Skriv ut

Månadsbrev Diskretionär förvaltning februari 2019

Med våra diskretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra. Aktiv Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 20-30 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Återhämtningen på aktiemarknaderna fortsatte under månaden. Drivkrafterna var de samma som under januari med allt större förhoppningar om uteblivna räntehöjningar och vissa framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Hittills under året har aktie- och räntemarknaderna levt i tillsynes separata världar då räntemarknaden, till skillnad från aktiemarknaden, inte rört på sig över huvud taget. Tillslut, den 26 februari, började räntorna stiga (som den amerikanska tioåriga statsobligationen) vilket precis som tidigare fick aktiemarknaden att falla tillbaka. Den svenska kronan fortsatte att försvagas med drygt 1 procent mot euron till 10,50 och 2 procent mot dollarn till 9,24 och försvagningen har fortsatt under början av mars månad. De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna har startat året starkt med stigande obligationspriser (minskade kreditspreadar) och nedgången från fjärde kvartalet 2018 har nu har i stort sett helt återtagits.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Den amerikanska centralbanken Fed valde att ta en paus med räntehöjningarna då de ser ökade risker för konjunkturen globalt. Detta har minskat risken för att Fed skulle tvinga in USA och därefter omvärlden i en ny lågkonjunktur. Större delen av världsekonomin utanför USA, så som Europa, Kina och Japan, saktade in redan under 2018. Den amerikanska ekonomin förväntas sakta in under det nuvarande året i takt med att ringarna på vattnet från förra årets stora skattelättnader ebbar ut. Europeiska toppolitiker får inte någon ordning på sina strukturella problem, istället lägger de allt mer tid på interna politiska stridigheter och världsfrämmande önskningar om fortsatt ökad integration. Samtidigt styrs världskonjunkturen i allt högre utsträckning av utvecklingen i USA och Kina.

Det är troligt att 2019 blir motsatsen till 2018 där Kina återhämtar sig medan USA saktar in. Som vi skrivit om tidigare syns allt fler tecken på att den kinesiska regimen har bytt fot från broms till gas. Återhämtningen förväntas bli verklig men måttlig. Avmattningen i Kina under förra året var ett resultat av att försöka komma till rätta med oreglerad utlåning (så kallad shadow banking) som slog hårt mot tillverkningsindustrin globalt. Lägre kinesisk tillväxt minskade efterfrågan vilket slog extra hårt mot exportberoende länder som Tyskland och Japan.  Den kinesiska avmattningen har även bidragit till lägre råvarupriser. Ett av de tydligaste tecknen på kinesisk stimulans är att bankutlåningen ökar och att det konjunkturkänsliga kopparpriset vänt uppåt sedan årsskiftet. Kinesisk återhämtning kommer därmed hjälpa tillväxten i länder som Tyskland att återgå till tillväxt runt 1,5 procent senare under året, vilket är en förbättring mot föregående år, men lägre än under 2017. Sannolikheten för en så kallad hård Brexit, där Storbritannien lämnar EU utan ett avtal, har minskat men det är det enda positiva som går att säga om den senaste tidens utveckling när både brittiska ministrar och parlamentsledamöter avgått. Europeiska rådets ordförande Donald Tusks tålamod tog slut och twittrade:

”I’ve been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely”

Med allt större sannolikhet kommer datumet för ett eventuellt utträde flyttas fram då nuvarande deadline redan är vid kommande månadsskifte.

Medan Storbritannien velar om de ska lämna EU eller inte blir de negativa ekonomiska konsekvenserna allt mer påtagliga av den gemensamma valutaunionen EMU, även om de politiska intentionerna från början var goda.  En studie som släpptes under månaden från den tyska tankesmedjan Centre for European Policy med namnet ”20 Years of the Euro: Winners and losers” visar att välståndet skulle varit betydligt högre utan valutaunionen och att endast Tyskland och Holland har gynnats. För att valutaunionen ska fungera bättre krävs det att det finanspolitiska samarbetet (läs gemensamma skatter) utökas, vilket det finns litet folkligt stöd för, samt att arbetskraft flyttar fritt inom unionen, vilket det finns stora politiska, språkliga och kulturella hinder för.

