Skriv ut

Månadsbrev Diskretionär förvaltning januari 2020

Med våra diskretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra. Aktiv Allokering Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 15-25 procent, Aktiv Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering Offensiv har en målbild om 100-130 procent aktier eller alternativa investeringar och räntor med hög risk.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Den goda börsutvecklingen från slutet av förra året höll i sig även under inledningen av 2020. De främsta drivkrafterna till den positiva marknadsutvecklingen var det förbättrade globala konjunkturläget och undertecknandet av handelsavtalet mellan USA och Kina. Det fanns dock geopolitiska händelser som påverkade marknadsutvecklingen i januari. Först den uppblossande konflikten mellan USA och Iran i början på månaden och sedan en tilltagande oro för den kinesiska virussmittan från månadens mitt. Börserna nådde nya toppnoteringar i mitten på januari för att sedan falla tillbaka på grund av coronavirusets spridning. Trots det och tack vare positiva företagsrapporter steg Stockholmsbörsen 1 procent i januari. Bäst utveckling, i svenska kronor, stod amerikanska aktier för som steg tre procent medan tillväxtmarknadsaktier tappade nästan två procent under månaden. På valutamarknaden ledde den geopolitiska turbulensen till en dollarförstärkning och kronan, som stigit rejält mot dollarn under det fjärde kvartalet i fjol, gav tillbaka ungefär hälften av den uppgången. På den nordiska företagsobligationsmarknaden fortsatte den starka trenden från avslutningen av fjolåret även in i januari. Efterfrågan understöddes av fortsatta inflöden i företagsobligationsfonder och en allmänt tilltagande riskaptit i sektorn.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Förhoppningen om en konjunkturell återhämtning, som vi skrivit om tidigare, besannades med besked när data för januari månad publicerades. Amerikanska inköpschefsindex för tillverkningsindustrin och den svenska konjunkturbarometern överträffade förväntningarna med god marginal. I Sverige steg tillverkningsindustrins konfidensindikator med hela sju enheter till 101,8 och indikerar nu ett starkare läge än normalt inom industrin. Uppgången påverkades främst av mer optimistiska produktionsplaner på kort sikt. I USA nådde inköpschefsindex för tillverkningsindustrin, ISM manufacturing, den högsta nivån på sex månader och landade på 50,9. Ett värde över 50 indikerar att tillväxttakten är stigande och att den tidigare inbromsningen således vänts till en uppgång. För att konjunkturvändningen ska bli bekräftad krävs att nivån över 50 håller även under kommande månader. Positiva konjunkturindikatorer, i kombination med övervägande starka bolagsrapporter under den pågående rapportperioden, har givit aktiemarknaderna värden över förnyad styrka. Även räntemarknaderna har reagerat på den senaste tidens starka ekonomiska signaler och exempelvis den amerikanska tioårsräntan, som föll kraftigt i januari, har börjat stiga på nytt. Den stora frågan, som återstår att besvara för att göra bilden komplett, är hur stor inverkan som det pågående virusutbrottet i Kina kommer att få på den ekonomiska utvecklingen. Om mönstret från sarsepidemin 2003 upprepas blir effekten, trots allt mänskligt lidande, hanterbar och vi kommer bara att få uppleva en kraftig men kortvarig nedgång i tillväxttakten. Detta kommer främst att drabba Kina och övriga Asien och huvudsakligen påverka sektorer inom turistnäringar och lyxkonsumtion med vissa spridningseffekter till övriga världen och tillverkningsindustrin. I dagsläget är detta det mest troliga scenariot och det som finansmarknaderna har anammat. Om viruset däremot skulle mutera och i stor utsträckning leda till dödsfall för tidigare friska individer, likt spanska sjukan, kommer effekten att bli en helt annan och betydligt allvarligare, med djupgående ekonomiska följdverkningar. Vår förväntansbild för 2020 kvarstår i dagsläget och vi räknar med att riskfyllda tillgångar stiger i värde, men betydligt mindre än under 2019. Återhämtar sig konjunkturen ökar sannolikheten för att europeiska och kanske även tillväxtmarknadsländers aktier utvecklas minst lika starkt som amerikanska. Räntorna kan stiga något och dollarn försvagas. Blir det ingen tydlig återhämtning kommer sannolikt USA och kvalitetsaktier fortsätta överavkasta och dollarn förbli stark. Ett styrketecken är att finansmarknaderna har hanterat två betydande händelser, så kallade svarta svanar, tidigt under året och det talar för att den starka marknadstrenden kan bestå en tid till.

