samt svenska aktier. Även hedgefonderna och räntefonderna utvecklades väl.

Exponering Aktiv Allokering Trygghet – december 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer  31,5
 • Övriga räntor 21
 • Hedgefonder 30
 • Globala aktier 10
 • Räntevikt Plus 1
 • Aktievikt Plus 1
5 bästa
AKTIEVIKT Hävstång8,88%
ADOBE INC Aktie USA6,81%
NVIDIA CORP Aktie USA6,11%
SIKA AG-REG Aktie Schweiz5,39%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A Aktie USA3,27%
5 sämsta
RÄNTEVIKT Hävstång-19,17%
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A Aktie Brasilien-1,63%
GLOBAL PAYMENTS INC Aktie USA-1,36%
WATSCO INC Aktie USA-1,06%
Fjord 1 221122 FRN Företagsobligation-0,76%

Exponering Aktiv Allokering Total – december 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 16
 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 15
 • Svenska aktier 15
 • Aktievikt Plus 3,5
 • Räntevikt Plus 1
5 bästa
MYCRONIC AB Aktie Sverige17,15%
AHLI UNITED BANK B.S.C Aktie Bahrain14,15%
BANK OF GEORGIA GROUP PLC Aktie Georgien9,90%
ALRO SA Aktie Rumänien9,26%
AKTIEVIKT Hävstång8,88%
5 sämsta
GEORGIA HEALTHCARE GROUP PLC Aktie Georgien-25,27%
FPT DIGITAL RETAIL JSC Aktie Vietnam-23,44%
IOR SA Aktie Rumänien-21,26%
RÄNTEVIKT Hävstång-19,17%
FAN MILK LTD Aktie Ghana-13,54%

Exponering Aktiv Allokering Offensiv – december 2019

Exponering %

 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 20
 • Globala aktier 45
 • Svenska aktier 0
 • Aktievikt Plus 4,5
5 bästa
MYCRONIC AB Aktie Sverige17,15%
AHLI UNITED BANK B.S.C Aktie Bahrain14,15%
BANK OF GEORGIA GROUP PLC Aktie Georgien9,90%
ALRO SA Aktie Rumänien9,26%
AKTIEVIKT Hävstång8,88%
5 sämsta
GEORGIA HEALTHCARE GROUP PLC Aktie Georgien-25,27%
FPT DIGITAL RETAIL JSC Aktie Vietnam-23,44%
IOR SA Aktie Rumänien-21,26%
FAN MILK LTD Aktie Ghana-13,54%
BRITISH AMERICAN TOBACCO BAN Aktie Bangladesh-11,64%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.