Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Balanserad december 2019

Den starka uppgången på världens börser som startade under oktober höll i sig till årets slut. Under december utvecklades aktiemarknaderna i tillväxtmarknadsländerna och i Sverige starkast. Börserna steg på signaler om att konjunkturavmattningen stannat av, att de geopolitiska riskerna minskat då Tories vann en stabil majoritet nyvalet i Storbritannien samt att USA och Kina kommit överens om ett så kallad Fas 1-avtal. Avtalet innebär att vissa tullar minskas och Kina förbinder sig att under två år kraftig öka importen av amerikanska varor och tjänster. Kronan som handlas procykliskt fortsatte att återhämta sig under december månad, understödd av att Riksbanken valde att höja styrräntan till 0 procent konjunkturavmattningen till trots. Den nordiska företagsobligationsmarknaden fortsatte att utvecklas väl med fallande kreditspreadar.

Året avslutades starkt i företagsobligationsmarknaden och den goda riskaptiten från november höll i sig vilket medförde att kreditspreadarna gick ihop något. Aktiviteten i primärmarknaden var initialt hög men avtog mot slutet av månaden. Bland de större bidragsgivarna återfanns Intrum, som under månaden genomförde en refinansiering av delar av bolagets banklån. Den nya lånefaciliteten är större och med längre löptid än den tidigare, vilket stärker bolagets likviditetsprofil. Även obligationer från konsumentkreditbolaget 4Finance utvecklades väl tack vare tilltagande intresse och efterfrågan från investerare vilket gav understöd till kursutvecklingen. Obligationer från Heimstaden Bostad påverkades positivt av nyheter om att Folksam och KPA Pension träder in som nya ägare i bolaget genom en investering via en riktad nyemission. Totalt tillförs Heimstaden Bostad drygt 7 miljarder kronor i emissionen och kan ses som ett steg på vägen i bolagets ambition att nå en högre kreditrating. Samtliga räntebärande innehav hade under månaden positiv påverkan på fondens resultat. Obligationer från Magnolia Bostad utvecklades något svagare än väntat med en viss nedgång i obligationskursen, detta kompenserades dock till fullo av den löpande räntan. Magnolia rapporterade under månaden en försäljning av ett bostadsfastighetsprojekt i Stockholm samt förvärv av mark i Göteborg för framtida utveckling. Inga större förändringar genomfördes i portföljen under månaden. Fastränteobligationer i euro från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden med förfall 2025 byttes mot obligationer med rörlig ränta i svenska kronor med förfall samma år.

Bidraget från direktinvesteringar i svenska aktier var positivt under månaden. Stockholmsbörsen avslutade ett redan starkt år med att stiga ytterligare i december. Månadsuppgången blev drygt tre procent och för året som helhet steg marknaden hela 35 procent. I december utvecklades Mycronic bäst följt av SEB och Hufvudstaden. Mycronic offentliggjorde under månaden att man fått en stor order från en asiatisk bildskärmstillverkare med leverans i tredje kvartalet 2020. Dessutom meddelades det att bolaget kommer flyttas upp till storbolagslistan, Nasdaq Large Cap, i januari 2020. SEB fortsatte den positiva trenden efter UG-fallet i november, eftersom ingen ny information om förmodad penningtvätt i Baltikum presenterades när programmet väl sändes. Hufvudstaden fortsatte att utvecklas väl efter den positiva kvartalsrapporten i november. Svagast utvecklades Dometic, Essity och Autoliv. Dometic aktien påverkades av vinsthemtagningar efter höstens starka uppgång medan Essity och Autoliv förvisso steg i december, men inte i samma takt som börsen som helhet.

Utländska aktier fortsatte att utvecklas starkt även under december. Störst bidrag kom från amerikanska ADOBIE som både levererat ett bra resultat för tredje kvartalet och höjde förväntningarna på 2020. NVIDIA gynnades av att halvledarbolag utvecklades starkt i kölvattnet av handelsöverenskommelsen mellan USA och Kina. Hälsovårdsbolaget United Health gynnades av att sannolikheten minskade för att Elisabeth Warren som politiskt till vänster kommer bli demokraternas presidentkandidat. Svagast utvecklades Global Payments och Watsco som en följd av vinsthemtagningar efter tidigare stark kursuppgång.

Coeli Balanced R-SEK (sedan start)

Aktieexponering

Exponering
Företagsobligationer50
Svenska aktier16,67
Globala aktier33,33
Aktievikt Plus10
Räntevikt Plus5

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Balanserad

Arne Lundberg

Förvaltare av Coeli Balanserad

5 bästa
MYCRONIC AB
Aktie Sverige
17,15%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
Aktie Sverige
7,26%
ADOBE INC
Aktie USA
6,81%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS
Aktie Sverige
6,14%
NVIDIA CORP
Aktie USA
6,11%
5 sämsta
ULTRA LONG BOND FUTURE
Hävstång
-3,23%
DOMETIC GROUP AB
Aktie Sverige
-1,65%
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A
Aktie Brasilien
-1,63%
GLOBAL PAYMENTS INC
Aktie USA
-1,36%
WATSCO INC
Aktie USA
-1,06%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.