Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Balanserad juni 2019

Makroutveckling

Världens börser steg i värde under juni och återtog tappet från maj. Börsnedgången under maj var en konsekvens av en fyra månader stark börsuppgång och ett eskalerat handelskrig mellan USA och Kina. Drivkrafterna för återhämtningen under juni var att den amerikanska centralbanken Fed gav tydliga indikationer att de med hög sannolikhet kommer sänka styrräntan ett par gånger i år samt att marknaderna i stigande grad prisade in att det inte skulle bli någon eskalering av handelskriget under G20 i slutet av månaden. Mätt i svenska kronor steg de amerikanska och svenska börserna mest i värde medan den europeiska steg minst. Den amerikanska dollarn försvagades efter att Fed signalerat om räntesänkning. Kronan stärktes med 2,5 procent mot dollarn till 9,28 och var nästintill oförändrad mot euron (9,56). I eurozonen valde ECB att hålla räntan oförändrad, samtidigt som centralbanken fortsätter att kommunicera att den är villig att göra vad som krävs för att stötta ekonomin. I Sverige rapporterades en något högre inflation än vad analytikerkåren hade förväntat sig. Glädjande för Riksbanken var att inflationen var mitt i prick för deras prognos på 2,1 procent. De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna hade en stark avslutning på det första halvåret med fallande kreditspreadar under juni. Den svenska 10-åriga statsobligationen handlades under månaden strax under 0 procent. Det blev dock inte långvarigt och den noterades i slutet av månaden på en avkastning om 0,02 procent. De långa statsobligationerna visade en fortsatt positiv trend med fallande räntor där den mest utmärkande fortsatt var den tyska 10-åriga statsobligationen som nu handlas till -0,32 procent.

Räntor

Största bidragsgivare i maj var Ocean Yield, vars obligationer ökade något i värde efter det att bolaget i början av månaden presenterat en kvartalsrapport som levde upp till marknadens förväntningar. Mot slutet av månaden tillkännagavs det att bolaget har förlängt ett optionsavtal för en av bolagets offshore-enheter med tre månader. Om inte optionen resulterar i ett nytt kontrakt för enheten avser Ocean Yield att sänka utdelningen, vilket är positivt ur ett kreditperspektiv.

Även fastighetsutvecklaren Magnolia Bostad hörde till de större bidragsgivarna. Bolaget annonserade under maj ett nytt samriskbolag tillsammans med Heimstaden Bostad med syfte att utveckla cirka 800 lägenheter norr om Stockholm. Produktionsstart beräknas ske under 2019 med färdigställande planerat till 2021. Efter ett par kvartal utan att några större projekt annonserats är det betryggande att Magnolia nu genomför en större transaktion baserat på byggrätter i bolagets projektportfölj. På den negativa sidan återfanns främst eurodenominerade obligationer från bland annat Akelius Residential, Telia och Dometic. Prisnedgången för dessa obligationer var inte drivna av några bolagsspecifika nyheter utan förklaras snarare av att euromarknaden utvecklades betydligt svagare än den lokala nordiska företagsobligationsmarknaden. Under månaden deltog fonden i en nyemission av obligationer från fartygsleasingbolaget Ship Finance. Obligationen bedöms erbjuda goda avkastningsmöjligheter tack vare en robust affärsmodell som ger ytterst stabila kassaflöden samtidigt som bolaget står inför intressanta tillväxtmöjligheter. Obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget med förfall 2024 avyttrades till förmån för en placering obligationer med ett år längre löptid från samma emittent. (SBB 2024 obligationerna gav en total avkastning på drygt 7 procent, under en innehavsperiod på cirka tre månader.)

Svenska aktier

Både svenska och globala aktier utvecklades mycket starkt under månaden. Utvalda globala aktier utvecklades så starkt att de steg marginellt i värde samtidigt som världsindex (MSCI ACWI) sjönk med 5,8 procent. Inte mindre än åtta av sjutton bolag stod mot börsfallet och steg i värde. Tyska fastigheter som Deutche Wohnen och Around Town, betalbolag som Global Payments och den indiska banken HDFS var några av dem. Även de svenska aktierna utvecklades betydligt starkare än den svenska börsen. Bolag som Elekta och Kungsleden steg i värde medan Autoliv hade en tung månad.

