Skriv ut

Förvaltarkommentar Capital Growth Strategy december 2018

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Ökad konjunkturosäkerhet och oro att den amerikanska centralbanken ska höja räntan för mycket fick aktiemarknaderna att falla kraftigt under december. Amerikanska S&P 500 avslutade börsåret 2018 som den sämsta december sedan 1931 med en nedgång på 9,2 procent efter att som mest ha varit ner -14,8 procent (mätt i USD). De europeiska börserna följde med nedåt, Eurostoxx 50 sjönk med 5,8 procent som en följd av konjunktur- och Brexitoro. Svenska SIX PRX sjönk med 6,0 procent. Förväntat var att den amerikanska centralbanken FED skulle höja styrräntan med 25 punkter till intervallet 2,25 procent-2,5 procent vilket var det som skedde. Marknaden fokuserade istället på prognosen för 2019 där marknaden hade hoppats på signaler på en längre paus. Men Fed indikerades att det sannolikt kommer två höjningar (från tidigare tre) vilket fick marknaderna att falla ytterligare då risken för lågkonjunktur skulle öka om höjningarna skulle bli verklighet. Långa statsobligationer föll, avkastningen på USA:s tioåriga statsobligationer minskade till 2,65 procent, från nivåer runt 3 procent i slutet av november. Det var även en stökig månad politiskt. Delar av den amerikanska statsapparaten stängdes den 22 december då Trump stoppar alla budgetförslag som inte innehåller avsättningar för en mur mot Mexiko och i skrivande stund finns ännu ingen lösning. Ytterligare en minister, den här gången försvarsministern Mattis har även slutat. I Europa fortsatte problemen att få till ett avtal för kommande Brexit och risken för att lämna utan avtal har ökat, men det har även möjligheten till en ny folkomröstning. Mitt i all oro valde Riksbanken att höja räntan för första gången sedan juli 2011 med 25 punkter, till -0.25 procent. Avkastningen på tioåriga statsobligationer sjönk marginellt från 0,5 procent till runt 0,46 procent. Den svenska kronan stärktes med cirka 2,5 procent mot dollarn och 1,5 procent mot euron under december efter att ha försvagats tidigare under året. Kreditmarknaderna utvecklades likt aktiemarknaderna svagt med stigande kreditspreadar och fallande obligationspriser.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Aktiemarknaden är inne i en mycket turbulent period med mycket stora svängningar upp som ned. Exempelvis föll den amerikanska börsen (S&P 500) med 1,5-2,7 procent per dag under fyra dagar till och med julafton för att sedan stiga med närmare 5 procent den 26 december när börsen återigen öppnade. Det är troligt att turbulensen kommer bestå ännu en tid då stora krafter är i rörelse. Effekterna av Trumps stora skattesänkning för ett års sedan kommer minska och osäkerheten är stor hur mycket lägre tillväxttakten kommer bli. Det är ganska vanligt att BNP-tillväxten är lägre än långsiktig trend (ca 2-2,5 procent) en period efter att den har vuxit snabbare än långsiktig trend under några kvartal. Marknaden har prisat in att tillväxten ska sjunka från nuvarande BNP tillväxt på cirka 3 procent till cirka 2 procent i början av 2020. Marknaden prisar alltså in en ganska kraftig avmattning men ingen lågkonjunktur. Avgörande kommer vara hur den amerikanska centralbanken kommer agera och här skiljer sig åsikterna kraftigt. FED, som kommunicerar att de kommer lyssna på marknadens reaktioner, uttryckte att det kommer ske två räntehöjningar (totalt 0,5 procent) under året medan marknaden istället prisar in en liten sänkning. Skulle turbulensen på marknaderna bestå med ytterligare värdefall skulle FED tvingas att backa tillbaka, skulle marknaderna återhämta sig skulle uppsidan begränsas av ökad risk för räntehöjningar. Turbulensen på marknaderna ökar på marginalen förutsättningarna för att Trump och Xi ska komma överens om en ett handelsavtal vilket skulle vara positivt för marknaderna. Tillväxten i Europa fortsätter att mattas av och regionen har fortsatt stora politiska problem som hämmar behövliga reformer. Som vi skrivit om tidigare är en intressant observation att aktier i tillväxtmarknadsländerna, efter att ha utvecklats svagare än aktier i västvärlden i närmare tio år, stått mot och fallit mindre den senaste tiden. Se grafen nedan, när kurvan stiger utvecklas tillväxtmarknadsaktier starkare än västvärlden. Aktier i tillväxtmarknadsländerna är både impopulära och förhållandevis billiga och är ett tillgångsslag som vi överviktar sedan föregående år. Världens börser har redan fallit kraftigt och för att marknaden ska stabiliseras krävs ökad visibilitet om hur mycket konjunkturen avmattas, men framförallt skulle FED behöva backa tillbaka från kommunicerade höjningar. Fortsätter börserna att falla kommer det vara värderingarna i sig som blir katalysatorn då det helt enkelt kommer bli för billigt och attraktivt att köpa aktier igen.

Fondens utveckling

Fonden sjönk i värde med 4,24 procent under december månad, estimat för januari är +3,4 procent.

Nettoavkastning efter avgifter per månad (%)*

JanFebMarsAprMajJunJulAugSepOktNovDecHelår
20141,89-0,150,361,540,8-0,150,6-0,390,760,981,487,97
20153,194,041,530,05-0,24-2,511,66-3,16-2,261,330,85-0,323,97
2016-2,65-1,07-2,090,671,44-0,651,710,251,01-0,871,040,8-0,53
20171,172,780,38-0,50,540,4-0,743,591,29-2,280,667,29
20180,62-2,22-2,491,000,72-0,231,190,700,59-6,91-0,79-4,24-12,05

*avkastningen för 2017 exkluderar side-pocket

Erik Lundkvist

Förvaltare av Capital Growth Strategy

Fondfakta, andelsklass A, SEK
NAV 28 december 201870,66
ISINLU1233310793
Målavkastning >OMXS30 till 1/2 risk
Nästa handelsdag25-feb
LikviditetMånatlig
Legal strukturSICAV (AIF)
Förvaltning
Strategier6 (pos. 2, neg. 4)
Geografisk exp.
USD30%
Europa14%
Norden12%
Globalt44%
Nyckeltal
Avkastning senaste månad (dec)-4,24%
Avkastning hittills i år-12,05%
Årsavkastning sedan start1,33%
Volatilitet (stdev) sedan start6,49%
Sharpekvot sedan start0,33
Andel positiva månader62%
Största värdetapp (1 mån)-6,91%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.