Taktisk allokering Aktier och Räntor

Generellt har aktieexponeringen hållits oförändrat på en hög nivå under månaden. Fortsätter konjunkturen att stabiliseras kommer räntorna sannolikt börja stiga för bland annat statsobligationer varför investeringen i portföljskydd via amerikanska långräntor är förhållandevis liten.

Aktier
Räntor

Utveckling för Aktiv Allokering Trygghet, Total och Offensiv under januari månad

Samtliga portföljer utvecklades starkt i både absoluta och relativa termer. Flertalet innehav bidrog positivt till utvecklingen, dels den taktiska allokeringen med förhållandevis hög aktievikt liksom alfagenerering från både globala och svenska aktier. Dessutom utvecklades Coelis hedgefond Absolute European Equity starkt. Investeringarna i tillväxtmarknadsländerna tappade i värde men våra innehav föll mindre än marknadsgenomsnittet. Däremot fick vi mindre negativa bidrag från utländska räntor och vår energifond

Exponering Aktiv Allokering Trygghet – januari 2020

Exponering %

 • Företagsobligationer  31,5
 • Övriga räntor 21
 • Hedgefonder 30
 • Globala aktier 10
 • Räntevikt Plus 1
 • Aktievikt Plus 1
5 bästa
RÄNTEVIKT Hävstång16,18%
MICROSOFT CORP Aktie USA11,25%
GLOBAL PAYMENTS INC Aktie USA10,33%
ADOBE INC Aktie USA9,72%
VONOVIA SE Aktie Tyskland9,21%
5 sämsta
LITHIUM 1st LIEN 2025 FRN Företagsobligation-17,97%
HDFC BANK LTD-ADR Aktie Indien-6,85%
MELIN GROUP 221030 FRN Företagsobligation-5,96%
UNITEDHEALTH GROUP INC Aktie USA-4,49%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A Aktie USA-2,62%

Exponering Aktiv Allokering Total – januari 2020

Exponering %

 • Företagsobligationer 10
 • Övriga räntor 10
 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 15
 • Svenska aktier 15
 • Aktievikt Plus 3,5
 • Räntevikt Plus 1
5 bästa
OLYMPIC INDUSTRIES LTD Aktie Bangladesh21,54%
RÄNTEVIKT Aktie Bahrain16,18%
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK Aktie Vietnam15,65%
EMBRACER GROUP AB Aktie Sverige14,02%
BRITISH AMERICAN TOBACCO BAN Aktie Bangladesh13,75%
5 sämsta
LITHIUM 1st LIEN 2025 FRN Företagsobligation-17,97%
FPT DIGITAL RETAIL JSC Aktie Vietnam-16,06%
BK GROUP PLC Aktie Rwanda-15,89%
GEORGIA CAPITAL PLC Aktie Georgien-10,57%
BRAC BANK LTD Aktie Bangladesh-10,00%

Exponering Aktiv Allokering Offensiv – januari 2020

Exponering %

 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 20
 • Globala aktier 45
 • Svenska aktier 0
 • Aktievikt Plus 4,5
5 bästa
OLYMPIC INDUSTRIES LTD Aktie Bangladesh21,54%
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK Aktie Vietnam15,65%
EMBRACER GROUP AB Aktie Sverige14,02%
BRITISH AMERICAN TOBACCO BAN Aktie Bangladesh13,75%
SWEDISH MATCH AB Aktie Sverige12,97%
5 sämsta
FPT DIGITAL RETAIL JSC Aktie Vietnam-16,06%
BK GROUP PLC Aktie Rwanda-15,89%
GEORGIA HEALTHCARE GROUP PLC Aktie Georgien-10,57%
BRAC BANK LTD Aktie Bangladesh-10,00%
YOMA STRATEGIC HLDGS LTD Aktie Singapore-8,63%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.