Skriv ut

Månadsbrev Diskretionär förvaltning maj 2019

Med våra diskretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra. Aktiv Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 20-30 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Även om vissa bolag rapporterade resultatet för det första kvartalet under maj var händelseutvecklingen på börserna totalt dominerad av det eskalerande handelskriget. Fram till och med april månad var världens börser prissatta för att den globala avmattningen skulle vara kortvarig och för att Trumps handelstullar främst var ett påtryckningsmedel som skulle öppna upp världen ännu mer efter ett nytt handelsavtal. Sedan dess har både USA och Kina höjt tullarna varsin gång. USA har svartlistat Huawei och i skrivande stund väntar omvärlden på Kinas motdrag. Trump har även hotat att införa tullar på mexikansk import om de inte kraftigt minskar antalet migranter som passerar in i USA. Att Trump använder handelsvapnet i en bredare kontext ökar oron för vad han kan göra mot Europa när det är deras tur. Eskaleringen av handelskriget riskerar att accentuera den pågående tillväxtavmattningen, vilket fick stor effekt på de finansiella marknaderna. De amerikanska och europeiska aktiemarknaderna som stigit mest hittills i år höll även mot mest i nedgången. Den svenska börsen och tillväxtmarknadsländerna utvecklades svagare även i fallande marknad. Nedgångarna som ska ses i ljuset av kraftig uppgång under årets fyra första månader var kraftig, Stockholmsbörsen (SIX PRX) sjönk med 7 procent och nedgångarna i USA och Europa slutade på 5-6 procent. De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna vände den positiva trenden med stigande kreditspreadar under maj. Stibor 3-månader steg återigen upp till 0,0 procent under månaden. De långa statsobligationerna visade en positiv trend med fallande räntor. Den mest utmärkande var den tyska 10-åriga statsobligationen där avkastningen sjönk under nollstrecket och handlas nu till -0,2 procent.

Sett över hela månaden var kronan oförändrad mot både dollarn och euron. En intressant iakttagelse är att den svenska kronan stärktes under den senare delen av maj när oron på marknaderna tilltog. Anledningen är att det betalat sig väl för investerare att sälja kronor (som har negativ ränta) och investera i exempelvis tillväxtmarknadsvalutor som har positiv ränta. När det blir oroligt på marknaderna säljs dessa investeringar, vilket medför ett köptryck och kronan stiger. Detta är ännu en ovälkommen konsekvens av att ha negativa räntor. Sverige har varit bortskämda med att ha kronan som en krockkudde vid sämre tider. Kronan tappade ungefär halva värdet mot dollarn under finanskrisen som började 2008 vilket underlättade för svenska exportörer och begränsade BNP fallet.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Eskaleringen av handelskriget kommer i ett känsligt konjunkturläge. Tillväxtförväntningarna har successivt justerats ned globalt under året. Nedjusteringen har varit större i Europa och Japan än för USA. Under april kunde viss stabilisering skönjas men under maj har konjunkturoron tagit fart igen som en konsekvens av handelskriget. Det är en tudelad värld med tillverkningsindustrin som är i lågkonjunktur och hushåll som är välmående. Europa och Japan saktade in redan under 2018 och inköpschefsindex som är en bra indikator för den amerikanska tillverkningsindustrin har saktat in under de senaste månaderna. Dessutom har lageruppbyggnaden blivit stor, det vill säga tillverkningstakten har varit högre än efterfrågan under de senaste kvartalen, vilket riskerar att bidra negativt till kommande kvartals BNP-tillväxt. Går inte handelskriget över styr är förutsättningarna hyfsat goda för att världen är inne i en konjunkturavmattning och inte en ny lågkonjunktur. Avmattningen som tog fart i början av 2018 skulle kunna vara över under slutet av innevarande år. Anledningen är att Kina stimulerar och att hushållen i västvärlden är välmående med historiskt låg arbetslöshet, hyfsade reallöneökningar och låga räntor.  I USA har den så viktiga 30-åriga bolåneräntan sjunkit med 0,8 procent till 4,0 procent sedan marknadsoron under slutet av förra året. Dessvärre har handelskriget förvärrats och handlar inte längre om endast frihandel. Svartlistningen av Huawei (det kommer sannolikt komma fler både kinesiska och amerikanska bolag) kan i värsta fall vara början på en teknologisk tudelning av världen som båda skulle vara förlorare på. Risken för en mer utdragen konflikt är uppenbar och på grund av att världsekonomin är djupt globaliserad blir det desto längre tiden går allt mer rationellt att för företag avvakta med investeringar, vilket skulle påverka tillväxten negativt. Trump och de finansiella marknaderna räknar kallt med att den amerikanska centralbanken FED kommer vara räddaren i nöden och sänka räntan. Marknaden har redan prisat in två sänkningar fram tills början av nästa år. Räntesänkningar skulle kunna vara en stark katalysator som i så fall kan vända börsutvecklingen, förutsatt att konjunkturen inte är för svag.

