Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Capital Preservation Strategy januari 2019

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Återhämtningen på aktiemarknaderna fortsatte under månaden. Drivkrafterna var de samma som under januari med allt större förhoppningar om uteblivna räntehöjningar och vissa framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Hittills under året har aktie- och räntemarknaderna levt i tillsynes separata världar då räntemarknaden, till skillnad från aktiemarknaden, inte rört på sig över huvud taget. Tillslut, den 26 februari, började räntorna stiga (som den amerikanska tioåriga statsobligationen) vilket precis som tidigare fick aktiemarknaden att falla tillbaka. Den svenska kronan fortsatte att försvagas med drygt 1 procent mot euron till 10,50 och 2 procent mot dollarn till 9,24 och försvagningen har fortsatt under början av mars månad. De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna har startat året starkt med stigande obligationspriser (minskade kreditspreadar) och nedgången från fjärde kvartalet 2018 har nu har i stort sett helt återtagits.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Den amerikanska centralbanken Fed valde att ta en paus med räntehöjningarna då de ser ökade risker för konjunkturen globalt. Detta har minskat risken för att Fed skulle tvinga in USA och därefter omvärlden i en ny lågkonjunktur. Större delen av världsekonomin utanför USA, så som Europa, Kina och Japan, saktade in redan under 2018. Den amerikanska ekonomin förväntas sakta in under det nuvarande året i takt med att ringarna på vattnet från förra årets stora skattelättnader ebbar ut. Europeiska toppolitiker får inte någon ordning på sina strukturella problem, istället lägger de allt mer tid på interna politiska stridigheter och världsfrämmande önskningar om fortsatt ökad integration. Samtidigt styrs världskonjunkturen i allt högre utsträckning av utvecklingen i USA och Kina.

Det är troligt att 2019 blir motsatsen till 2018 där Kina återhämtar sig medan USA saktar in. Som vi skrivit om tidigare syns allt fler tecken på att den kinesiska regimen har bytt fot från broms till gas. Återhämtningen förväntas bli verklig men måttlig. Avmattningen i Kina under förra året var ett resultat av att försöka komma till rätta med oreglerad utlåning (så kallad shadow banking) som slog hårt mot tillverkningsindustrin globalt. Lägre kinesisk tillväxt minskade efterfrågan vilket slog extra hårt mot exportberoende länder som Tyskland och Japan.  Den kinesiska avmattningen har även bidragit till lägre råvarupriser. Ett av de tydligaste tecknen på kinesisk stimulans är att bankutlåningen ökar och att det konjunkturkänsliga kopparpriset vänt uppåt sedan årsskiftet. Kinesisk återhämtning kommer därmed hjälpa tillväxten i länder som Tyskland att återgå till tillväxt runt 1,5 procent senare under året, vilket är en förbättring mot föregående år, men lägre än under 2017. Sannolikheten för en så kallad hård Brexit, där Storbritannien lämnar EU utan ett avtal, har minskat men det är det enda positiva som går att säga om den senaste tidens utveckling när både brittiska ministrar och parlamentsledamöter avgått. Europeiska rådets ordförande Tusks tålamod tog slut och twittrade:

“I’ve been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.”

Med allt större sannolikhet kommer datumet för ett eventuellt utträde flyttas fram då nuvarande deadline redan är vid kommande månadsskifte.

Medan Storbritannien velar om de ska lämna EU eller inte blir de negativa ekonomiska konsekvenserna allt mer påtagliga av den gemensamma valutaunionen EMU, även om de politiska intentionerna från början var goda.  En studie som släpptes under månaden från den tyska tankesmedjan Centre for European Policy med namnet ”20 Years of the Euro: Winners and losers” visar att välståndet skulle varit betydligt högre utan valutaunionen och att endast Tyskland och Holland har gynnats. För att valutaunionen ska fungera bättre krävs det att det finanspolitiska samarbetet (läs gemensamma skatter) utökas, vilket det finns litet folkligt stöd för, samt att arbetskraft flyttar fritt inom unionen, vilket det finns stora politiska, språkliga och kulturella hinder för.

BNP tillväxten i USA har börjat sakta in från en mycket hög nivå, tillväxttakten förväntas sjunka från 3 procent till cirka 2 procent vid slutet av året. Sannolikheten för att USA och Kina kommer överens om någon form av (tillfällig?) lösning på handelskriget ökar och ett toppmöte planeras till den 27 mars. Om det går i lås ökar dock risken för att Trump vänder fokus mot Europa, där ökade tullar mot fordonsindustrin och stål ligger närmast.

Sammanfattningsvis har börserna återtagit större delen av vad som gick förlorat under sista kvartalet 2018 för att extremrisken, att den amerikanska centralbanken ska höja räntan för mycket och skapa nästa lågkonjunktur, minskat. Däremot har inte de konjunkturella förutsättningarna förbättrats vilket gör att risken fortsatt är stor att marknadens förväntningar på bolagens vinster är för högt ställda. I skrivande stund har börserna stigit i tio veckor i streck och risken för en korrektion är överhängande. Det är dock för tidigt för att positionera sig för en kommande lågkonjunktur.

Fondens utveckling

Fondens återhämtning fortsätter och under februari steg fonden med 0,30 procent.

Nettoavkastning efter avgifter per månad (%)*

Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår
2012 0,81 0,76 0,66 0,4 -0,11 0,11 0,53 0,89 0,67 0,61 0,54 0,42 6,59
2013 0,35 0,19 0,47 1,63 0,66 -0,82 1,06 0,09 0,48 0,68 1,17 0,38 6,5
2014 0,7 0,46 0,53 0,37 0,15 0,25 0,14 -0,18 -0,07 -0,11 -0,04 0,16 2,39
2015 1,0 1,15 0,33 0,06 -0,27 -1,3 0,82 -0,87 -0,57 0,25 0,41 0,15 1,13
2016 -0,61 -0,41 -0,63 0,49 0,6 0,52 0,25 0,28 0,46 0,6 -0,21 0,06 1,42
2017 -0,01 0,27 0,63 0,38 0,37 1,05 0,0 0,88 0,51 -0,52 0,84 4,4
2018 -0,11 -0,86 -1,03 0,76 0,22 -0,59 0,25 0,57 0,38 -5,91 -0,09 -0,99 -7,39
2019 1,25 0,30 1,56

*avkastningen för 2017 exkluderar side-pocket

Erik Lundqvist

Förvaltare av Capital Preservation Strategy

Fondfakta, andelsklass A, SEK
NAV 28 februari 2019 79,32
ISIN LU1233310959
Målavkastning  + 4-6% netto per år
Nästa handelsdag 24-apr 2019
Likviditet Måntlig
Legal struktur SICAV (AIF)
Förvaltning
Strategier 6 (pos. 3, neg. 3)
Geografisk exp.
USD 18%
Europa 7%
Norden 45%
Globalt 30%
Nyckeltal
Avkastning senaste månad (februari) 0,30%
Avkastning hittills i år 1,56%
Årsavkastning sedan start 2,32%
Volatilitet (stdev) sedan start 3,01%
Sharpekvot sedan start 1,03
Andel positiva månader 73%
Största värdetapp (1 mån) -5,91%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.