Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Balanserad april 2019

Makroutveckling

Börserna fortsätter att stiga kraftigt under april månad. Starkast utvecklades cykliska storbolag i västvärlden. Bolagens rapporter överträffade lågt ställda förväntningar och vinsterna ökade något mot ett år tillbaka och i jämförelse med en förväntad minskning. Makrostatistiken som senaste månaderna visat på avmattning i världskonjunkturen har stabiliserats något. Uppgången på utländska investeringar blev ännu en gång större i svenska ögon då den svenska kronan fortsatte att försvagas. Riksbanken sköt fram tidpunkten för nästa räntehöjning, vilket fick kronan att falla med 2,2 procent mot euron och med 2,5 procent mot dollarn. Detta medför en dollarkurs på 9,51 kr och är den lägsta nivån sedan 2002 då IT-bubblan sprack. De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna fortsatte att utvecklas starkt med sjunkande kreditspreadar under månaden. De långa statsobligationer visade dock en något negativ trend med stigande räntor, där de norska, tyska, brittiska och amerikanska 10-åriga statsobligationerna steg mellan 7-15 baspunkter. Den svenska 10-åriga obligationen var undantaget där avkastningen sjönk med 3 baspunkter till 0,16 procent.

Räntor

Investeringarna i nordiska företagsobligationer utvecklades ovanligt väl. Största bidragsgivare i april var Samhällsbyggnadsbolaget i Norden vars obligationer steg kraftigt i värde efter att bolaget erhållit officiella investment grade ratingar från Fitch och S&P. Även fastighetsbolaget Akelius Residential hörde till de större bidragsgivarna. I bolagets rapport för det första kvartalet framgår det att belåningsgraden är på väg ner mot 40 procent, ett viktigt delmål i bolagets ambition om att nå en förbättrad rating. Ett gott avkastningsbidrag kom likaledes från Dometic, trots att bolaget rapporterade något sämre vinst än förväntat och negativ organisk tillväxt för det första kvartalet.

På den negativa sidan återfanns främst bostadsutvecklaren Magnolia Bostad, vars obligationer värderades ned. Detta efter att bolaget rapporterat låg affärsaktivitet under det första kvartalet, då inga nya hyresbostadsprojekt avyttrades till kunder. På den positiva sidan noteras dock att Magnolia uppger fortsatt stark efterfrågan på projekt och att detaljplaner för cirka 1 300 bostäder nu vunnit laga kraft, vilket bådar gott inför kommande kvartal. Under månaden deltog fonden i en nyemission av djupt efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank, därtill adderades exponering mot det norska kredithanteringsföretaget B2 Holding. De båda nya innehaven bedöms erbjuda goda avkastningsmöjligheter och ökar den genomsnittliga yielden i portföljen, samtidigt som respektive bolagsverksamhet uppvisar förhållandevis låg konjunkturkänslighet. För att balansera portföljen med hänsyn till de två nya innehaven avyttrades obligationer från rederiet MPC Container.

Svenska aktier

Investeringarna i både svenska och utländska innehav utvecklades starkt under månaden. Starkast utvecklades det amerikanska finansiella tjänstebolaget Broadridge, internetbanken AXOS och byggindustribolaget Watsco, som steg med 15-17 procent vardera. Svagast utvecklades 3M som sjönk med 6,6 procent efter en svag rapport. Bland de svenska aktierna som utvecklades cykliskt bäst var Sandvik, Husqvarna, Volvo och Autoliv, medan hälsovårdsbolagen Astra Zeneca och Elekta sjönk i värde. Under månaden sålde vi det amerikanska finansiella tjänstebolaget. Istället för Broadridge köpte vi det amerikanska betalningsbolaget Total System Service (TSS). Nu när vi har vässat betalnings delen ytterligare i vår fond med TSS tycker vi att vi har det bästa som den globala aktiemarknaden erbjuder gällande betalningar.

Coeli Balanced R-SEK (sedan start)

Aktieexponering

Exponering
Företagsobligationer50
Svenska aktier35
Globala aktier15
Aktievikt Plus2,5
Räntevikt Plus5

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Balanserad

5 bästa
SANDVIK AB
Aktie Sverige
19,14%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
Aktie USA
16,73%
AXOS FINANCIAL INC
Aktie USA
15,76%
HUSQVARNA AB-B SHS
Aktie Sverige
15,19%
KINNEVIK AB – B
Aktie Sverige
14,83%
5 sämsta
3M CO
Aktie USA
-6,55%
DEUTSCHE WOHNEN SE
Aktie Tyskland
-5,19%
ASTRAZENECA PLC
Aktie Storbritannien
-4,31%
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aktie USA
-3,42%
B2 HOLDING 221114  FRN
Företagsobligation
-3,08%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.