Konsekvenserna av valet till Europaparlamentet är en mer handlingsförlamad kontinent som kommer än mer vara än mer beroende av den ekonomiska utvecklingen i USA och Kina. Risken för Brexit ökade och skulle det till slut bli verklighet kommer svenska politiker tvingas fundera på vilka skatter som ska höjas för att betala den högre EU avgiften utan att spräcka regeringssamarbetet.

Taktisk allokering Aktier

Aktievikten är fortsatt låg, konjunkturen saktar in och handelskriget förvärras. Händelser som skulle kunna få oss att köpa mer aktier är när den amerikanska centralbanken FED sänker räntan, om relationen mellan USA och Kina förbättras meningsfullt eller om aktiemarknaden faller betydligt mer och det helt enkelt blir mer attraktivt att äga aktier. Som en konsekvens av att handelskriget eskalerats har vi minskat investeringarna i tillväxtmarknadsländerna i Aktiv allokering Total (Aktiv allokering Trygghet hade sedan tidigare ingen exponering) två gånger under den gångna månaden och i stället ökat investeringarna i aktiemarknaderna i Europa och USA.

Taktisk allokering Räntor och alternativa investeringar

Vi fortsätter att tjäna pengar på den taktiska allokeringen mot amerikanska långräntor. Dock är investeringen förhållandevis liten då rådande prisnivå inte känns tillräckligt attraktivt.

Utveckling för Aktiv Allokering Trygghet och Total under maj månad

Portföljerna stod mot den kraftiga nedgången på världens börser och sjönk endast med mindre än en procent. Räntevikt Plus steg som påföljd av att amerikanska långräntor föll. Globala aktier utvecklades mycket starkt där inte mindre än åtta av sjutton bolag stod mot börsfallet och steg i värde. Tyska fastigheter som Deutche Wohnen och Around Town, betalbolag som Global Payments och den indiska banken HDFS var några av dem. Investeringen i frontier markets, som är de mest outvecklade länderna i världen, höll även emot mycket väl. Däremot utvecklades investeringarna i tillväxtmarknadsländerna svagt. Aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity höll även den mot och steg marginellt i värde.

Exponering Aktiv Allokering Trygghet – maj 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer  26
 • Övriga räntor 21
 • Hedgefonder 40
 • Globala aktier 10
 • Räntevikt Plus 0,33
5 bästa
RÄNTEVIK PLUS Hävstång34,03%
TOTAL SYSTEM SERVICES INC Aktie USA21,07%
SECURELINK 230206 FRN Företagsobligation9,62%
HDFC BANK LTD-ADR Aktie Indien8,52%
AAK AB Aktie Sverige7,42%
5 sämsta
AXOS FINANCIAL INC Aktie USA-16,36%
3M CO Aktie USA-14,80%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A Aktie USA-5,84%
MICROSOFT CORP Aktie USA-4,76%
LEBARA 2020 FRN Företagsobligation-4,60%

Exponering Aktiv Allokering Total – maj 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 19
 • Hedgefonder 32
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 19
 • Svenska aktier 8
 • Aktievikt Plus 0,5
 • Räntevikt Plus 1
5 bästa
RÄNTEVIK PLUS Hävstång34,03%
BANCO MACRO SA-ADR Aktie Argentina25,64%
TOTAL SYSTEM SERVICES INC Aktie USA21,07%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR Aktie Argentina19,94%
GEORGIA HEALTHCARE GROUP PLC Aktie Georgien11,09%
5 sämsta
AKTIEVIK PLUS Hävstång-26,97%
HATTON NATIONAL BANK PLC Aktie Sri Lanka-18,34%
AXOS FINANCIAL INC Aktie USA-16,36%
3M CO Aktie USA-14,80%
GEORGIA CAPITAL PLC Hävstång-7,43%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.