Ansvarsfulla Investeringar

Vår ambition

Vi på Coeli Asset Management tror på den lilla aktörens kraft där vi kan göra skillnad och verka för ett bättre och mer hållbart samhälle. Ansvarsfullt ägande innebär inte bara ekonomisk avkastning utan även påverkan på miljö, sociala faktorer och hur bolag styrs. Vår ambition är att investera i företag som aktivt arbetar med dessa frågor, även kallade ESG-frågor där ESG står för Environmental, Social and Governance.

Våra kunder söker i allt högre grad avkastning från ansvarstagande och hållbara investeringar och vi ser att vi kan addera värde till våra kunder. Som aktiv förvaltare av investeringar har Coeli Asset Management möjlighet att påverka de företag vi investerar i.

Policy för ansvarsfulla investeringar

Coeli Asset Management arbetar med ansvarsfulla investeringar utifrån de internationella normer som finns för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Det innebär att vi avstår från att investera i företag som är involverade i kränkningar av dessa normer och där dialogen inte gett önskat resultat. Coeli Asset Management investerar under inga omständigheter i företag som producerar eller säljer olagliga vapen, såsom klusterminor och truppminor, eller kärnvapen.

Coeli Asset Management har signerat FN:s Principles for Responsible Investements (PRI) och tillämpar dessa principer för att säkerställa att våra investeringar är ansvarstagande.

Hur vi påverkar

De företag vi investerar i förväntas följa internationella normer och konventioner. Om ett företag bryter mot dessa normer och konventioner inleder Coeli Asset Management en dialog med det berörda företaget för att åstadkomma en förändring i styrning och agerande. Om dialog inte ger önskad effekt kommer Coeli Asset Management att sälja av innehavet i företaget.

Vi säkerställer att våra investeringar följer normer och konventioner genom att arbeta i flera dimensioner.

• Förvaltarna bevakar dagligen nyheter om innehaven i bolagets fonder.
• Förvaltare har personliga möten med företagsledare för ökad förståelse av verksamheten och hur företag
styrs.
• Coeli Asset Management har en riskkommitté som leds av CIO, Chief Investment Officer. Riskkommittén
följer upp på regelbunden basis om gjorda investeringar är ansvarsfulla och hållbara.
• Innehaven ses över fyra gånger per år av den externa och beroende aktören ISS-Ethix. ISS-Ethix hjälper
investerare att granska företag utifrån hållbarhet och ansvarstagande.

FN:s sex principer för ansvarsfulla investeringar

1.

Vi ska införliva miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

2.

Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor i vårt arbete.

3.

Vi ska arbeta för större öppenhet i frågor som rör miljön, samhället och bolagsstyrning i de företag vi investerar i.

4.

Vi ska verka för att dessa principer implementeras i finansbranschen.

5.

Vi ska samarbeta för att nå bästa möjliga resultat i implementering av principerna.

6.

Vi ska dokumentera våra aktiviteter och våra framsteg i vårt arbete att implementera principerna.

Ansvarsfulla investeringar – Appendix

UN Global Compact är en internationell standard som fungerar som bas för Coeli Asset Managements policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vårt arbete utgår från de tio principer som är definierade för mänsk- liga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter
Princip 2: Säkerställa att egna företaget inte är inblandat i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsvilkor

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och yrkesutövning

Miljö

Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem Princip 8: Ta initiativ för att verka för större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik

Anti-korruption

Princip 10: Arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor

Hem Våra fonder Ansvarsfulla Investeringar