BNP tillväxten i USA har börjat sakta in från en mycket hög nivå, tillväxttakten förväntas sjunka från 3 procent till cirka 2 procent vid slutet av året. Sannolikheten för att USA och Kina kommer överens om någon form av (tillfällig?) lösning på handelskriget ökar och ett toppmöte planeras till den 27 mars. Om det går i lås ökar dock risken för att Trump vänder fokus mot Europa, där ökade tullar mot fordonsindustrin och stål ligger närmast.

Sammanfattningsvis har börserna återtagit större delen av vad som gick förlorat under sista kvartalet 2018 för att extremrisken, att den amerikanska centralbanken ska höja räntan för mycket och skapa nästa lågkonjunktur, minskat. Däremot har inte de konjunkturella förutsättningarna förbättrats vilket gör att risken fortsatt är stor att marknadens förväntningar på bolagens vinster är för högt ställda. I skrivande stund har börserna stigit i tio veckor i streck och risken för en korrektion är överhängande. Det är dock för tidigt för att positionera sig för en kommande lågkonjunktur.

Taktisk allokering Aktier

Efter de kraftiga uppgångarna sedan årets start har vi minskat risken ytterligare i Aktiv Allokering Trygghet genom att framförallt minska andelen globala aktier. Investeringarna i räntefonder har ökat. Som beskrivet ovan har inte räntemarknaderna hängt med aktiemarknaderna upp vilket medför att potentialen är större framöver. I förhållande till grafen nedan är exponeringen mot aktiemarknaden högre då vi har en investering i hedgefonden Coeli Absolute European Equity som är mer eller mindre investerad i aktiemarknaden.

För Aktiv Allokering Total är minskningen av aktievikten mer marginell, då den redan befinner sig i den lägre delen av intervallet. Precis som för Trygghet är exponeringen högre mot aktiemarknaden än vad grafen visar då vi har en investering i hedgefonden Coeli Absolute European Equity som är mer eller mindre investerad i aktiemarknaden. Under månaden har vi även passat på att öka investeringarna mot aktier i tillväxtmarknadsländerna på bekostnad av minskad exponering mot svenska aktier. Tillväxten i Kina förväntas bottna ut medan den svenska konjunkturen har passerat toppen, fastighetspriserna faller och styrräntan är den lägsta i hela världen.

Taktisk allokering Räntor och alternativa investeringar

Under början av januari minskades exponeringen för att ta hem vinsten som kom från fallande räntor under november och december. Vi behåller den låga exponering mot amerikanska långräntor då risken är att ränteuppgången som började den 26 februari kan hålla i sig lite till.

Utveckling för Aktiv Allokering Trygghet och Total under februari månad

Portföljerna utvecklades väl under månaden drivna av uppgångarna på aktiemarknaderna. Ränteinvesteringarna bidrog marginellt negativt. Likt föregående månad utmärkte sig även aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity som steg med mer än 4 procent.

Exponering Aktiv Allokering Trygghet – februari 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer  26
 • Övriga räntor 21
 • Hedgefonder 40
 • Globala aktier 10
 • Räntevikt Plus 0,23
5 bästa
Aktievikt Plus Hävstång19,57%
Global Payments Inc. Aktie USA18,54%
Estee Lauder Companies -CL A Aktie USA17,76%
Microsoft Copr Aktie USA9,98%
Mastercard Inc – A Aktie USA8,68%
5 sämsta
Wirecard AG Aktie Tyskland-15,66%
Adler Real Estate AG Aktie Tyskland-9,88%
Unitedhealth Group Inc Aktie USA-8,49%
Räntevikt Plus Hävstång-6,69%
Deutsche Wohnen SE Aktie Tyskland-4,74%

Exponering Aktiv Allokering Total – februari 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 19
 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 25
 • Globala aktier 15
 • Svenska aktier 5
 • Aktievikt Plus 0,5
 • Räntevikt Plus 0,7
5 bästa
Banca Transilvania SA Aktie Rumänien22,27%
Aktievikt Plus Hävstång19,57%
Lindab International AB Aktie Sverige19,37%
Stillfront Group AB Aktie Sverige19,34%
Global Payments Inc Aktie USA18,54%
5 sämsta
Wirecard AG Aktie Tyskland-15,66%
Grupo Financiero Galicia-ADR Aktie Argentina-14,53%
Elekta AB-B SHS Aktie Sverige-12,03%
Chevron Lubricants Lanka PLC Aktie Sri Lanka-11,93%
International Breweries Aktie Nigeria-11,06%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.