Månadsuppdatering juni 2020

Vad har hänt under månaden – minut 0:12

Juni har varit en lugn börsmånad i jämförelse med tidigare månader i år. Tillväxtmarknadsländerna är de som har gått starkast under månaden.

Den svenska kronan har i princip varit oförändrad under juni efter återhämtningen som skedde förra månaden.

Hur har vi agerat och presterat? – minut 1:13

Vi har höjt aktievikten i två steg under juni, vilket innebär att vi i våra medelrisk portföljer ligger med neutralvikt i en ”bull market”.

Ränteinvesteringar har varit de största bidragsgivarna under månaden, till exempel gick Coeli Nordisk Företagsobligationsfond upp cirka 3 procent. Aktieinvesteringar har presterat i linje med marknadsutvecklingen. Investering i hedgefonden Coeli Absolute European Equity har också bidragit positivt till portföljerna.

I den svenska aktieportföljen har vi har sålt bolaget Essity och köpt Stora Enso. Stora Enso tillverkar bland annat fiberbaserad vätskekartong och gynnas av minskad plastanvändning och stigande massapriser.

Om framtiden och vår rekommendation – minut 3:27

Vi befinner oss nu sannolikt i en ny konjunkturcykel. Början av en cykel brukar vara bra för aktier, även efter den initiala kraftiga uppgångsfasen.

IMF har kommit med en ny prognos och skrivit ner världstillväxten för året ytterligare, till cirka -5 procent. Det pekar på att 2020 kommer att bli det värsta året i modern tid.

Pandemin är fortsatt en av de större riskerna för aktiemarknaden men även olika geopolitiska risker finns; internationell handel påverkas av den framtida relationen mellan både USA-Kina och USA-Europa.

Vi befinner oss just nu i en ”bull market” och var beredd på volatila marknader framöver. Vi är beredda att agera både uppåt och neråt.

Rekommendation
1. Fortsätt vara investerad
2. Håll en bred portfölj
3. Passa på att köpa på svaghet

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.