Räntor

Företagsobligationsmarknaden utvecklades starkt i både Europa och i Norden under juni. Efter den svaga utvecklingen i maj återvände investerarnas riskvilja efter det att såväl Federal Reserve som ECB signalerat att penningpolitiken kommer inriktas på fortsatta stimulanser genom räntesänkningar respektive bibehållen låg styrränta. Största bidragsgivare i juni var Telia, vars efterställda obligationer steg med cirka 3 procent i värde utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget. Den goda utvecklingen förklaras av såväl fallande europeiska statsobligationsräntor som allmänt tightare kreditspreadar. De allt lägre räntorna i euroland bidrog markant till resultatet under juni – de fem bäst bidragande innehaven var samtliga fastränteobligationer i euro. På den negativa sidan återfanns konsumentkreditbolaget 4Finance vars obligation föll något i värde till följd av oro för sämre intjäning under kommande år till följd av regelskärpningar och begränsningar av avgifter kopplade till konsumentlån i bland annat Polen. Moody’s bekräftade under månaden 4Finance kreditbetyg med bibehållna stabila utsikter. Under månaden deltog fonden i en nyemission av obligationer från kredithanteringsbolaget Intrum. Intrum är sedan samgåendet med Lindorff 2017 ledande inom sin nisch i flertalet marknader i Europa. I samband med samgåendet ökade bolagets skuldsättning och har sedan dess varit kvar på en förhållandevis hög nivå till följd av stora investeringar. Bolagets ledning guidar nu för en lägre investeringstakt vilket ger utrymme för att bolagets kreditprofil kan komma att stärkas. Akelius Residential lämnade portföljen i slutet av månaden, obligationen avyttrades med god vinst sedan investeringen i februari. Akelius har närmare en fjärdedel av sitt fastighetsbestånd i Berlin där det nu förs diskussioner om att införa begränsningar för hyreshöjningar – något som, om det implementeras, skulle kunna få betydande negativa effekter på fastigheternas marknadsvärde. Även Icelandair lämnade portföljen när bolaget genomförde en inlösen av det som var utestående i deras obligationslån i förtid.

Svenska aktier

Coeli Balanserads aktieportfölj hade som helhet en bra månad där den taktiska allokeringen mot aktiemarknaden som ökades under månaden kompenserade för den defensiva karaktär som direktinvesteringarna i aktier har. Däremot utvecklades våra tyska fastighetsaktier svagt efter att under tidigare månader skapat positivt bidrag. Den politiska ledningen i Berlin beslutade att frysa hyrorna under de kommande fem åren. Det är långt från säkert att det kommer vara legalt möjligt att genomföra förändringen men aktiemarknaden reagerade med att sänka kurserna och vi sålde av Deutsche Wohnen som har störst Berlinexponering av våra innehav. Däremot fick vi starka bidrag från det schweiziska kemikaliebolaget Sika och amerikanska kosmetikbolaget Estee Lauder. Bland de svenska aktieinnehaven var det cykliska innehav som Sandvik, Autoliv och Volvo medan Attendo fortsatte att utvecklas svagt.

Coeli Balanced R-SEK (sedan start)

Aktieexponering

Exponering
Företagsobligationer50
Svenska aktier35
Globala aktier15
Aktievikt Plus10
Räntevikt Plus15

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Balanserad

5 bästa
SANDVIK
Aktie Sverige
16,41%
SIKA AG-REG
Aktie Schweiz
12,40%
AUTOLIV
Aktie Sverige
11,59%
VOLVO B
Aktie Sverige
11,00%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
Aktie USA
10,79%
5 sämsta
ATTENDO
Aktie Sverige
-19,80%
ADLER REAL ESTATE AG
Aktie Tyskland
-15,91%
DEUTSCHE WOHNEN SE
Aktie Tyskland
-13,86%
VONOVIA SE
Aktie Tyskland
-8,91%
AXOS FINANCIAL INC
Aktie USA
-2,78%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.