Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Balanserad juli 2019

Makroutveckling

På ytan rådde det sommarlugn på världens börser under juli månad utan större förändringar på aktieindexnivå.

Den största händelsen för börserna var att den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde att sänka räntan med 0,25 procent till 2,25 procent den sista juli. Sänkningen var väntad, men då marknaden hade väntat sig tydligare signaler om flera räntesänkningar under hösten och vintern blev det starten på börsoron i början av augusti. Bolagens rapporter för det andra kvartalet visade aggregerat på marginella vinstökningar, men med flertalet vinstvarningar från cykliska bolag. Konjunkturen fortsätter att mattas av globalt och även den europeiska centralbanken har öppnat upp för ökade stimulanser. Den amerikanska ekonomin växte med 2,1 procent under det andra kvartalet vilket får ses som en okej nivå. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var förhållandevis stabil i både Europa och Norden under juli. Mot slutet av månaden tilltog dock volatiliteten något med kreditspreadar inom framförallt high yield-segmentet.

Däremot var inbromsningen kraftigare än marknaden hade väntat sig i Sverige där BNP växte med 1,4 procent i årstakt under det andra kvartalet vilket var 0,5 procent lägre än förväntat. Även avkastningsnivån på svenska 10-åriga statsobligationen föll och noterades vid slutet av månaden till -0,20 procent. Den svenska kronan försvagades med närmare 3,5 procent mot dollarn till 9,65 procent (!) vid månadens slut. Riksbanken meddelade i juli att reporäntan och ränteprognosen lämnas oförändrade. Riksbanken fortsätter därmed att signalera att en räntehöjning är sannolik mot slutet av innevarande år eller i början av nästa år. När de ledande centralbankerna i världen i stället signalerar räntesänkningar är det högst osäkert om höjningen kommer bli av. Konjunkturinstitutets barometerindikator fortsätter dessutom att falla vilket pekar på lägre fart i ekonomin under kommande kvartal. Geopolitiskt ökade spänningarna mellan västvärlden och Iran och Brexit-oron ökade på nytt när Boris Johnson blev vald till ny premiärminister.

Aktier

Urvalet av globala aktier utvecklades starkt under månaden och störst bidrag kom från svenska AAK (tidigare AarhusKarlshamn AB), som är upp ungefär 60 procent hittills i år. Företagets fokus på specialfetter samt fantastiskt bra kommunikation med marknaden från ledningens sida fortsätter skapa stora aktieägarvärden. Det tyska fastighetsbolaget Adler Real Estate steg med över 10 procent, vilket även den amerikanska banken Axos gjorde. På den negativa sidan var det framförallt vår investering i den indiska banken HDFC som gick emot oss. Många indiska banker håller på och städar upp bland sina dåliga lån och även vår välskötta bank HDFC dras nu med i drevet nedåt. Vår bedömning är att vi snart närmar oss toppen av den här uppstädningen i den indiska ekonomin och när det väl vänder kommer vi ha en lång period av uppgång.

Räntor

Den nordiska företagsobligationsportföljen fortsatte skapa positiv avkastning under månaden. Största bidragsgivare i juli var Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Bolagets rapport för det andra kvartalet påvisade en solid ökning av såväl hyresintäkter som förvaltningsresultat. SBB har under 2019 hållit hög aktivitet i transaktionsmarknaden vilket resulterat att värdet på fastighetsportföljen vuxit med cirka 20 procent och uppgår per halvårsskiftet till cirka 30 mdr kr. Nyupplåning och refinansieringar har konsekvent skett till förbättrade villkor vilket signifikant sänkt bolagets upplåningskostnader. Även obligationer från Magnolia Bostad stod för ett signifikant avkastningsbidrag. Magnolia rapporterade under juli ett par projektförsäljningar och ett ökat antal under produktion vilket bör stärka bolagets kassaflöde under kommande kvartal. På den negativa sidan återfanns konsumentkreditbolaget 4Finance vars obligationer fortsatte tappa något i värde, dock utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget. Sammantaget utvecklades portföljen tillfredsställande under månaden med positvia bidrag från 18 av 19 innehav.

Få förändringar genomfördes i portföljen under månaden då aktiviteten var låg i både primär- och sekundärmarknaden. Obligationer från B2 Holding med förfall 2022 byttes mot obligationer från samma emittent med sex månaders längre löptid. Innehavet av obligationer från 4Finance utökades.

Den taktiska allokeringen mot både aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till månades resultat.

Coeli Balanced R-SEK (sedan start)

Aktieexponering

Exponering
Företagsobligationer50
Svenska aktier35
Globala aktier15
Aktievikt Plus10
Räntevikt Plus15

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Balanserad

5 bästa
SANDVIK
Aktie Sverige
14,38%
AAK AB
Aktie Sverige
12,44%
ADLER REAL ESTATE AG
Aktie Tyskland
12,11%
AXOS FINANCIAL INC
Aktie USA
11,21%
BILLERUDKORSNÄS AB
Aktie Sverige
10,31%
5 sämsta
SIKA AG-REG
Aktie Sverige
-11,94%
KUNGSLEDEN AB
Aktie Sverige
-9,08%
ATTENDO AB
Aktie Sverige
-8,71%
HDFC BANK LTD-ADR
Aktie Indien
-8,40%
ASTRA ZENICA PLC
Aktie Sverige
-7,76%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.