Ordlista

Vanliga finansiella begrepp

Här hittar du förklaringar av vanliga finansiella begrepp

A-C

D-F

G-I

J-L

M-O

P-R

S-U

V-Y

Z-Ö

A

Absolut avkastningFonder som syftar till att ge absolut avkastning söker en positiv avkastning oavsett uppgång eller nedgång på den finansiella marknaderna.
AlfaVisar en fonds faktiska utveckling jämfört med marknadens utveckling, det vill säga avkastning som inte härrör från marknadens utveckling utan skapas av förvaltaren.
AktiefondEn fond som i huvudsak investerar i aktier.
Aktiv förvaltningFörvaltaren gör aktiva investeringsval utifrån en analys av vilka placeringar som kommer möjliggöra bäst avkastning och utgår inte utifrån ett index.
Aktiv riskEtt riskmått som beskriver hur en fonds utveckling följer utvecklingen av dess jämförelseindex.

B

BetaFondens risk kopplad till marknadens rörelser.
BaisseKraftigt fallande kurser, oftast under stor handel. Motsats till hausse. Ett franskt ord.
BlandfondEn blandfonder placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar variera över tid.

C

CourtageEn avgift vid köp och försäljning av värdepapper som fonden vanligen får betala till fondkommissionär/aktiemäklare.

D

DerivatDerivat är benämningen på värdepapper vars värde och utveckling är kopplat till värdet på ett underliggande värdepapper, exempel på derivat är optioner och terminer.
Diskretionär förvaltningFörvaltningen av en investeringsportfölj som genom avtal överlåtits till en förvaltare som fattar samtliga investeringsbeslut i portföljen.
DiversifieringInnebär att förvaltaren minskar risken i fonden genom att variera och sprida fondens investeringar.

E

ESGEtt begrepp inom hållbara investeringar. ESG står för ”Enviromental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

F

FastighetsfondEn fond vars huvudsakliga investeringsexponering är fastigheter.
FörvaltningsarvodeErsättning till förvaltningsbolaget för att täcka kostnader för förvaltning.
FöretagsobligationObligationer som utfärdas av företag. Företag ger ut obligationer för att finansiera sig. Företagsobligationer har löptider från ett år.

G

GlobalfondEn fond som utifrån sin placeringsinriktning placerar i värdepapper över hela världen
GränsmarknaderGränsmarknader är aktiemarknader i små länder som befinner sig i ett tidigt skede av ekonomisk och politisk utveckling.

H

HausseKraftigt stigande kurser, oftast under stor handel. Motsats till baisse.
HedgefondEn hedgefond har som mål att vara absolut avkastande, det vill säga skapa avkastning i både uppgång och nedgång på de finansiella marknaderna. Hedgefonder har ofta ett friare placeringsmandat för att kunna ta positioner för att möjliggöra absolut avkastning för dess investerare.
HävstångHävstång är en metod där en fond genom lån eller derivattekniker ökar sin exponering mot de finansiella marknaderna.

I

IndexEtt index är en beräkning av hur ett värde förändrats över tid. Exempelvis är ett aktieindex som visar värdeutvecklingen för ett sammansatt antal aktier över en tidsperiod. Det finns många olika typer av index.
IPOInitial Public Offering. Börsintroduktion.

J

JämförelseindexEn fonds utveckling kan jämföras mot ett relevant index för att få en uppfattning om hur fonden utvecklats jämfört dess relevanta index. Detta kallas en fonds jämförelseindex.

K

KIIDEtt faktablad som innehåller basfakta avseende en fond. KIID står för Key Investor Information Document. Utformningen av dokumentet är reglerat i en EU-förordning för att harmonisera informationsgivningen.
KreditriskMed kreditrisk avses risken för förlust på grund av att en emittent av en obligation inte lever upp till sina förpliktelser med de utgivna obligationerna.

L

LikviditetsfondEn räntefond som placerar i räntebärande värdepapper med korta löptider. Kallas även penningmarknadsfond.
LikviditetsriskRisken för att ett värdepapper inte går att omsätta till rimligt pris eller rimlig tidshorisont.

M

MarknadsriskDen risk som kommer av de finansiella marknaderna och på så vis påverkar värdet i de tillgångar som handlas där. Faktorer som påverkar marknaden är till exempel, räntan, inflationen och politik.

N

NAV-kursNet asset value. En fonds nettoandelsvärde är värdet på en fondandel i fonden.

O

ObligationsfondEn räntefond som placerar i räntebärande värdepapper med längre löptid.
OptionEn option är rätten att inom en viss tid köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris.

P

PenningmarknadsfondEn räntefond som placerar i räntebärande värdepapper med löptider kortare än ett år. Kallas även för likviditetsfond.
Passiv förvaltningKan även benämnas indexförvaltning och är motsatsen till aktiv förvaltning.
P/EPrice/earnings – aktiekurs/vinst per aktie. Används för att värdera företag.
Private EquityPrivate Equity, eller riskkapital, är investeringar i onoterade bolags ägarkapital.

Q

R

Relativ avkastningEn fonds avkastning i relation till ett relevant jämförelseindex.
RiskEn fonds risk är variationen i fondens värde. Ju kraftigare variation i värdet desto större risk, det vill säga desto svårare att förutsäga fondens framtida värde.
RäntefondEn räntefond investerar i räntebärande värdepapper. Det finns olika typer av räntefonder men samtliga innebär en investering i någon form av skuldförbindelse, en obligation. Det finns olika typer av obligationer och därmed olika typer av räntefonder.
RänteriskRänterisken är förändringen av värdet vid en förändring av marknadsräntan. Ränterisken mäts vanligtvis genom durationen. En fonds duration visar fondens värdeförändring vid ränteförändring. Fondens värdeförändring rör sig i motsatt riktning mot förändringen i räntan.

S

Sharpe-kvotVisar fondens avkastning med hänsyn tagen till fondens risk.
SICAVEn SICAV är en bolagsrättslig fondtyp som är vanlig i bland annat Luxemburg.
StrategifondEn fond där förvaltaren aktivt allokerar mellan de olika tillgångsslagen genom placeringar i underliggande fonder.

T

TerminEtt avtal om att köpa en tillgång vid en bestämd tidpunkt till ett pris som avtalades vid tidpunkten då det ingicks.
Tracking errorSe aktiv risk.

U

UCITSUCITS står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities. Det är ett EU-direktiv som berör fondmarknaden. Den svenska fondlagstiftningen bygger i huvudsak på det direktivet.

V

Value at RiskValue at Risk (VaR) är ett statistiskt mått som uppskattar risken den potentiella värdeförlusten i en fond, det vill säga risken i fonden.
VolatilitetEtt mått på hur en fonds avkastning varierar över tiden. En hög volatilitet innebär en högre risk men även möjlighet till högre avkastning än de fonden med lägre volatilitet. Mäts genom standardavvikelsen.

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÄgarstyrningDet inflytande som aktieägare har i ett aktiebolag och som bland annat utövas genom att aktieägarna deltar vid bolagsstämma och röstar för sina aktier. En viktig uppgift för ägarna är att utse styrelse för företaget.

Ö

Hem Ordlista