Svensk kupongskatt till utländska kapitalförsäkringar

Skatterättsnämnden har i ett nyligen avkunnat förhandsbesked sagt att det strider mot EU-rätten att en utländsk försäkringsgivare får betala svensk kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till en försäkring samtidigt som försäkringstagaren betalar avkastningsskatt i Sverige på samma försäkring.

Det är nämligen så att om din kapital- eller pensionsförsäkring hos ett utländskt försäkringsbolag äger en svensk aktie som delar ut pengar kommer Sverige att ta ut 30 procent i kupongskatt på denna utdelning. Skälet till detta är att ägaren av aktien dvs. mottagaren av utdelningen, försäkringsbolaget, är en person som har sin skatterättsliga hemvist utomlands. Dessutom skall du som försäkringstagare årligen betala avkastningsskatt i Sverige på värdet i försäkringen. Detta gör du genom att själv redovisa underlag för avkastningsskatt i din deklaration. Avkastningsskatten är idag ca 0,5 procent av värdet i försäkringen vilket blir ca: 5 000 kr per 1 miljon kronor i värde. På så sätt uppkommer en dubbelbeskattning som du kan få en viss kompensation på genom att du kan erhålla avräkning mot avkastningsskatten för den svenska kupongskatt som har dragits på utdelning till din försäkring.

Skatträttsnämnden menar, vilket jag håller med om, att uttaget av kupongskatt och avkastningsskatt i princip innebär en dubbelbeskattning i Sverige av försäkringen jämfört med hur en motsvarande svensk försäkring beskattas. Skälet till detta är att skatterättsnämnden ser det som att det är försökringstagaren som de facto drabbas av skatten i bägge leden även om aktierna formellt ägs av försäkringsbolaget. Även om det är möjligt för försäkringstagaren att få avräkning för kupongskatten mot avkastningsskatten så är kupongskatten högre än avkastningsskatten varför ett innehav av en utländsk försäkring beskattas hårdare än sin svenska motsvarighet.

Exempel: på en utdelning på 50 000 kr dras 15 000 kr i svensk kupongskatt. Om avkastningsskatten enligt exemplet ovan är 5 000 kr kommer du alltså inte erhålla kompensation för de 10 000 kronor som kupongskatten överstiger avkastningsskatten. Du har visserligen rätt att kunna yrka avräkningen mot senare års avkastningsskatt men den möjligheten kan bli svår att utnyttja om du erhåller nya utdelningar på de svenska aktierna.

Samma negativa situation uppkommer även om du har en svensk försäkring som äger utdelande aktier i utländska bolag. Då är det viktigt att den som tillhandahåller försäkringen tillvaratar ditt intresse genom att begära dels nedsättning av kupongskatten enligt dubbelbeskattningsavtal och dels begär avräkning för kundernas räkning. I vilken mån detta sker vet jag dock inte. Då kupongskatten dras i ett annat land kan inte Sverige göra så mycket åt detta men i princip är det samma negativa situation som uppstår för försäkringstagaren i bägge fallen, det vill säga svensk respektive utländsk försäkring, även om avkastningsskatten för en svensk försäkring dras direkt ur försäkringen istället för att man betalar den själv via deklarationen för utländska försäkringar.

Förhandsbeskedet är överklagat och det ska bli intressant att se hur Högsta Förvaltningsdomstolen ser på detta. Dom bör kunna förväntas någon gång under senvintern.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.