Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Balanserad augusti 2019

Makroutveckling

Årets sista sommarmånad fick en dramatisk start när handelskriget mellan USA och Kina eskalerade med höjda tullar från båda håll. Måndagen den 5 augusti var årets hittills sämsta börsdag då Stockholmsbörsen (SIX PRX) sjönk med 2,3 procent, amerikanska börsen (S&P 500) med 3 procent och tekniktunga Nasdaq med 3,5 procent. Senare under månaden återhämtade sig börskurserna då Donald Trump och Xi Jinping återtagit en något mer försonande ton, se nedan graf. Oron för konjunkturavmattningen satte stora spår på räntemarknaderna där räntorna på framför allt långa statsobligationer föll kraftigt i värde. Exempelvis sjönk räntan för amerikanska 30-åriga statsobligationer från 2,5 procent till 1,95 procent under månaden. Den svenska kronan fortsatte sitt förfall och försvagades med 1 procent mot euron till 10,79 samt med drygt 2 procent mot dollarn till 9,82. Kronan är nu svagare än den var under finanskrisen 2008-2009, inte sedan mitten av teknologibubblans fall under våren 2002 har kronan varit så svag. Utvecklingen i den nordiska företagsobligationsmarknaden var inledningsvis avvaktande med fallande riskaptit bland investerarna. Under de sista två veckorna var dock tongångarna överlag positiva vilket bidrog till tightare kreditspreadar. Globalt fallande långräntor gav ytterligare en skjuts till kursutvecklingen för fastränteobligationer.

Vi har valt att hålla kvar positioneringen med neutral vikt mot aktiemarknaden men med förhållande mycket skydd via investeringen i långa amerikanska statsobligationer (cirka 30 års löptid). Som beskrivet ovan föll dessa räntor kraftigt under månaden och verkade som ett effektivt skydd i portföljen. Uppgången var så kraftig att vi i slutet av månaden rebalanserade investeringen (det vill säga tog hem vinsten och sålde av värdeuppgången så att positionsstorleken återigen är tillbaka på målvikt). Trots uppgången under augusti är långa amerikanska statsobligationer en av få tillräckligt bra portföljskydd som finns att tillgå. Räntan kommer falla ytterligare om konjunkturoron tilltar och än mer i en lågkonjunktur. Däremot kommer vi minska innehavet om den amerikanska centralbanken byter fot och börjar sänka räntan kraftigt.

Direktinvesteringarna i aktier föll marginellt i värde under månaden. I marknadsoron utvecklades cykliska innehav som Sandvik svagt liksom det holländska kemidistributionsbolaget IMCD och amerikanska 3M. Bättre utveckling hade bolag som smink och hudvårdsbolaget Estee Lauder, Mastercard och Visa. Det tyska fastighetsbolaget Around Town steg i värde efter de styrande i Berlin börjat ändra sin retorik om frysningen av marknadshyror som förslaget strider mot tysk lag. Bland de svenska bolagen gynnades fonden av investeringar i Autoliv och Volvo medan Dometic utvecklades svagt. Under månaden har 3M sålts av och ersatts med IMCD.

Urvalet av nordiska företagsobligationer fortsatte att utvecklas starkt trots marknadsoron och bidrog med 0,47 procent till månadens avkastning. Största bidragsgivare i augusti var Intrum vars obligationer har utvecklats väl efter att bolagets kvartalsrapport släpptes i slutet på juli. Bolaget rapporterade förbättrade marginaler inom segmentet kredithantering och upprepade sina finansiella mål som bland annat syftar till att minska skuldsättningen. Fonden genomförde under månaden ett byte från en FRN (räntejusteringslån) med förfall 2023 till en fastränteobligation med förfall 2026. Även obligationer från konsumentkreditbolaget 4Finance gav ett positivt bidrag till resultatet, efter att ha handlat svagt under större delen av året. Bolaget rapporterade ett något fallande räntenetto och modest tillväxt av låneportföljen. Rörelsekostnaderna var markant lägre och andelen problemkrediter minskade, bolaget tycks därmed vara på god väg att anpassa verksamheten till de regelförändringar som skett på några av dess huvudmarknader. På den negativa sidan återfanns läkemedelsbolaget Orexo vars obligationer värderades ner något efter det att bolaget under augusti genomfört en inlösen i förtid av delar av dess obligationslån.  Även obligationer från kredithanteringsbolaget B2 Holding handlade svagt efter att bolaget kom med en vinstvarning och ett VD-byte annonserats. Bolaget gjorde under andra kvartalet en större nedskrivning på sin portfölj av säkerställda krediter i sydöstra Europa.

Sammantaget utvecklades portföljen tillfredsställande under månaden med positiva bidrag från 18 av 19 innehav. Få förändringar genomfördes i portföljen under månaden. Obligationer från Ocean Yield med förfall 2023 byttes mot efterställda obligationer från samma emittent. Innehavet av obligationer från B2 Holding utökades.

 

Coeli Balanced R-SEK (sedan start)

Aktieexponering

Exponering
Företagsobligationer50
Svenska aktier16,67
Globala aktier33,33
Aktievikt Plus10
Räntevikt Plus15

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Balanserad

5 bästa
ULTRA LONG BOND FUTURE
Hävstång
10,61%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
Aktie USA
10,13%
AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT
Aktie Sverige
6,59%
AROUNDTOWN SA
Aktie Luxembourg
5,81%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Aktie USA
5,69%
5 sämsta
IMCD NV
Aktie Nederländerna
-13,31%
3M CO
Aktie USA
-8,75%
DOMETIC GROUP AB
Aktie Sverige
-6,76%
ADLER REAL ESTATE AG
Aktie Tyskland
-6,67%
SANDVIK AB
Aktie Sverige
-5,95%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.