Nu blir det enklare att lösa ut delägare

Det är en vanlig situation att delägare i ett aktiebolag av någon anledning vill bli utlöst och det kan ske antingen genom att den andre delägaren av egna privata medel köper den andres aktier. Men det kan också genomföras genom att aktiebolaget löser in delägarens aktier med bolagets fria egna kapital. Efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) kommer det bli enklare att istället lösa ut delägare med hjälp av en differentierad utdelning.

HFD har nu i januari 2020 fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som var överklagat av Skatteverket. Målet gällde differentierad utdelning från ett fåmansföretag. Med differentierad avses i detta fall att en aktieägare får en större utdelning än vad hen annars skulle ha fått enligt aktiebolagslagens regler. Det normala i ett vanligt onoterat aktiebolag är att varje aktie ger lika rätt till utdelning. Det finns dock undantag, framförallt för börsbolag och olika typer av investeringsbolag finns det olika typer av aktieslag som exempelvis preferensaktier och A och B-aktier som kan ge olika rätt till utdelning.

I det aktuella fallet fanns det två delägare, X och Y, som ägde hälften var av aktierna som var av samma slag. Den ena delägaren, X, ville sluta jobba i företaget och bli utlöst från sitt ägarskap. Det skulle gå till så att bolaget delar ut hälften av bolagets egna kapital till X varpå Y köper aktier för aktiernas kvotvärde (nominellt belopp). Frågan var då om den utdelning som X mottog skulle beskattas enligt 3:12-reglerna eller som en löneinkomst.

Den gängse uppfattningen fram till att HFD fastställde detta förhandsbesked har varit att det civilrättsligt inte har varit några problem med differentierad utdelning. Visserligen är det inte i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser men är delägarna överens så finns där inga sanktioner mot detta. Problemet har varit skatterättsligt eftersom Skatteverket har haft den principiella inställningen att en differentierad utdelning alltid ska presumeras vara belöning för utfört arbete. Det har varit svårt att motbevisa Skatteverket i den delen varför företagare i regel har avråtts från att differentiera utdelning.

Såväl Skatterättsnämnden som HFD konstaterade i detta fall att eftersom fördelningen av utdelningen inte hade sin grund i delägarnas arbetsinsatser saknades det anledning att beskatta utdelningen som inkomst av tjänst. HFD fastställde därmed att utdelningen skulle beskattas i inkomstslaget kapital enligt de regler som gäller för innehav av kvalificerade aktier i ett fåmansföretag, det vill säga de så kallade 3:12-reglerna.

Fortfarande gäller dock att så snart en differentierad utdelning kan anses vara baserat på delägarnas arbetsprestationer så kommer överutdelningen, alltså den utdelning som överstiger vad övriga delägare erhåller, att beskattas som en löneinkomst. Det är därför viktigt att även framöver särskilja på situationer där den differentierade utdelningen är ett resultat av arbetsprestation och där den inte är det. Denna dom kommer dock göra det lättare att använda sig av differentierad utdelning i de fall en delägare ska lösas ut eftersom Skatteverket inte längre kan förutsätta att en sådan har sin grund i belöning av arbetsprestation. Men i de fall när det inte är fråga om att lösa ut en delägare lär det även fortsättningsvis vara svårt att hävda att en differentierad utdelning skall beskattas som en kapitalinkomst. Presumtionen får ju vara att övriga delägare inte ger bort pengar utan att det finns något affärsmässigt skäl till det, som exempelvis en arbetsprestation.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.