Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi april 2021

Likviditetsstrategi steg under april med 0,18 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,12 procent. April blev ännu en positiv månad för riskfyllda tillgångar, starkast utveckling sågs i USA medan de europeiska marknaderna var något svagare både för aktier och krediter. Den goda utvecklingen mattades av under de sista två veckorna när fokus skiftades från förväntningar om ytterligare finanspolitisk stimulans i USA till att nämnda stimulanser också ska finansieras genom höjda skatter.

Fartygsleasingbolagen Ocean Yield och SFL (tidigare Ship Finance) återfanns även denna månad högt upp på listan över positiva bidragsgivare. SFL emitterade under månaden en sustainability linked-obligation där likviden kommer användas för investeringar i nytt tonnage med alternativa bränslekällor med signifikant lägre utsläpp.

Obligationer från fastighetsbolaget Heimstaden AB och Heimstaden Bostad (gruppens operativa bolag) utvecklades likaså starkt, Heimstaden Bostad presenterade en kvartalsrapport som påvisade stark tillväxt efter genomförda förvärv, fastighetsportföljen värderas nu till cirka 180 miljarder kronor och bolaget är därmed ett av Nordens största fastighetsbolag. Förvärven har skett med stöd av aktieemissioner och belåningsgraden minskades därmed något till strax under 50 procent.

Det absoluta flertalet av fondens räntebärande innehav gav positiva avkastningsbidrag. Ett av få undantag var efterställda obligationer från Balder som adderades till portföljen under månaden.

Obligationer från Golar LNG Partners blev under månaden förtidsinlösta och återbetalades på nominellt belopp efter att bolaget blivit uppköpt av New Fortress Energy. Försäljningar skedde av obligationer med längre löptid från SCA och ICA Gruppen, som båda lämnade portföljen.

Under månaden lämnade den amerikanska centralbanken (Fed) styrräntan oförändrad inom intervallet 0,0 – 0,25 procent. Fed meddelade även att de kommer att fortsätta med stödköp om 120 miljarder dollar per månad. Den ekonomiska återhämtningen uppges fortfarande vara långt ifrån klar och oron marknaden tidigare har uttryckt över stigande inflation uppges vara av tillfällig natur, därav Feds ovilja att dra tillbaka på de penningpolitiska stimulanserna. Arbetslöshetssiffrorna i USA för mars visade på fortsatt återhämtning då arbetslösheten sjönk till 6,0 procent och sysselsättningen steg med 900 000 under månaden. Dessa siffror var betydligt bättre än marknadens förväntningar om 650 000 nya personer i sysselsättning.

Även den europeiska centralbanken lämnade räntor och tillgångsköp oförändrade under månaden. Eurostats rapport om inflationstakten i euroområdet visade en årstakt om 1,3 procent i mars, vilket var i linje med analytikernas förväntningar. Glädjande visar rapporter från EU att de flesta medlemsländerna kommer att ha tillräckligt med vaccin för att vaccinera en majoritet av befolkningen till slutet av juni. Detta är betydligt tidigare än EU:s officiella målsättning om 70 procent till slutet av sommaren. På klimatfronten har EU-länderna nu även kommit överens om att minska koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030 jämfört med 1990, det tidigare målet låg på 40 procents minskning.

Likt ECB och Fed lämnade den svenska Riksbanken styrräntan oförändrad på 0 procent. Riksbanken indikerade även att ytterligare köp om 2 miljarder kronor i företagsobligationsmarknaden kommer att ske under tredje kvartalet. Konjunkturinstitutet publicerade under månaden en uppdaterad analys där de reviderar BNP-tillväxten till 3,7 procent under 2021 från tidigare 3,2 procent. Bakomliggande är vaccineringen som väntas stödja hushållens konsumtion under andra och tredje kvartalet.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden något fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investmentgrade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,03 procent. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,41 procent och har därmed stigit 3 baspunkter under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,65 procent, vilket är något lägre än under slutet av mars.

Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Utveckling per andelsklass 1 mån I år 3 år Från start
Coeli Likviditetsstrategi R SEK
Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Wahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 2 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.