Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Balanserad september 2019

Makroutveckling

September var en månad som bjöd på mycket dramatik men som även gav positiv börsavkastning. Dramatiken syntes som mest mellan sektorer när amerikanska statslåneräntor vände uppåt, vilket skapade den kraftigaste sektorrotationen sedan finanskrisen. Tidigare vinnande aktier med defensiva och räntekänsliga egenskaper fick ge plats för cykliska bolag och banker. Attacken mot saudiarabiska oljeanläggningar skapade en sällan skådad uppgång i oljepriset (20 procent under måndagen den 16 september) och den iranska inblandningen har ökat den geopolitiska oron i Mellanöstern avsevärt. Trots det föll oljepriset tillbaka som en följd av ökad konjunkturell oro. Den positiva trenden i företagsobligationsmarknaden fortsatte under september med överlag stabila kreditspreadar i Europa. Något stigande långräntor höll dock tillbaka avkastningen. I den nordiska delmarknaden var stämningsläget mycket gott med hög aktivitet i primärmarknaden där framförallt fastighetsbolag genomförde nyemissioner.

I väntan på bolagsrapporterna för det tredje kvartalet, som presenteras i oktober och november, följde den svenska aktiemarknaden i stort sett samma mönster som övriga utvecklade marknader.

Stigande amerikanska räntor fick en dramatisk effekt på aktiemarknadens sektorer, speciellt under inledningen av månaden. Cykliska sektorer som verkstad och bank avancerade när räntenivån steg medan mer defensiva sektorer föll tillbaka kraftigt. Portföljen gynnades av innehaven i till exempel Autoliv, Volvo, Investor och SEB medan AstraZeneca, AAK, Hufvudstaden och Essity rörde sig i motsatt riktning och drog ned utvecklingen. När konjunkturoron till viss del återkom under månadens andra hälft och räntorna föll tillbaka blev utvecklingen till slut mer blandad. AstraZeneca avancerade, bland annat stärkt av att cancerpreparatet Tagrisso rekommenderats som förstaval i Kina vid behandling av en viss typ av lungcancer. Mot slutet av månaden publicerades en studie som visade mycket lovande Lynparza-resultat vid behandling av äggstockscancer. Aktiemarknadens mottagande blev lite blandat eftersom en konkurrerande behandling från GSK också visade gott resultat. Sammantaget ser bedömare dock stor potential för Lynparza, vilket bör leda till framtida vinstprognosuppjusteringar.

Sämst utveckling i september hade Essity, Dometic och AAK och det var, som beskrivits ovan, mer branschtillhörighet än bolagsspecifika nyheter som styrde kursutvecklingen. Bäst utveckling under månaden hade innehaven i Autoliv, SEB och Swedish Match. Den sistnämnda positionen gynnades av spekulationer om förestående företagsaffärer i sektorn. Detta efter att diskussioner om ett samgående mellan de amerikanska tobaksjättarna Philip Morris International och Altria Group både inletts och avbrutits under perioden augusti till september. Swedish Match saknar en dominerande huvudägare och bolagets fokus på rökfria produkter skulle mycket väl kunna attrahera någon av de större aktörerna i sektorn.

Andreas Brock och Henrik Milton från vårt globalteam har haft en intensiv månad med företagsmöten i New York, Paris och Istanbul. Under september månad gynnades bank och cykliska innehav som den indiska banken HDFC, Sandvik och det holländska kemidistributionsbolaget IMCD som är ett nytt innehav sedan augusti. Däremot utvecklades tidigare vinnare som betalbolagen Visa, Mastercard och Global Payments svagt liksom det brittiska hälsovårdsbolaget United Heath. Under månaden genomfördes förhållandevis många förändringar och den konjunkturella risken har minskats. Adidas och brasilianska PagSeguro är nya innehav medan Sandvik och Total System Services sålts av.

Ränteportföljen hade för en gångs skull ett marginellt negativt avkastningsbidrag. Mest negativ påverkan på resultatet hade kredithanteringsbolaget Intrum vars obligationer föll i värde efter att bolaget emitterat nya obligationer för att refinansiera delar av bolagets obligationslån med förfall 2022. Med refinansieringen får Intrum en jämnare förfalloprofil på sin skuldportfölj vilket är positivt, kortsiktigt leder dock det utökade utbudet av obligationer till viss kurspress. Likaså var kursutvecklingen för obligationer från B2 Holding svag. Bolaget presenterade sin kvartalsrapport den sista augusti, innehållet i denna var till stora delar redan känt efter vinstvarningen tidigare i augusti. B2 guidar nu för en något lägre tillväxttakt och uppger att förutsättningarna för investeringar i förfallna fordringar fortsätter att förbättras. På den positiva sidan återfanns bland annat fartygsleasingbolaget Ship Finance som under månaden fortsatte sin tillväxtresa genom investeringar i tre större tankfartyg. Bolaget gynnas vidare av stigande dagsrater inom flertalet shippingsegment vilket minskar motpartsrisken och möjliggör vinstdelning från vissa av charteravtal. Även efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank utvecklades starkt, dock utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget. Under månaden lämnade läkemedelsföretag Orexo portföljen då obligationen bedömdes vara fullvärderad. Delar av likviden från försäljningen användes för att öka exponeringen mot Hexagon Composites. Därtill genomfördes ett byte av efterställda obligationer från Telia där fastränteobligationer i euro byttes mot en FRN i svenska kronor. Bytet skedde till fördelaktiga villkor med en något högre spread samtidigt som räntedurationen och förväntad löptid förkortades.

Coeli Balanced R-SEK (sedan start)

Aktieexponering

Exponering
Företagsobligationer50
Svenska aktier16,67
Globala aktier33,33
Aktievikt Plus10
Räntevikt Plus15

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Balanserad

5 bästa
AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT
Aktie Sverige
13,43%
SANDVIK AB
Aktie Sverige
7,32%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
Aktie Sverige
7,25%
HDFC BANK LTD-ADR
Aktie Indien
6,08%
SWEDISH MATCH AB
Aktie Sverige
5,74%
5 sämsta
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aktie USA
-6,49%
ESSITY AKTIEBOLAG-B
Aktie Sverige
-6,14%
VISA INC-CLASS A SHARES
Aktie USA
-4,66%
GLOBAL PAYMENTS INC
Aktie USA
-3,98%
DOMETIC GROUP AB
Aktie Sverige
-3,43%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.