Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi juli 2019

Likviditetsstrategi steg under juni med 0,14 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed stigit med 0,99 procent. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var förhållandevis stabil i både Europa och Norden under juli. Mot slutet av månaden tilltog dock volatiliteten en del med kreditspreadar inom framförallt high yield-segmentet. Investerarnas riskvilja tycks ha dämpats av att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina verkar ha brutit samman och USA ännu en gång aviserat höjda tullar.

Största bidragsgivare i juli var Intrum som i sin kvartalsrapport som påvisade marginalförbättringar och en något lägre tillväxt än förväntad. Bolaget upprepade sina mål avseende tillväxt och skuldsättning och lanserade ett besparingsprogram för att stödja utvecklingen. Även återförsäkringsbolaget Sirius International gav ett betydande bidrag med stabil utveckling för bolagets efterställda obligationer.

På den negativa sidan återfanns främst konsumentkreditbolaget 4Finance vars obligationer fortsatte tappa något i värde, dock utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget.

Få förändringar genomfördes i portföljen under månaden då aktiviteten var låg i både primär- och sekundärmarknaden. Innehavet av obligationer från 4Finance och Magnolia Bostad utökades. Därtill utökades innehavet av ett flertal företagscertifikat.

Utvecklingen på de finansiella marknaderna präglades under juli av tilltagande osäkerhet kring utsikterna för handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Risken för en avtalslös Brexit och ökande spänningar i Mellersta Östern.

I Europa fortsatte flertalet indikatorer falla och pekar alltjämt mot en svagare konjunktur. ECB öppnade under månaden upp för räntesänkningar och andra stimulansåtgärder senare under hösten. Svag statistik och möjligheten till en än mer expansiv penningpolitik bidrog till att sätta press på de långa statsobligationsräntorna: den tyska 10-åriga statsobligationen handlades som lägst till -0,50 procent och de 30 åriga obligationerna noterades under 0 procent. Även avkastningsnivån på svenska 10-åriga statsobligationen föll och noterades vid slutet av månaden till -0,20 procent.

I USA valde Federal Reserve (Fed) att sänka räntan med 0,25 procent. Räntesänkningen var väntad men kommunikationen från Fed var mindre ”duvaktig” än väntat varpå korta amerikanska statsobligationsräntor steg och den amerikanska dollarn stärktes.

Riksbanken meddelade i juli att reporäntan och ränteprognosen lämnas oförändrade. Riksbanken fortsätter därmed att signalera att en räntehöjning är sannolik mot slutet av innevarande år eller i början av nästa år. Inflationen i Sverige rapporterades något lägre än tidigare i våras, till stöd för Riksbankens prognos noteras att den underliggande inflationen, rensat för energipriser, stiger något och är nu strax under tvåprocentmålet. Tillväxten i Sverige rapporterades något lägre en väntat med en ökning på 1,4 procent under andra kvartalet. Konjunkturinstitutets barometerindikator fortsätter att falla vilket pekar på lägre fart i ekonomin under kommande kvartal.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,14%0,99%5,62%22,05%
Jämförelseindex-0,04%-0,31%-2,21%1,63%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2010-05-01
Förvaltningsavgift0 %
Prestationsbaserad avg.JA
Riskgrad1 av 7
JämförelseindexOMRX T-Bill
Största innehav (%)
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.472,7%
BRAVIDA HOL 0% 19-30.09.192,6%
CLOETTA AB 0% 19-22.11.19 CP2,6%
LANSBK 2.25% 14-21.09.22 2,6%
AF AB FRN 19-27.06.242,3%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.