Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi juli 2020

Likviditetsstrategi steg under juli med 0,75 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 0,58 procent.

Till månadens större bidragsgivare hörde kredithanteringsbolagen Intrum och B2 Holding. Intrum gjorde en omvänd vinstvarning i början av månaden, med ett rörelseresultat som var närmare 25 procent högre än tidigare prognoser. B2 presenterade en kortare uppdatering över utvecklingen under kvartalet som påvisade hygglig resultatutveckling och minskade investeringar, vilket ger stöd till bolagets likviditet.

Obligationer från fastighetsutvecklaren Magnolia Bostad fortsatte att utvecklas starkt med stöd av en stark kvartalsrapport. Magnolia sålde under andra kvartalet drygt två tusen lägenheter. Till följd av försäljningarna och återbetalning av ett obligationslån minskade bolagets justerade skuldsättning avsevärt.

Under månaden deltog fonden i en nyemission från Intrum som emitterade obligationer i syfte att refinansiera ett tidigare obligationslån med förfall 2022. Därutöver genomfördes två byten där längre obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och Mowi skiftades till dito med kortare löptid. Med undantag för de nyinköpta obligationerna från Intrum bidrog samtliga innehav positivt till månadens resultat.

Juli bjöd på förhållandevis stabil utveckling i de finansiella marknaderna med allmänt stigande börskurser och något fallande räntor för långa statsobligationer. Priset på guld steg avsevärt i takt med att den amerikanska dollarn generellt tappade i värde mot andra valutor. Pandemins verkningar på den ekonomiska aktiviteten, och risken för en andra våg av smittspridning, dominerar alltjämt nyhetsflödet. Statistik över BNP-utvecklingen i de utvecklade ekonomierna bjöd som väntat på dyster läsning med rapporterade nedgångar i den ekonomiska aktiviteten på närmare 10 procent i USA och cirka 12 procent i Eurozonen.

Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var överlag positiv med tightare kreditspreadar inom både investment grade och high yield segmenten. I den nordiska marknaden var aktiviteten låg med endast ett fåtal transaktioner till följd av rapportperiod och semestertider.

Både ECB och Federal Reserve lämnade sina styrräntor oförändrade under månaden samtidigt som programmen för tillgångsköp lämnades oförändrade. Företrädare för de båda centralbankerna poängterade vikten av att penningpolitiken kompletteras med omfattande finanspolitisk stimulans för att stödja ekonomierna. Även Riksbanken beslöt att lämna styrräntan oförändrad, prognosen för reporäntan tyder nu på en oförändrad ränta till åtminstone tredje kvartalet 2023. Riksbankens program för köp av obligationer utökade till 500 miljarder kronor och förlängdes med sex månader till mitten av 2021. Därtill kungjordes att även företagsobligationer kommer att inkluderas i programmet från och med september.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Likviditetsstrategi – R SEK 0,75% -0,58% 2,54% 21,59%
Jämförelseindex -0,01% -0,14% -1,81% 1,24%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 2 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill
Största innehav (%)
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47 3,6%
PANDOX AB 0% 20-20.08.20 CP 3,3%
AMBEA 0% 19-14.10.20 CP 3,2%
NORD ENTMT 0% 20-18.11.20 CP 3,2%
LANSBK 1.25% 16-20.09.23 2,9%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.