Ordlista

Vanliga finansiella begrepp

Här hittar du förklaringar av vanliga finansiella begrepp

A-C

D-F

G-I

J-L

M-O

P-R

S-U

V-Y

Z-Ö

A

Absolut avkastningFonder som syftar till att ge absolut avkastning söker en positiv avkastning oavsett uppgång eller nedgång på den finansiella marknaderna.
AlfaVisar en fonds faktiska utveckling jämfört med marknadens utveckling, det vill säga avkastning som inte härrör från marknadens utveckling utan skapas av förvaltaren.
AktiefondEn fond som i huvudsak investerar i aktier.
Aktiv förvaltningFörvaltaren gör aktiva investeringsval utifrån en analys av vilka placeringar som kommer möjliggöra bäst avkastning och utgår inte utifrån ett index.
Aktiv riskEtt riskmått som beskriver hur en fonds utveckling följer utvecklingen av dess jämförelseindex.

B

BetaFondens risk kopplad till marknadens rörelser.
BaisseKraftigt fallande kurser, oftast under stor handel. Motsats till hausse. Ett franskt ord.
BlandfondEn blandfonder placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar variera över tid.

C

CourtageEn avgift vid köp och försäljning av värdepapper som fonden vanligen får betala till fondkommissionär/aktiemäklare.

D

DerivatDerivat är benämningen på värdepapper vars värde och utveckling är kopplat till värdet på ett underliggande värdepapper, exempel på derivat är optioner och terminer.
Diskretionär förvaltningFörvaltningen av en investeringsportfölj som genom avtal överlåtits till en förvaltare som fattar samtliga investeringsbeslut i portföljen.
DiversifieringInnebär att förvaltaren minskar risken i fonden genom att variera och sprida fondens investeringar.

E

ESGEtt begrepp inom hållbara investeringar. ESG står för ”Enviromental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

F

FastighetsfondEn fond vars huvudsakliga investeringsexponering är fastigheter.
FörvaltningsarvodeErsättning till förvaltningsbolaget för att täcka kostnader för förvaltning.
FöretagsobligationObligationer som utfärdas av företag. Företag ger ut obligationer för att finansiera sig. Företagsobligationer har löptider från ett år.

G

GlobalfondEn fond som utifrån sin placeringsinriktning placerar i värdepapper över hela världen
GränsmarknaderGränsmarknader är aktiemarknader i små länder som befinner sig i ett tidigt skede av ekonomisk och politisk utveckling.

H

HausseKraftigt stigande kurser, oftast under stor handel. Motsats till baisse.
HedgefondEn hedgefond har som mål att vara absolut avkastande, det vill säga skapa avkastning i både uppgång och nedgång på de finansiella marknaderna. Hedgefonder har ofta ett friare placeringsmandat för att kunna ta positioner för att möjliggöra absolut avkastning för dess investerare.
HävstångHävstång är en metod där en fond genom lån eller derivattekniker ökar sin exponering mot de finansiella marknaderna.

I

IndexEtt index är en beräkning av hur ett värde förändrats över tid. Exempelvis är ett aktieindex som visar värdeutvecklingen för ett sammansatt antal aktier över en tidsperiod. Det finns många olika typer av index.
IPOInitial Public Offering. Börsintroduktion.

J

JämförelseindexEn fonds utveckling kan jämföras mot ett relevant index för att få en uppfattning om hur fonden utvecklats jämfört dess relevanta index. Detta kallas en fonds jämförelseindex.

K

KIIDEtt faktablad som innehåller basfakta avseende en fond. KIID står för Key Investor Information Document. Utformningen av dokumentet är reglerat i en EU-förordning för att harmonisera informationsgivningen.
KreditriskMed kreditrisk avses risken för förlust på grund av att en emittent av en obligation inte lever upp till sina förpliktelser med de utgivna obligationerna.

L

LikviditetsfondEn räntefond som placerar i räntebärande värdepapper med löptider kortare än ett år. Kallas även penningmarknadsfond.
LikviditetsriskRisken för att ett värdepapper inte går att omsätta till rimligt pris eller rimlig tidshorisont.

M

MarknadsriskDen risk som kommer av de finansiella marknaderna och på så vis påverkar värdet i de tillgångar som handlas där. Faktorer som påverkar marknaden är till exempel, räntan, inflationen och politik.

N

NAV-kursNet asset value. En fonds nettoandelsvärde är värdet på en fondandel i fonden.

O

ObligationsfondEn räntefond som placerar i räntebärande värdepapper med längre löptid.
OptionEn option är rätten att inom en viss tid köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris.

P

PenningmarknadsfondEn räntefond som placerar i räntebärande värdepapper med löptider kortare än ett år. Kallas även för likviditetsfond.
Passiv förvaltningKan även benämnas indexförvaltning och är motsatsen till aktiv förvaltning.
P/EPrice/earnings – aktiekurs/vinst per aktie. Används för att värdera företag.
Private EquityPrivate Equity, eller riskkapital, är investeringar i onoterade bolags ägarkapital.

Q

R

Relativ avkastningEn fonds avkastning i relation till ett relevant jämförelseindex.
RiskEn fonds risk är variationen i fondens värde. Ju kraftigare variation i värdet desto större risk, det vill säga desto svårare att förutsäga fondens framtida värde.
RäntefondEn räntefond investerar i räntebärande värdepapper. Det finns olika typer av räntefonder men samtliga innebär en investering i någon form av skuldförbindelse, en obligation. Det finns olika typer av obligationer och därmed olika typer av räntefonder.
RänteriskRänterisken är förändringen av värdet vid en förändring av marknadsräntan. Ränterisken mäts vanligtvis genom durationen. En fonds duration visar fondens värdeförändring vid ränteförändring. Fondens värdeförändring rör sig i motsatt riktning mot förändringen i räntan.

S

Sharpe-kvotVisar fondens avkastning med hänsyn tagen till fondens risk.
SICAVEn SICAV är en bolagsrättslig fondtyp som är vanlig i bland annat Luxemburg.
StrategifondEn fond där förvaltaren aktivt allokerar mellan de olika tillgångsslagen genom placeringar i underliggande fonder.

T

TerminEtt avtal om att köpa en tillgång vid en bestämd tidpunkt till ett pris som avtalades vid tidpunkten då det ingicks.
Tracking errorSe aktiv risk.

U

UCITSUCITS står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities. Det är ett EU-direktiv som berör fondmarknaden. Den svenska fondlagstiftningen bygger i huvudsak på det direktivet.

V

Value at RiskValue at Risk (VaR) är ett statistiskt mått som uppskattar risken den potentiella värdeförlusten i en fond, det vill säga risken i fonden.
VolatilitetEtt mått på hur en fonds avkastning varierar över tiden. En hög volatilitet innebär en högre risk men även möjlighet till högre avkastning än de fonden med lägre volatilitet. Mäts genom standardavvikelsen.

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÄgarstyrningDet inflytande som aktieägare har i ett aktiebolag och som bland annat utövas genom att aktieägarna deltar vid bolagsstämma och röstar för sina aktier. En viktig uppgift för ägarna är att utse styrelse för företaget.

Ö

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity & Coeli Europeiska Möjligheter

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och Coeli Europeiska Möjligheter och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.

Hem Ordlista